svenskhandel.se använder cookies
Vi använder cookies för att kunna tillhandahålla vår webbplats och våra digitala tjänster, förbättra din användarupplevelse samt för marknadsföring. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies för dessa ändamål. Du kan själv styra lagringen av cookies i din webbläsare. Läs mer i vår Cookiepolicy >

Publicerad: 2017.11.13  •  
Senast uppdaterad: 2017.11.13

Mikroplaster

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige.

Med anledning av Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige har Svensk Handel följande att anföra.

Vi välkomnar regeringens ambitioner att arbeta för minskad miljö- och klimatbelastning samt motverka nedskräpning. Men för att komma åt problemet med marin nedskräpning krävs insatser på såväl nationell som internationell nivå med förändrade attityder, förbättrad avfallshantering och ökad återvinning.
Sverige anses vara ett föredöme och har kommit långt i frågor som rör avfallshantering. Sverige har investerat i och byggt upp en väl fungerande infrastruktur för hur olika avfallsströmmar samlas in och omhändertas.

Naturvårdsverket lyfter på flera ställen i rapporten att det idag finns stora kunskapsluckor kring mikroplaster vad gäller dess källor, spridnings-effekter och exakta kvantiteter. Vidare saknas det en global definition av mikroplaster samt en gemensam standard för hur provtagning görs – så det är mycket svårt att kunna jämföra resultat internationellt.

Svensk Handel ser detta som prioriterade frågor och instämmer med Naturvårdsverket att det är viktigt att avsätta medel till forskning och utveckling för att höja kunskapen på området. Svensk Handel ser gärna att man tar fram en definition av mikroplast på global nivå, men minst EU-nivå.

Vidare ser Svensk Handel det som viktigt att Sverige fortsatt deltar i och driver på det internationella arbetet då nedskräpning inte bara är ett mikroplastproblem utan en större fråga som måste adresseras globalt.

Frågor som rör hållbarhet och effektivare material- och avfallshantering står idag högt på handelsföretagens agenda. Handeln vill bidra till att bygga en resurseffektiv och cirkulär ekonomi. Detta gör vi genom att skapa hållbara, lönsamma och effektiva affärsmodeller för återbruk och återvinning. Många företag ser miljömässiga och ekonomiska vinster med att arbeta aktivt för att förbättra den egna avfallshanteringen i syfte att minska resursanvändningen.

Som delägare i Plastkretsen är Svensk Handel tillsammans med Svensk Dagligvaruhandel engagerade i dessa frågor. Plastbärkassar – är något som varit mycket i fokus på sistone och som engagerar både Svensk Handel och dess medlemmar. Handeln vill vara med och bidra till att minska den onödiga konsumtionen av påsar. Plastbärkassar är en plastförpackning och ingår i producentansvaret för plastförpackningar. Det innebär att det finns en – av näringslivet – uppbyggd infrastruktur för omhändertagande av dessa förpackningar. Konsumenter kan när de inte längre vill använda kassarna lämna dem på återvinningsstationer och återvinningscentraler för återvinning. I Sverige återanvänds dessutom över 90 procent av plastbärkassarna inom dagligvaruhandeln till soppåsar.

Svensk Handel är medvetet om att det finns fortsatt förbättringspotential vad gäller att samla in och återvinna plastförpackningar i Sverige. Vi välkomnar ökad insamling och återanvändning av så väl plastbärkassar som andra förpackningar och material. Handeln har en viktig roll att spela i den cirkulära ekonomin och vi deltar gärna i detta arbete och vill vara med och bidra i frågor som rör bättre resurshantering, minskat avfall och motverkar nedskräpning.

Svensk Handel har valt att fokusera på att svara på remissen utifrån för handeln mest relevanta delar av rapporten som till exempel mikroplaster och textilier samt nedskräpning och informationsinsatser.

Läs hela remissyttrandet här

Kommentarer (0)