Lagförslag om LAS och omställning

Regeringen och samarbetspartierna har nu presenterat förslag till ny lagstiftning inom områdena anställningsskydd och omställning.

Förslagen är i linje med den överenskommelse om LAS och omställning som träffades mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal i höstas och innebär nyheter inom tre områden:

  • förändringar i lagen om anställningsskydd (LAS),
  • ett nytt statligt omställningsstudiestöd för den som arbetat i åtta år, och
  • en ny statlig omställningsorganisation för anställda i företag utan kollektivavtal.

Förslagen presenterades i tre utredningar som nu ska ut på remiss. Ett riksdagsbeslut kan förväntas först under våren 2022. Enligt förslaget ska de nya reglerna träda i kraft den 30 juni 2022 men börja tillämpas först senare under hösten 2022.

De föreslagna förändringarna i LAS innebär bland annat

  • att det blir enklare och billigare att säga upp anställda som missköter sig
  • att alla arbetsgivare ges möjlighet att vid uppsägningar på grund av arbetsbrist undanta upp till tre anställda från turordningslistan per tremånadersperiod
  • att anställningsformen allmän visstid tas bort och ersätts av särskild visstid som skulle omvandlas till en tillsvidareanställning efter sammanlagt tolv månaders anställning under en femårsperiod
  • att ett företag vid en neddragning som enbart innebär en minskning av sysselsättningsgrad för en eller flera arbetstagare måste iaktta vissa turordningsregler och att berörda arbetstagare i en sådan situation får rätt till viss omställningstid innan den nya sysselsättningsgraden börjar gälla
  • att en person som varit inhyrd via ett bemanningsföretag på en och samma arbetsplats under sammanlagt två år under en treårsperiod ska erbjudas en fast anställning hos kundföretaget eller erhålla en ersättning motsvarande två månadslöner

Vi återkommer med mer information längre fram under lagstiftningsprocessen.

Publicerad: 2021.06.09, Senast uppdaterad: 2021.06.09