Information till arbetsgivare med anledning av den nya coronavirussjukdomen covid-19

Svensk Handel får många frågor om vad som gäller arbetsrättsligt med anledning av Coronavirus, covid-19 och att smittspridningen nu bedöms vara en pandemi. Nedan är en kort redovisning av några frågeställningar. Som medlem i Svensk Handel kan du alltid kontakta Arbetsgivarjouren om du har frågor.

Medarbetare som inte har varit i ett område där smittspridning pågår

De medarbetare som har varit bortresta men inte har varit i ett område där smittspridning pågår kan komma tillbaka till arbetet som vanligt. Om en anställd är rädd för att bli smittad och inte kommer till arbetet finns det ingen skyldighet för arbetsgivaren att betala lön.

Medarbetare som har varit i ett område där smittspridning pågår

Om du har medarbetare som är eller har varit i ett område där smittspridning pågår, så ska du uppmana medarbetaren att kontakta exempelvis sin chef eller HR innan medarbetaren kommer till arbetsplatsen.
Om den anställde inte hör av sig bör du försöka få kontakt med den anställde så att du får information om hälsotillståndet.

Folkhälsomyndighetens och UD:s hemsida finns aktuell information om reserekommendationer och avrådan för resor gällande Coronavirus, covid-19.

Medarbetare som uppvisar symtom

En medarbetare som har symtom (luftvägsbesvär som hosta och andningsbesvär eller feber) ska sjukanmäla sig och stanna hemma. Vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan betalar du sjuklön och Försäkringskassan betalar sjukpenning.

Medarbetaren ska enligt smittskyddslagen kontakta vården lämpligtvis via Vårdguiden 1177 för rådgivning.

Medarbetare som inte har några symtom

En medarbetare som inte har några symptom men har varit i ett riskområde kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Medarbetaren måste då kontakta vården för ett läkarintyg som bedömer att medarbetaren riskerar att 

En medarbetare som inte har några symptom men har varit i ett område där smittspridning pågår kan ansöka om smittbärarpenning hos Försäkringskassan. Medarbetaren måste då kontakta vården för ett läkarintyg som bedömer att medarbetaren riskerar att vara smittbärare, se nedan.

Enligt Arbetsmiljölagen är du skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att anställda utsätts för ohälsa. Om det finns hög risk för överförande av smitta kan det därför vara lämpligt att beordra personen att arbeta hemifrån eller, om det inte är möjligt att den anställde får avhålla sig från arbete.

Många företag väljer att låta medarbetare, med särskilda och centrala befattningar, arbeta hemifrån under inkubationstiden trots att medarbetarna inte har några symtom eller har varit i kontakt med läkare. Det är du som arbetsgivare som bestämmer om det är en lämplig lösning. Myndigheterna avråder inte personer som är utan symtom från att gå till arbetet som vanligt. Arbete hemifrån är givetvis inte aktuellt om medarbetaren uppbär smittbärarpenning utan vill man som arbetsgivare att arbete ska utföras hemifrån trots att rätt till smittbärarpenning föreligger så ska det ske med lön.

Om det är arbetsgivaren som tar initiativ till att arbetstagaren inte ska komma till arbetsplatsen är principen att arbetsgivaren ska betala lön.

Om du har en medarbetare som inte uppvisar något symtom bör du uppmana denne att vara observant på tidiga sjukdomstecken.

När kan smittbärarpenning beviljas?

Arbetstagare som måste avhålla sig från arbete på grund av att denne bär på en smittsam sjukdom men som inte själv är sjuk, kan få ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen kallas smittbärarpenning och kan beviljas av Försäkringskassan om arbetstagaren måste avstå från att arbeta och går miste om arbetsinkomst. Hon eller han ska ha eller antas ha en smittsam sjukdom men arbetsförmågan ska inte vara nedsatt.

Det är den anställde som ansöker om smittbärarpenning. Smittbärarpenning lämnas från och med den första dagen i ersättningsperioden och därefter så länge förutsättningarna för rätt till smittbärarpenning finns. Smittbärarpenningen är knappt 80 procent av lönen, men högst 804 kronor per dag.

Observera att smittbärarersättning bara lämnas av Försäkringskassan till en smittbärare utifrån reglerna i Socialförsäkringsbalken (SFB) 46 kap och Smittskyddslagen. Smittbärarersättning lämnas i form av smittbärarpenning och resekostnadsersättning. Coronavirus, covid-19 klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Läs mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans hemsida.

Vad säger kollektivavtalen om smittbärare?

Tjänstemannaavtalen innehåller regler om hur löneavdrag ska göras för arbetstagare som får smittbärarersättning.

Under de 14 första dagarna i frånvaroperioden gör arbetsgivaren ett löneavdrag per timme motsvarande frånvaron. Det innebär att arbetsgivaren inte betalar någon lön eller löneutfyllnad under de 14 första dagarna.

Vid frånvaro fr.o.m. den 15:e kalenderdagen gör arbetsgivaren samma frånvaroavdrag som vid sjukdom fr.o.m. 15:e kalenderdagen. Det innebär att arbetsgivaren betalar kompletterande sjuklön fr.o.m. dag 15 t.o.m. dag 90 i frånvaroperioden, på samma sätt som vid sjukdom.

På arbetarområdet finns inte någon särskild reglering om hantering av lönen när smittbärarersättning betalas. Där tillämpas reglerna om löneavdrag vid frånvaro för månadsavlönade och för timavlönade betalas inte lön under frånvaron.

I det fallet Försäkringskassan inte har beviljat smittbärarersättning finns ingen grund för att göra löneavdrag.

Frivillig karantän

Det har förekommit att myndigheter uppmanar resenärer till en frivillig karantän. Dessa ska enligt myndigheterna ha rätt till smittbärarpenning.

Tjänsteresor

Det är lämpligt att du som arbetsgivare beslutar hur du vill hantera medarbetares resor till utlandet i tjänsten, både till områden där smittspridning pågår och andra områden. De flesta företagen avråder från tjänsteresor som inte är absolut nödvändiga utan uppmanar till deltagande på annat sätt som exempelvis video/Skype eller telefon. Det är lämpligt att medarbetaren uppmanas att samråda med ansvarig chef innan beslut fattas om tjänsteresa.

Folkhälsomyndighetens och UD:s hemsida finns aktuell information om reserekommendationer och avrådan för resor gällande coronavirus, covid-19.

Medarbetare som tänker resa till ett område där smittspridning pågår

Om du har en medarbetare som tänker resa till ett område där smittspridning pågår är det lämpligt att du pratar med medarbetaren och förklara att du avråder från detta. Om medarbetaren står fast vid att åka ändå, så kan du informera om att denne medvetet utsätter sig för en risk och att medarbetaren inte bör komma till arbetet under två veckor (inkubationstiden) efter hemkomst. Du kan komma överens med medarbetaren om kompensationsledighet, tjänstledighet eller semester.

Om ni inte kommer överens, och medarbetaren har semester tillgodo, kan du lägga ut två veckors semester efter hemkomst. Semester ska förläggas efter samråd med arbetstagaren men arbetsgivaren kan, i enlighet med semesterlagen, förlägga denna ensidigt om man inte kommer överens. Kontakta Arbetsgivarjouren om det blir aktuellt.

Risk för ohälsa och medarbetare som är oroliga

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1) om Systematiskt arbetsmiljöarbete ska arbetsgivaren bedöma riskerna för ohälsa i sin verksamhet.

Riskbedömningen ska göras utifrån den verksamhet man bedriver och i samverkan med skyddsombud om sådant finns. Det gäller som arbetsgivare att planera för hur företaget undviker att någon smittas i arbetet och även att hantera ett eventuellt utbrott av Coronavirus, covid-19 . Även oro för smitta bör beaktas. Utifrån en riskbedömning ska åtgärder vidtas för att söka undvika att någon smittas i arbetet. Det kan exempelvis vara instruktioner om huruvida tjänsteresor ska genomföras eller ej, inköp av handsprit eller instruktioner om handhygien.

Coronavirus, covid-19 och livsmedelshantering

Enligt den information som finns om Coronavirus, covid-19 och dess symtom är det inte aktuellt med några restriktioner för arbetstagare som hanterar livsmedel i arbetet (enligt reglerna om livsmedelshygien).

Om skolor och förskolor stänger

Om ni har medarbetare som måste vara hemma därför att de har barn vars skola eller förskola stänger så föreligger ingen rätt till lön. Den anställde kan utnyttja sin rätt till föräldraledighet om sådan finns. Normalt sett ska ju sådan anmälas två månader i förväg men här får arbetsgivaren acceptera en väldigt kort framförhållning. Medarbetaren kan ta ut semester eller kompensationsledigt om sådan möjlighet finns. Arbetsgivaren kan även tillåta arbete hemifrån, om det är lämpligt.

Om barnet däremot blir sjukt så gäller regelverket för vård av barn som vanligt. 

Publicerad: 2020.03.13, Senast uppdaterad: 2020.03.13, Kategori: Corona-AG