På svenskhandel.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vidare används cookies för att med hjälp av Google Analytics, Facebook  och andra verktyg mäta antalet besökarna på vår webbplats och ta fram statistik och analyser över hur sajten används samt rikta marknadsföring om vårt arbete till dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer om cookies här

Svensk Handels kurser

Svensk Handel erbjuder kurser i arbetsrätt och personal, affärsjuridik och butikssäkerhet. Välkommen att boka din kurs nu!

Vill du boka ett eget kurstillfälle? Ring oss på 010-47 18 596.

Filtera
Kursens syfte är att ge deltagarna kunskap om de anställningsformer arbetsgivaren kan använda sig av vid anställning enligt detaljhandelsavtalet. Syftet är också att öka kunskapen kring kollektivavtalets schemaläggningsregler för att arbetsgivaren ska kunna planera sin bemanning på ett effektivt sätt och förlägga arbetstid där behovet finns under veckan, säsongen och året, till gagn för både företag och anställda.
Efter genomgången kurs ska deltagarna känna att de fått verktyg för att anställa och schemalägga klokt och på så sätt skapa mervärde för både anställda och företag.

Du lär dig

 • Anställningsformer
 • Arbetstider
 • Schemaläggning

Webbinariets syfte är att ge deltagarna snabb inblick i vilka anställningsformer arbetsgivaren kan använda sig av vid anställning enligt detaljhandelsavtalet.
Efter webbinariet ska deltagarna känna att de fått ökad kunskap om vilken anställningsform de ska använda vid olika situationer.

Webbinariets syfte är att ge deltagarna snabb inblick i detaljhandelsavtalets regler kring schemaläggning.
Efter webbinariet ska deltagarna känna att de fått en ökad kunskap om schemaläggning och kollektivavtalets möjligheter att förlägga arbetstid där behovet finns under veckan, säsongen och året, till gagn för både företag och anställda.

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över olika situationer som kan uppkomma i verksamheten och då förhandling med facket är nödvändig.
Syftet är också att ge kunskap om regelverket kring fackliga förtroendemän. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått ökad kunskap om reglerna som styr relationen mellan arbetsgivare och fackliga organisationer och därmed kunna känna sig säkrare i sin hantering av förhandlingsskyldigheten under en beslutsprocess.
Kursen hålls genom föreläsning och grupparbeten, men tillfälle ges också till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Du lär dig

 • Övergripande om arbetsrätten
 • Arbetsgivarens rätt att leda, fördela och organisera
 • Anställningsavtalet och lojalitetsskyldigheten
 • Förhandling vid omflyttning, omplacering och företrädesrätt
 • Medbestämmandelagen
 • Förtroendemannalagen

OBS! Erbjuds endast som företagsintern kurs. Kontakta oss för bokning och information: kurser@svenskhandel.se eller 010-47 185 96.

Kursen syftar till att leda deltagarna genom kollektivavtalet från pärm till pärm. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal företaget tillämpar genom teoretisk kunskap och praktiska övningar. Utrymme ges också till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

Du lär dig

 • Anställning och anställningsformer
 • Arbetstid
 • Uppsägning
 • Lönerevision
 • Ersättningar
 • Semester
 • Regler vid sjukdom
 • Förhandlingsregler

Kursen syftar till att leda deltagarna genom kollektivavtalet från pärm till pärm. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal företaget tillämpar genom teoretisk kunskap och praktiska övningar. Utrymme ges också till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

OBS! Möjlighet finns att kombinera denna kurs med avtalskurs för tjänstemannaavtalen då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Du lär dig

 • Anställning och anställningsformer
 • Inhyrd arbetskraft
 • Uppsägning
 • Lönerevision
 • Ersättningar
 • Semester
 • Regler vid sjukdom
 • Övriga avtal kopplade till detaljhandelsavtalet
 • Förhandlingsregler

Kursen syftar till att leda deltagarna genom kollektivavtalet från pärm till pärm. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått fördjupad kunskap om det kollektivavtal företaget tillämpar genom teoretisk kunskap och praktiska övningar. Utrymme ges också till diskussioner och erfarenhetsutbyte.

OBS! Möjlighet finns att kombinera denna kurs med avtalskurs för detaljhandelsavtalet då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Du lär dig

 • Anställning och anställningsformer
 • Arbetstid
 • Uppsägning
 • Lönerevision
 • Ersättningar
 • Semester
 • Regler vid sjukdom
 • Övriga avtal kopplade till tjänstemannaavtalen
 • Förhandlingsregler

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen att tillämpas – en ny lagstiftning som kommer att ställa högre krav på hur ni som företag hanterar personuppgifter både i förhållande till kunder och anställda. Många företag har redan påbörjat sitt arbete med att efterleva den nya lagstiftningen och har ni inte redan börjat är det hög tid nu. Har du den kunskap du behöver för att veta vilka åtgärder ditt företag behöver vidta för att efterleva dataskyddsförordningens bestämmelser?

Du lär dig

 • När lagen är tillämplig
 • Analys av begreppet personuppgifter
 • Grundläggande principer för personuppgiftsbehandling
 • Vilka lagliga grunder som finns och hur dessa bör användas
 • Särskilt om de höjda kraven på giltigt samtycke
 • Dokumentationskrav
 • Vilken information som måste lämnas
 • Vilka rättigheter de registrerade har relaterat till sina personuppgifter
 • När det finns krav på att ingå ett personuppgiftsbiträdesavtal, t.ex. via nyttjande av molntjänster
 • Säkerhetsåtgärder
 • Särskilda krav som gäller för överföringar av personuppgifter utanför EU/EES
 • Behandling av personuppgifter i anställningsförhållandet, bl.a. hantering i rekrytering, under anställningsförhållandet och efter anställnings upphörande och särskilt om lagring
 • Personuppgiftsincidenter
 • Tillsyn och sanktioner

Den 1 januari 2017 infördes nya regler i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder. Kursens syfte är att ge deltagarna kunskap i vilket ansvar arbetsgivaren har, enligt de nya reglerna, för att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och repressalier på arbetsplatsen i. Kursen ger insikt i vilka regler som finns på området och hur arbetsgivaren kan göra för att arbeta både förebyggande och vid åtgärdande av reella problem. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna att de fått verktyg för att arbeta med aktiva åtgärder på ett strukturerat och systematiskt sätt.

Du lär dig

 • Diskrimineringslagen generellt
 • Regelverket kring aktiva åtgärder
 • Samverkan med facket
 • Undersökning och checklistor
 • Hur hantera reella problem

Kunskap inom konsumenträtt ger en ovärderlig grund för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med konsumenter och ställs inför konsumenträttsliga frågor och problem. För företag som helt eller delvis bedriver handel mot konsumenter över internet är det dessutom av största vikt att ha god kännedom om de speciella regler som gäller vid just konsumentnäthandel. Konsumenträtten vid försäljning via webbplats är starkt styrd via EU-rättslig reglering och viktiga förändringar skedde under sommaren 2014 vad gäller bl.a. ångerrätten, informationskraven och hanteringen av köpprocessen. Kursen vägleder dig genom den digitala konsumentlagstiftningen och bjuder dig på diskussion om såväl relevanta regler som praktiska situationer.

Du lär dig

 • relevant lagstiftning,
 • vilken information som ska lämnas till kunden,
 • när och på vilket sätt information ska lämnas,
 • hur köpprocessen enligt lag ska se ut,
 • hur och när ångerrätten kan åberopas av kunden,
 • tidsfrister för ångerrätten och hur dessa frister bör hanteras,
 • vilka krav som ställs på webbsidans utformning.

Hyresavtal för kommersiella lokaler blir allt mer omfattande och hyresgästens ansvar ökar. Denna kurs ger dig fördjupade kunskaper om hur du som lokalhyresgäst undviker vanliga misstag som begås såväl vid tecknandet av hyresavtalet som under hyrestiden. Kursen bygger i huvudsak på exempel från verkliga situationer där hyresgästen, om denne haft rätt kunskap, kanske hade kunnat undvika att bli bunden av ett oskäligt betungande villkor i hyresavtalet. Våra kursledare har mångårig erfarenhet av både teoretisk och praktisk lokalhyresjuridik och arbetar dagligen med både hyresrättslig rådgivning, hyresförhandling och tvistelösning.

Du lär dig

 • Kursen behandlar bland annat följande;
 • Vanliga hyresvärdsvänliga bestämmelser och villkor i lokalhyresavtal som hyresgästen bör vara extra uppmärksam på.
 • Hur hyresgästens möjlighet att deponera hyran hos Länsstyrelsen påverkas om hyresgästen ställt säkerhet genom en on-demand garanti.
 • Huruvida hyresgästen kan säga upp ett hyresavtal där hyresvärden har rätt att flytta fram tillträdestidpunkten och tillträdet har blivit försenat.
 • Vilken skillnad det kan göra om hyresgästen är skyldig att återställa lokalen i ursprungligt respektive godtagbart skick.

Kursens syfte är att stärka deltagarnas kompetens i fackliga förhandlingar. Teoretisk kunskap om de regler som omgärdar arbetsrättsliga förhandlingar kommer att varvas med praktiska övningar i form av förhandlingsspel. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna en större säkerhet inför hur en förhandling planeras, genomförs och avslutas.

Du lär dig

 • Kort genomgång av de regler som styr den fackliga förhandlingen
 • Förberedelser, genomförande och avslut av en förhandling
 • Förhandlingsmandat
 • Förhandlingstaktik
 • Förhandlingsetik
 • Praktiska övningar

Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen att tillämpas – en ny lagstiftning som kommer att ställa högre krav på hur ni som företag hanterar personuppgifter. Många företag har redan påbörjat sitt arbete med att efterleva den nya lagstiftningen och har ni inte redan börjat är det hög tid nu.

Du lär dig

 • Frukostseminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på morgonfika.

Hyresavtal för kommersiella lokaler blir allt mer omfattande och hyresgästens ansvar ökar. Frukostseminariet handlar om vad som är viktigt för en lokalhyresgäst att tänka på för att undvika vanliga misstag vid såväl tecknandet av hyresavtalet som under hyrestiden.

Du lär dig

 • Frukostseminariet är kostnadsfritt. Vi bjuder på morgonfika.

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över de grundläggande arbetsmiljörättsliga regelverken och hur dessa bör hanteras i den praktiska vardagen. Kursen ger deltagarna bl.a kunskap om vad som förväntas av arbetsgivare och personer som fått arbetsmiljöansvar delegerat till sig i sin roll som t ex butiks- eller lagerchef. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap om några av de viktigaste reglerna som är nödvändiga att känna till inom handeln. Naturligtvis ges även tillfälle till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Du lär dig

 • Lagstiftning inom arbetsmiljö
 • Arbetsmiljöföreskrifter aktuella för handeln
 • Arbetsmiljöverkets funktion
 • Vilken roll spelar facket?
 • Olyckor och tillbud

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över de grundläggande arbetsrättsliga regelverken och hur dessa bör hanteras i den praktiska vardagen. Kursen ger deltagarna bl.a. verktyg för att välja rätt anställningsform vid inledandet av en anställning samt kunskap om hur och när en anställning kan avslutas. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap om några av de viktigaste reglerna i såväl relationen mellan arbetsgivare och medarbetare som relationen mellan arbetsgivare och fackförbund. Naturligtvis ges även tillfälle till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Du lär dig

 • Att förhandla med facket
 • Diskrimineringslagstiftningen
 • Att anställa
 • Att avsluta en anställning (arbetsbrist och personliga skäl)
 • Arbetstidsbestämmelser i lag
 • Ledigheter (föräldraledighet, studieledighet och semester)

Lär dig de grundläggande reglerna avseende vad som gäller vid ombyggnationer och andra entreprenader i din lokal, både när det är hyresvärden som utför och bekostar hyresgästanpassningar och när hyresgästen själv skall utföra dessa. Det ger dig en bättre utgångspunkt i dina hyresförhandlingar och du undviker att vara den ”okunnige” parten. Vår kursledare har mångårig erfarenhet av både teoretisk och praktisk lokalhyresjuridik och entreprenadrätt.

Du lär dig

 • Relationen mellan hyresavtal och entreprenadavtal.
 • Vad bör en hyresgäst tänka på vid nyteckning av ett hyresavtal där lokalen inte är färdigställd vid hyresavtalets tecknande?
 • Vad gäller om lokalen inte är i avtalat skick på tillträdesdagen?
 • Vad gäller när en hyresgäst vill bygga om i sin lokal?
 • Vad är ett investeringsbidrag och hur hanteras de?
 • Hur påverkar investeringar i lokalen beräkningen av den indirekta besittningsskyddsersättningen?
 • Återställande vid avflyttning.

Träffen syftar till att ge information om det nya Lager- och E-handelsavtalets innehåll. Fokus ligger på de delar som är nya i förhållande till Partihandelsavtalet. Vi tar även upp frågor om den praktiska tillämpningen av de nya reglerna. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna sig bättre förberedd på att börja tillämpa det nya kollektivavtalet. Utrymme ges också till diskussioner kring deltagarnas frågor.

Du lär dig

 • Kursen vänder sig till den som vill få närmare kunskap om nyheterna i kollektivavtalet. Några direkta förkunskaper krävs inte.

This course is an introduction to labour law and is intended to give HR-personnel and employees in management positions an overview of Swedish labour law. The intention is to give the participants guidelines on how to handle the legislation and the regulations of the collective bargaining agreements in practice. The course comprise the basics of Swedish labour law such as which employment form should be used when hiring and how and when an employment may be terminated by the employer. The participants will be given several possibilities to discuss and share experiences. .

Du lär dig

 • The process of hiring employees
 • The discrimination acts
 • The employer's obligation to consult with trade unions
 • Termination of emloyments (individual terminations and redundancies)
 • The rules regarding working hours
 • The employee's right to leave of absence (parental leave, studies and annual leave)

Lär dig de grundläggande reglerna i lokalhyresrätt. Det ger dig en bättre utgångspunkt i dina hyresförhandlingar och du undviker att vara den ”okunnige” parten. Våra kursledare har mångårig erfarenhet av både teoretisk och praktisk lokalhyresjuridik och arbetar dagligen med både hyresrättslig rådgivning och hyresförhandling.

Kursen är till stor del baserad på avgöranden från hyresnämnden och våra praktiska erfarenheter.

Du lär dig

 • När gäller hyreslagen och när gäller andra regler?
 • Vad bör en hyresgäst tänka på i samband med ingåendet av hyresavtal och vad gäller vid överlåtelse?
 • Hur hänskjutande och förhandling i hyresnämnden brukar gå till
 • När har en hyresgästen rätt till hyresreduktion, skadestånd eller hävning vid brister i lokalen?
 • I vilka situationer är en uppsägning ogiltig?
 • Skick, underhåll och återställning - vilket ansvar har hyresvärden respektive hyresgästen?
 • Hur man upprättar en ansökan om uppskov med avflyttning.
 • Hur man definierar skälig hyra och hur hyresnämnden resonerar vid bedömning av marknadshyra.

Kunskap inom konsumenträtt ger en ovärderlig grund för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med konsumenter och ställs inför konsumenträttsliga frågor och problem. Genom en ökad kunskap inom detta område kan bl.a. reklamationer hanteras på ett mer kostnadseffektivt sätt och ett mer professionellt kundbemötande ges. ”Kunden har alltid rätt” är en sanning med modifikation. Lär dig hur du undviker att hamna i tvister eller löser eventuella tvister på ett kostnadseffektivt och serviceinriktat sätt. Kursen vägleder dig genom konsumentlagstiftningen och bjuder dig på diskussion om såväl relevanta regler som praktiska situationer inom de aktuella rättsområdena.

Du lär dig

 • grundläggande bestämmelser i konsumenträtt,
 • vad som utgör fel i vara,
 • vad som utgör dröjsmål,
 • aktuella påföljder vid fel i vara och dröjsmål,
 • reklamationshantering,
 • innebörden av lämnad garanti,
 • regler för avbeställning,
 • vad som gäller vid handpenning,
 • vad som gäller vid tillgodokvitton och presentkort,
 • vad gäller vid öppet köp, byte och reklamation.

Kursen är en sammanslagning av Konsumenträtt och E-handelsrätt/Digital konsumenträtt

Kunskap inom konsumenträtt ger en ovärderlig grund för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med konsumenter och ställs inför konsumenträttsliga frågor och problem. Genom en ökad kunskap inom detta område kan bl.a. reklamationer hanteras på ett mer kostnadseffektivt sätt och ett mer professionellt kundbemötande ges. ”Kunden har alltid rätt” är en sanning med modifikation. Kursen vägleder dig genom konsumentlagstiftningen och bjuder dig på diskussion om såväl relevanta regler som praktiska situationer inom de aktuella rättsområdena.

I takt med att onlineförsäljningen ökar ställer myndigheterna tuffare krav på e-handeln. Har du koll på vad som gäller när du säljer varor eller tjänster till konsumenter online? För företag som helt eller delvis bedriver handel mot konsumenter över internet är det av största vikt att ha god kännedom om de speciella regler som gäller vid just konsumentnäthandel. Konsumenträtten vid försäljning via webbplats är starkt styrd via EU-rättslig reglering och viktiga förändringar skedde 2014 genom EU-direktivet om elektronisk handel bl.a. avseende ångerrätten, informationskraven och hanteringen av köpprocessen. Kursen vägleder dig genom den digitala konsumentlagstiftningen och bjuder dig på diskussion om såväl relevanta regler som praktiska situationer. Samt belyser de senaste förändringarna inom konsumenträtt och e-handelsrätt.

Du lär dig

 • Grundläggande bestämmelser i konsumenträtt;
 • vad som utgör fel i vara,
 • vad som utgör dröjsmål,
 • aktuella påföljder vid fel i vara och dröjsmål
 • reklamationshantering,
 • innebörden av lämnad garanti,
 • regler för avbeställning, och
 • vad som gäller vid handpenning
 • Grundläggande bestämmelser i e-handelsrätt
 • vilka informationskrav som finns,
 • hur köpprocessen enligt lag ska se ut,
 • hur och när ångerrätten kan åberopas av kunden,
 • tidsfrister för ångerrätten och hur dessa frister bör hanteras, och
 • vilka krav som ställs på webbsidans utformning.

Kursen syftar till att ge deltagarna en inblick i de lagar och kollektivavtalsregler som reglerar löner, avdrag och olika ersättningsformer. Kursen ger deltagarna teoretisk och praktisk kunskap i löneadministration. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap den behöver för att hantera företagets löneadministration i enlighet med lagar och kollektivavtal.

OBS!!! Möjlighet finns att kombinera denna löneberäkningskurs med löneberäkning enligt tjänstemannaavtal då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Du lär dig

 • Aktuell lagstiftning såsom semester- och sjuklönelagen
 • Kollektivavtalets regler
 • Kvittning
 • Vad händer om det blir fel?
 • Praktiska övningsexempel

Kursen syftar till att ge deltagarna en inblick i de lagar och kollektivavtalsregler som reglerar löner, avdrag och olika ersättningsformer. Kursen ger deltagarna teoretisk och praktisk kunskap i löneadministration. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap den behöver för att hantera företagets löneadministration i enlighet med lagar och kollektivavtal.

OBS!!! Möjlighet finns att kombinera denna löneberäkningskurs med löneberäkning enligt parti- eller detaljhandelsavtalen då kursdagarna ligger i anslutning till varandra.

Du lär dig

 • Aktuell lagstiftning såsom semester - och sjuklönelagen
 • Kollektivavtalets regler
 • Kvittning
 • Vad händer om det blir fel?
 • Praktiska övningsexempel

Kursens syfte är att ge en fördjupad kunskap i de regler och de situationer som aktualiseras i samband med en större omorganisation med därtill följande arbetsbrist. Kursen utgår från ett fiktivt bolag som står inför en större omorganisation. Under kursen kommer vi att följa det fiktiva bolaget genom exempelvis frågeställningar som uppkommer vid fackliga förhandlingar, vilka underlag som ska tillhandahållas, turordningsfrågor, eventuella avsteg från turordning samt arbetsgivarens omplaceringsskyldighet.
Kursen innehåller båda praktiska exempel på dokumentation och praktiska övningsuppgifter. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna sig trygga i att hantera en arbetsbrist, från ax till limpa.

Kursen vänder sig till den som vill ha fördjupad kunskap om reglerna kring uppsägning på grund av arbetsbrist samt hur en större driftsinskränkning kan hanteras i praktiken. Deltagarna rekommenderas ha grundläggande kunskaper i arbetsrätt.

OBS! Kan kombineras med kursen "Uppsägning och avskedande - de personliga skälen" under eftermiddagen. Anmälan till båda kurserna ger rabatt med 500 kronor.

Du lär dig

 • Fackliga förhandlingar och underlag inför förhandling
 • Varsel till Arbetsförmedlingen
 • Konsekvensanalys i arbetsmiljöhänseende
 • Bestämmande av turordning
 • Omplaceringsskyldighet och begreppet tillräckliga kvalifikationer
 • Uppsägningsbesked och formaliakrav
 • Vad gäller under uppsägningstiden?
 • Företrädesrätt till återanställning

Arbetsgivaren har ansvar för att skapa och upprätthålla en god arbetsmiljö och
förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och sociala förhållanden i verksamheten.
Ramverket för detta arbete finns i föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö.
Svensk Handel erbjuder en kurs med syfte att ge kunskap om reglerna samt visa på
vilka stöd och verktyg som finns för att införliva arbetet med den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kursens syfte är att ge deltagarna kunskaper om vilket ansvar arbetsgivaren har i de fall anställda blir sjuka och behöver rehabilitering. Kursen behandlar de lagar och regler som blir aktuella när någon blir sjuk och går också igenom rättsfall, vilka ger vägledning för hur långt arbetsgivarens ansvar sträcker sig. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna att de fått verktyg för att hantera sjukdomsfall och rehabilitering på ett ansvarsfullt och effektivt sätt.

Du lär dig

 • Arbetsgivarens roll och ansvar
 • Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens roller
 • Rättsfall

Kursens syfte är att ge en fördjupning i de regler och rättsfall som omgärdar anställdas misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet samt att ge deltagarna vägledning i hur dessa fall ska hanteras för att undvika kostsamma fel. Efter genomgången kurs ska deltagarna känna större säkerhet i hanteringen av misskötsamhet och brott mot anställningsavtalet.

Du lär dig

 • Aktuell lagstiftning
 • Rättsfall
 • Procedurregler vid avslutande av anställning
 • Muntlig och skriftlig tillrättavisning
 • Övningsexempel

Med anledning av #Metoo-kampanjen arrangerar Svensk Handel ett webbinarie om vilka skyldigheter arbetsgivare har vid sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Webbinariet syftar till att ge deltagarna en överblick över arbetsgivarens skyldigheter att utreda och vidta åtgärder vid trakasserier på arbetsplatsen. Webbinariet syftar även till att ge en inblick i vilka förebyggande åtgärder en arbetsgivare är skyldig att vidta för att förebygga trakasserier.

Webbinariet kräver inga förkunskaper.

KOSTNADSFRITT OCH ENDAST FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I SVENSK HANDEL.

HÄR ÄR ADRESSEN DÄR DU KOPPLAR UPP DIG TILL WEBBINARIET:
https://svenskhandel.adobeconnect.com/webbinarium/


Filtera28
feb

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över de grundläggande arbetsrättsliga regelverken och hur dessa bör hanteras i den praktiska vardagen. Kursen ger deltagarna bl.a. verktyg för att välja rätt anställningsform vid inledandet av en anställning samt kunskap om hur och när en anställning kan avslutas. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått kunskap om några av de viktigaste reglerna i såväl relationen mellan arbetsgivare och medarbetare som relationen mellan arbetsgivare och fackförbund. Naturligtvis ges även tillfälle till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Du lär dig

 • Att förhandla med facket
 • Diskrimineringslagstiftningen
 • Att anställa
 • Att avsluta en anställning (arbetsbrist och personliga skäl)
 • Arbetstidsbestämmelser i lag
 • Ledigheter (föräldraledighet, studieledighet och semester)

Träffen syftar till att ge information om det nya Lager- och E-handelsavtalets innehåll. Fokus ligger på de delar som är nya i förhållande till Partihandelsavtalet. Vi tar även upp frågor om den praktiska tillämpningen av de nya reglerna. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna sig bättre förberedd på att börja tillämpa det nya kollektivavtalet. Utrymme ges också till diskussioner kring deltagarnas frågor.

Du lär dig

 • Kursen vänder sig till den som vill få närmare kunskap om nyheterna i kollektivavtalet. Några direkta förkunskaper krävs inte.

Träffen syftar till att ge information om det nya Lager- och E-handelsavtalets innehåll. Fokus ligger på de delar som är nya i förhållande till Partihandelsavtalet. Vi tar även upp frågor om den praktiska tillämpningen av de nya reglerna. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna sig bättre förberedd på att börja tillämpa det nya kollektivavtalet. Utrymme ges också till diskussioner kring deltagarnas frågor.

Du lär dig

 • Kursen vänder sig till den som vill få närmare kunskap om nyheterna i kollektivavtalet. Några direkta förkunskaper krävs inte.

Kursen är en sammanslagning av Konsumenträtt och E-handelsrätt/Digital konsumenträtt Kunskap inom konsumenträtt ger en ovärderlig grund för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med konsumenter och ställs inför konsumenträttsliga frågor och problem. Genom en ökad kunskap inom detta område kan bl.a. reklamationer hanteras på ett mer kostnadseffektivt sätt och ett mer professionellt kundbemötande ges. ”Kunden har alltid rätt” är en sanning med modifikation. Kursen vägleder dig genom konsumentlagstiftningen och bjuder dig på diskussion om såväl relevanta regler som praktiska situationer inom de aktuella rättsområdena. I takt med att onlineförsäljningen ökar ställer myndigheterna tuffare krav på e-handeln. Har du koll på vad som gäller när du säljer varor eller tjänster till konsumenter online? För företag som helt eller delvis bedriver handel mot konsumenter över internet är det av största vikt att ha god kännedom om de speciella regler som gäller vid just konsumentnäthandel. Konsumenträtten vid försäljning via webbplats är starkt styrd via EU-rättslig reglering och viktiga förändringar skedde 2014 genom EU-direktivet om elektronisk handel bl.a. avseende ångerrätten, informationskraven och hanteringen av köpprocessen. Kursen vägleder dig genom den digitala konsumentlagstiftningen och bjuder dig på diskussion om såväl relevanta regler som praktiska situationer. Samt belyser de senaste förändringarna inom konsumenträtt och e-handelsrätt. Du lär dig • Grundläggande bestämmelser i konsumenträtt o vad som utgör fel i vara, o vad som utgör dröjsmål, o aktuella påföljder vid fel i vara och dröjsmål, o reklamationshantering, o innebörden av lämnad garanti, o regler för avbeställning, och o vad som gäller vid handpenning • Grundläggande bestämmelser i e-handelsrätt o vilka informationskrav som finns, o hur köpprocessen enligt lag ska se ut, o hur och när ångerrätten kan åberopas av kunden, o tidsfrister för ångerrätten och hur dessa frister bör hanteras, och o vilka krav som ställs på webbsidans utformning. Deltagare/Förkunskap Kursen vänder sig till dig som på något sätt kommer i kontakt med konsumenter t.ex. om du arbetar i butik eller kundtjänst, om du har en webbshop etc.

Du lär dig

 • Grundläggande bestämmelser i konsumenträtt;
 • vad som utgör fel i vara,
 • vad som utgör dröjsmål,
 • aktuella påföljder vid fel i vara och dröjsmål
 • reklamationshantering,
 • innebörden av lämnad garanti,
 • regler för avbeställning, och
 • vad som gäller vid handpenning
 • Grundläggande bestämmelser i e-handelsrätt
 • vilka informationskrav som finns,
 • hur köpprocessen enligt lag ska se ut,
 • hur och när ångerrätten kan åberopas av kunden,
 • tidsfrister för ångerrätten och hur dessa frister bör hanteras, och
 • vilka krav som ställs på webbsidans utformning.
07
mar

Konsumenträtt

Jönköping

Kunskap inom konsumenträtt ger en ovärderlig grund för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med konsumenter och ställs inför konsumenträttsliga frågor och problem. Genom en ökad kunskap inom detta område kan bl.a. reklamationer hanteras på ett mer kostnadseffektivt sätt och ett mer professionellt kundbemötande ges. ”Kunden har alltid rätt” är en sanning med modifikation. Lär dig hur du undviker att hamna i tvister eller löser eventuella tvister på ett kostnadseffektivt och serviceinriktat sätt. Kursen vägleder dig genom konsumentlagstiftningen och bjuder dig på diskussion om såväl relevanta regler som praktiska situationer inom de aktuella rättsområdena.

Du lär dig
• grundläggande bestämmelser i konsumenträtt,
• vad som utgör fel i vara,
• vad som utgör dröjsmål,
• aktuella påföljder vid fel i vara och dröjsmål,
• reklamationshantering,
• innebörden av lämnad garanti,
• regler för avbeställning,
• vad som gäller vid handpenning,
• vad som gäller vid tillgodokvitton och presentkort,
• vad gäller vid öppet köp, byte och reklamation.

Kursen riktar sig främst till dig som genom ditt arbete kommer i kontakt med konsumenter och/eller konsumenträttsliga frågeställningar. Inga förkunskaper krävs

Du lär dig

 • grundläggande bestämmelser i konsumenträtt,
 • vad som utgör fel i vara,
 • vad som utgör dröjsmål,
 • aktuella påföljder vid fel i vara och dröjsmål,
 • reklamationshantering,
 • innebörden av lämnad garanti,
 • regler för avbeställning,
 • vad som gäller vid handpenning,
 • vad som gäller vid tillgodokvitton och presentkort,
 • vad gäller vid öppet köp, byte och reklamation.

Kursen syftar till att ge deltagarna en överblick över olika situationer som kan uppkomma i verksamheten och då förhandling med facket är nödvändig. Syftet är också att ge kunskap om regelverket kring fackliga förtroendemän. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna att den fått ökad kunskap om reglerna som styr relationen mellan arbetsgivare och fackliga organisationer och därmed kunna känna sig säkrare i sin hantering av förhandlingsskyldigheten under en beslutsprocess. Kursen hålls genom föreläsning och grupparbeten, men tillfälle ges också till diskussion och erfarenhetsutbyte.

Du lär dig

 • Övergripande om arbetsrätten
 • Arbetsgivarens rätt att leda, fördela och organisera
 • Anställningsavtalet och lojalitetsskyldigheten
 • Förhandling vid omflyttning, omplacering och företrädesrätt
 • Medbestämmandelagen
 • Förtroendemannalagen

Kunskap inom konsumenträtt ger en ovärderlig grund för alla som i sitt arbete kommer i kontakt med konsumenter och ställs inför konsumenträttsliga frågor och problem. För företag som helt eller delvis bedriver handel mot konsumenter över internet är det dessutom av största vikt att ha god kännedom om de speciella regler som gäller vid just konsumentnäthandel. Konsumenträtten vid försäljning via webbplats är starkt styrd via EU-rättslig reglering och viktiga förändringar skedde under sommaren 2014 vad gäller bl.a. ångerrätten, informationskraven och hanteringen av köpprocessen. Kursen vägleder dig genom den digitala konsumentlagstiftningen och bjuder dig på diskussion om såväl relevanta regler som praktiska situationer. Du lär dig • relevant lagstiftning, • vilken information som ska lämnas till kunden, • när och på vilket sätt information ska lämnas, • hur köpprocessen enligt lag ska se ut, • hur och när ångerrätten kan åberopas av kunden, • tidsfrister för ångerrätten och hur dessa frister bör hanteras, • vilka krav som ställs på webbsidans utformning. Kursen riktar sig främst till dig som arbetar vid ett företag som bedriver handel mot konsumenter över internet. Inga förkunskaper krävs

Du lär dig

 • relevant lagstiftning,
 • vilken information som ska lämnas till kunden,
 • när och på vilket sätt information ska lämnas,
 • hur köpprocessen enligt lag ska se ut,
 • hur och när ångerrätten kan åberopas av kunden,
 • tidsfrister för ångerrätten och hur dessa frister bör hanteras,
 • vilka krav som ställs på webbsidans utformning.

Träffen syftar till att ge information om det nya Lager- och E-handelsavtalets innehåll. Fokus ligger på de delar som är nya i förhållande till Partihandelsavtalet. Vi tar även upp frågor om den praktiska tillämpningen av de nya reglerna. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna sig bättre förberedd på att börja tillämpa det nya kollektivavtalet. Utrymme ges också till diskussioner kring deltagarnas frågor.

Du lär dig

 • Kursen vänder sig till den som vill få närmare kunskap om nyheterna i kollektivavtalet. Några direkta förkunskaper krävs inte.

Träffen syftar till att ge information om det nya Lager- och E-handelsavtalets innehåll. Fokus ligger på de delar som är nya i förhållande till Partihandelsavtalet. Vi tar även upp frågor om den praktiska tillämpningen av de nya reglerna. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna sig bättre förberedd på att börja tillämpa det nya kollektivavtalet. Utrymme ges också till diskussioner kring deltagarnas frågor.

Du lär dig

 • Kursen vänder sig till den som vill få närmare kunskap om nyheterna i kollektivavtalet. Några direkta förkunskaper krävs inte.

Träffen syftar till att ge information om det nya Lager- och E-handelsavtalets innehåll. Fokus ligger på de delar som är nya i förhållande till Partihandelsavtalet. Vi tar även upp frågor om den praktiska tillämpningen av de nya reglerna. Efter avslutad kurs ska deltagaren känna sig bättre förberedd på att börja tillämpa det nya kollektivavtalet. Utrymme ges också till diskussioner kring deltagarnas frågor.

Du lär dig

 • Kursen vänder sig till den som vill få närmare kunskap om nyheterna i kollektivavtalet. Några direkta förkunskaper krävs inte.