Riskbedömning vid smittrisk – att tänka på med anledning av coronavirussjukdomen covid-19

Anställda som i tjänsten träffar andra människor utsätts alltid för en smittrisk av vanliga smittoämnen. Detta är inget som normalt sett ska riskbedömas. Läs mer om vad du behöver tänka på när det gäller smittrisk med anledning av coronavirussjukdomen covid-19 i den när informationstexten.

Arbetsmiljöverket skriver så här om förkylningsvirus: ”Man ska inte behöva bli sjuk på grund av att man utsätts för smittämnen i arbetet. Men när det gäller smittämnen som det är vanligt att smittas av i samhället, som förkylningsvirus, kan det vara svårt att avgöra om man har blivit smittad i arbetet eller på fritiden. Normalt ingår det inte i arbetsgivarens ansvar att utreda och bedöma riskerna för arbetstagare att smittas av vanliga förkylningsvirus. Det är när arbetsuppgifterna innebär nära kontakt med människor som man särskilt behöver beakta och förebygga sådana smittrisker. Det kan handla om arbete i förskolor, omvårdnad eller sjukvård. Man har i flera fall kunnat visa att god handhygien minskar risken att drabbas av många vanliga smittämnen.”.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och smittrisker (AFS 2018:4) ska arbetsgivaren bedöma riskerna för ohälsa i sin verksamhet. I detta ingår att bedöma riskerna för smitta vid exempelvis ett infektionsutbrott.

För arbetsgivaren gäller det att planera för hur anställda kan undvika att smittas på arbetsplatsen och/eller att hantera ett eventuellt utbrott av covid-19 på arbetsplatsen. Följ stegen nedan.

Riskbedömningen steg för steg

1. Identifiera risker

Om det finns smittrisk på arbetsplatsen ansvarar arbetsgivaren för att se över vilka arbetsuppgifter eller situationer som kan innebära att anställda utsätts för smittrisk, eller där oro för smitta kan finnas bland de anställda. Det kan röra sig om:

  • Tjänsteresor till områden som fastställts som riskområden
  • Återkomst till arbetet efter tjänsteresor eller privata resor till riskområden
  • Nära kontakter med människor som kan bära på smitta.

2. Bedöm riskerna

För de arbetsuppgifter eller situationer som identifierats behöver ni utreda dels vilken smittrisk som finns, dels bedöma risken för den anställde. Vid en riskbedömning behöver ni ta hänsyn till sannolikheten för att anställda smittas av viruset och hur konsekvensen av ohälsan kan se ut.

För att uppskatta sannolikheten kan ni ta hjälp av Folkhälsomyndighetens webbplats där ni hittar aktuell information om risken för allmän smittspridning i Sverige och information om vilka områden som utgör riskområden för smitta. Enligt information på Folkhälsomyndighetens webbplats sprids covid-19 genom dropp och kontaktsmitta.

Ett annat alternativ är att ta kontakt med ansvarig smittskyddsenhet i den region där företaget bedriver verksamhet. Observera att du som arbetsgivare behöver hålla dig uppdaterad och att riskbedömningen kan behöva ses över för att vara korrekt. Läs mer här.

Arbetsmiljöverket stödjer Folkhälsomyndighetens bedömning om att hantera det nya covid-19 som riskklass 3. Smittämnen i riskklass 3 omfattar smittämnen som kan ge upphov till sjukdomar med allvarliga konsekvenser och där möjligheter att bota eller förebygga är begränsade, eller så är sjukdomen mycket smittsam.

Riskbedömningen ska dokumenteras och genomföras i samverkan med skyddsombud om sådant finns. Läs mer här.

3. Åtgärda risker och vidta skyddsåtgärder där det behövs

Utifrån riskbedömningen ska relevanta åtgärder vidtas för att försöka undvika att någon anställd smittas i arbetet. Det kan exempelvis vara instruktioner om huruvida tjänsteresor ska genomföras eller ej, instruktioner om vikten av god handhygien, inköp av handsprit när möjligheten att tvätta händerna är begränsad och en översyn av städrutiner. Det är en fördel att ta fram tydliga rutiner för vad som gäller inom er verksamhet.

Folkhälsomyndigheten har ytterligare råd avseende vad du kan göra för att undvika smitta. Läs mer här.

4. Instruktioner och information

Det är viktigt att informera alla anställda om vad som gäller inom ert företag med anledning av covid-19, så att de känner till vad som förväntas av dem och har den information som de behöver för att utföra arbetet på ett så säkert sätt som möjligt.

Oro för covid-19 kan vara ett större problem än den faktiska risken för smitta. Informera anställda om pålitliga informationskällor som Folkhälsomyndighetens webbplats och UDs webbplats.

Som arbetsgivare behöver du hålla dig uppdaterad, om situationen ändras kan riskbedömning och/eller de rutiner ni satt upp behöva revideras. Mer information om vad du som arbetsgivare kan tänka på vid riskbedömning, om dina anställda kan tänkas utsättas för covid-19 eller andra smittämnen finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

Anmäl allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket

Arbetsgivaren ska dokumentera när exponering för smittämnen i risk­klass 3 eller 4 har konstaterats i samband med tillbud, olyckor eller andra oön­skade händelser. Covid-19 ska hanteras som riskklass 3.

Allvarligt tillbud avseende smittrisker ska enligt arbetsmiljölagen anmälas skyndsamt till Arbetsmiljöverket, oavsett om händelsen leder till ohälsa hos den anställda. När det gäller kravet på anmälan av allvarligt tillbud och covid-19 är Arbetsmiljöverkets rekommendation att hellre anmäla en gång för mycket än för lite.

Läs mer om anmälan av arbetsskada och tillbud här.

Dokumentationskravet gäller bara i särskilda situationer

Arbetsmiljöverkets hemsida finns information om när man måste dokumentera att arbetstagare exponerats för coronavirus, covid-19.

Kravet att dokumentera gäller bara om: 

  • smitta har konstaterats via provtagning och
  • exponeringen har skett på grund av att något har brustit i arbetsgivarens system för att förebygga risker. Det kan till exempel vara att skyddsutrustning gått sönder, inte använts eller att gällande rutiner inte har följts.
Publicerad: 2020.03.04, Senast uppdaterad: 2020.03.04, Kategori: Corona-AG