Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är en skriftlig överenskommelse mellan en facklig organisation och en enskild arbetsgivare eller ett arbetsgivarförbund, om anställningsvillkor. Ett viktigt syfte med kollektivavtal är att få arbetsfred, det vill säga att förhindra konflikter på arbetsmarknaden.

En väl fungerande arbetsmarknad är viktig för företagens konkurrenskraft och i kollektivavtalen kan parterna själva reglera många av villkoren.

Kollektivavtalet är resultatet av förhandlingen mellan avtalsrörelsens parter och reglerar bland annat löner, allmänna villkor om formerna för anställning, arbetstid och försäkringsskydd. Innan ett avtal går ut träffas arbetsmarknadens parter och förhandlar fram ett nytt. Det är den avtalsrörelse vi nu är på väg in i. 

Vem omfattas av kollektivavtalen?

I dag omfattas 90 procent av medarbetare i företag och offentlig sektor av kollektivavtal. Och i verksamheter med kollektivavtal ska avtalet tillämpas för alla medarbetare, oavsett om de är med i facket eller inte. De företag som inte har kollektivavtal är oftast mycket små och de anställda utgörs vanligtvis av ägaren och dennes familjemedlemmar.

Det finns över 650 kollektivavtal som tecknas av parterna – ett 50-tal arbetsgivarorganisationer och ett 60-tal fackföreningar. Svensk Handel förhandlar med bland andra Handelsanställdas förbund och Unionen.

Frivilligt för företag att teckna kollektivavtal

Det är frivilligt för företag att teckna kollektivavtal. En arbetstagarorganisation kan dock vidta stridsåtgärder för att få kollektivavtal, varför frivilligheten inte alltid är reell. Saknas kollektivavtal gäller inte vilka arbetsvillkor som helst. Då gäller i stället lagens regler.

Som arbetsgivarorganisation värnar vi kollektivavtalens konkurrenskraft genom att verka för att avtalen har ett innehåll som ger stöd för företagens utveckling och behov samt att löneökningstakten inte blir för hög.

Publicerad: 2019.12.20 Senast uppdaterad: 2020.01.09