Meny
Årsrapport 2016 / Fokus 2017

Fokus 2017

Digitaliseringen förändrar handelns förutsättningar i grunden. E-handeln fortsätter växa, produktionskedjor kortas, transportsektorn effektiviseras och nya betalningssätt ser dagens ljus.

Vårt uppdrag

Svensk Handels uppdrag är att stärka handelns konkurrenskraft.

För att möta konsumenternas nya beteenden och marknadens snabba förändringar krävs lyhördhet och flexibilitet. Handel behöver konkurrenskraft: sänkta kostnader, enkla regelverk, rimliga löneökningar, kunskap och information. Våra medlemsföretags villkor och behov är Svensk Handels utgångspunkt.

Våra mål

Moderna kollektivavtal

Avtal anpassade efter företagens faktiska verksamhet – inte efter gårdagens branschindelning.

Viktiga delmål

 • Ökad lönespridning
 • Ett nytt partihandelsavtal

Exempel på aktiviteter 2017

 • Stärk företagens lokala lönebildning med hjälp av den nya ”lokala lönebilagan”
 • Projektet Anställ klokt sjösätts och stärker våra medlemsföretag som goda arbetsgivare

Framgångsrik digitalisering

Med rätt regelverk kommer handeln att ha goda möjligheter att möta den internationella konkurrensen såväl i Sverige som utomlands.

Viktiga delmål

 • Öppna EU:s inre marknad
 • Möjliggöra företagens möjligheter att använda ”big data”
 • Skapa effektiva handelsavtal samt avveckla subventioner

Exempel på aktiviteter 2017

 • Möjliggör konkurrens inom digitala betalningar
 • Framhålla behovet av balanserade konsumenträttsliga regler

Trygga handelsplatser

Handeln utsätts dagligen för brott och många företag upplever att deras verksamhet är hotad av den ökande brottsligheten i Sverige. Stöld, inbrott och butiksrån ökar samtidigt som samhällets oförmåga att hantera kriminella krafter blir allt mer problematisk.

Viktiga delmål

 • Minska handelns förluster till följd av stölder och digitala bedrägerier
 • Bättre hantering av mängdbrott och öka benägenheten att anmäla brott
 • Förändra synen på stöld, snatteri och häleri
 • Arbeta för en ökad polisiär närvaro med tydligt brottsförebyggande fokus

Exempel på aktiviteter 2017

 • Utveckla Säkerhetscenter ytterligare
 • Genomför Säkerhetsveckan tillsammans med Livsmedelshandlarna.

Säkra kompetensförsörjningen

I takt med att handeln digitaliseras behövs ny kompetens och fler medarbetare med akademisk utbildning. Handelns status som arbetsgivare behöver öka och alla karriärmöjligheter lyftas, inte minst möjligheten att göra lönekarriär.

Kommande år minskar arbetskraften och handeln kommer att behöva konkurrera med andra branscher i högre utsträckning. Samtidigt står Sverige inför att integrera hundratusentals människor i samhället och in på arbetsmarknaden.

Viktiga delmål

 • Modern gymnasieutbildning som möter handelsföretagens behov
 • Öka antalet eftergymnasiala utbildningar
 • Öka forskningsanslagen
 • Arbetsförmedling med fokus på företagens kompetensbehov

Exempel på aktiviteter 2017

 • Handelns behov beaktas i arbetet med framtidens gymnasieskola
 • Kartlägga och utarbeta krav på framtidens eftergymnasiala utbildningar

Hållbar handel

Idag ställs höga krav på handelsföretagen att ta socialt och miljömässigt ansvar – både i den egna verksamheten och för hur varorna på butikshyllorna produceras och konsumeras. Att bidra till en hållbar framtid är en av handelns viktigaste utmaningar.

Viktiga delmål

 • Visa på företagandets, handelns och tillväxtens betydelse för en hållbar utveckling
 • Effektiv marknadskontroll för konkurrens på lika villkor
 • Tillåta handeln att utveckla nya affärsmodeller i en cirkulär ekonomi
 • Stävja goldplating och nationella särregler som snedvrider konkurrens

Exempel på aktiviteter 2017

 • Säkerställa handelns behov vid genomförandet av regeringens strategi för hållbar konsumtion
 • Möjliggöra för handelsföretagen att själva förfoga över sitt avfall som resurs

Effektiv arbetsmarknad

Idag är många regler i den svenska arbetsmarknadsmodellen omoderna och skapar ineffektivitet. Dessa utvecklingshämmande konfliktregler behöver ses över. En utmaning för Sverige är att många befinner sig utanför arbetsmarknaden. Handeln kan erbjuda enklare jobb men då måste kostnaden för att anställa sänkas.

Viktiga delmål

 • Nya konfliktregler
 • Genomföra en översyn av lagstiftningen på arbetsmarknadsområdet
 • Ny, enklare anställningsform med lägre anställningskostnader

Exempel på aktiviteter 2017

 • Modernisera lagstiftningarna från 1970-talet
 • Ta fram en ny anställningsform för att underlätta integrationen

Foto: Björn Lofterud