”Politiker ska inte avgöra hur företagande ska se ut”

Gustav Hemming (C) tycks vilja styra politiskt vilken typ av företagande och konsumtion som ska få finnas. Men det vore bättre om våra politiker i stället välkomnade ett växande Stockholm och skapade bättre förutsättningar för ett blomstrande näringsliv i huvudstadsregionen, skriver Mats Hedenström, Svensk Handel, i en replik.

Stockholm växer. Faktum är att regionen är en av de snabbast växande i Europa och varje dag ökar befolkningen motsvarande två fullsatta SL-bussar. På ett år ger detta 40 000 nya stockholmare. Befolkningsökningen ställer krav på nya bostäder och arbetsplatser såväl som på trafiklösningar och service av olika slag. Befintliga stadskärnor och handelsplatser svarar i dag inte mot denna efterfrågan, utan nyetableringar måste till. Här krävs en tydlig regional planering som bygger på dialog mellan politiker, fastighetsägare och handelsföreträdare.

Det är med stor förvåning vi tar del av Gustav Hemmings idéer om hur han ser på Stockholmsregionens utveckling framöver. Hemming företräder ett parti som åtminstone säger sig värna företagande och näringsfrihet. Det Gustav Hemming ger uttryck för i sin debattartikel visar snarare på motsatta uppfattningar där man politiskt vill styra vilken typ av företagande och konsumtion som ska få finnas. Det vore bättre om våra politiker i stället välkomnade ett växande Stockholm och skapade bättre förutsättningar för ett blomstrande näringsliv i huvudstadsregionen.

Från politiskt håll, och här är Centerpartiet tyvärr inget föredöme, fattas allt som oftast beslut som gör det svårare att bedriva verksamhet i städerna. Med hållbarhet och miljö som förevändning reduceras tillgängligheten för både kunder och gods. Bilfria gator och dagar, begränsning av parkeringsmöjligheter och färre antal lastplatser är endast några exempel som gör att handelns möjlighet att svara mot konsumenternas behov sätts ur spel. En av de viktigaste faktorerna för en levande handel oavsett stadskärna, köpcentrum eller extern handelsplats är god tillgänglighet, både för privatpersoner och godstransporter. Även den växande e-handeln förändrar transportbehovet. Det ställer ökade krav på att kommuners och regionplaneansvarigas arbete professionaliseras och att deras kunskaper om handeln ökar. Att inte ha tydliga riktlinjer och spelregler för handeln håller inte i tider där handelns utveckling går framåt i rasande fart.

Handeln genomgår stora förändringar som snabbt förändrar förutsättningarna. Digitalisering och globalisering gör att konsumenterna idag alltid är uppkopplade, kan handla dygnet runt och enkelt göra prisjämförelser. Den internationella konkurrensen ökar kraftigt. Idag kommer ett av fyra paket som PostNord levererar från utlandet. 2010 var det ett av tjugo. Handeln blir alltså snabbt konkurrensutsatt och om inte den svenska handeln är tillgänglig kommer utlandsandelen fortsätta öka med förlorade arbetstillfällen i Sverige som följd.

Det finns dock alternativ till en sådan utveckling. Idag anställer handeln årligen 130 000 nya medarbetare, många av dessa är unga och utrikesfödda. Handeln är för många ett första viktigt steg in på arbetsmarknaden och med de integrationsutmaningar Sverige befinner sig i så skapar handeln därmed också viktiga förutsättningar för stora grupper människor att på allvar tag steget in det svenska samhället. Vi är stolta över den betydelse handeln har för samhällsutvecklingen. Med rätt förutsättningar skulle handeln kunna anställa ännu fler.

Politiska beslutsfattare som Gustav Hemming och organisationer som Fastighetsägarna har stor makt att avgöra om en butik kan öppna eller stanna kvar i en stadskärna. Finns det möjlighet att få fram varorna till butiken? Kan kunderna ta sig fram? Går det att parkera? Är det rimliga hyresnivåer? Dessa frågor är exempel på sådant som avgör om det skall finnas blomstrande stadsmiljöer framöver.

Svensk Handel ser inte en motsättning mellan centrumhandel och externetableringar. Vi är övertygade om att det även i framtiden kommer att finnas underlag för handel i stadens centrala delar precis som i mer externa lägen. Vi sätter oss gärna ned med ansvariga politiker och diskuterar hur vi gemensamt kan utveckla handeln i Stockholmsregionen, minska bilberoendet genom smartare kollektivtrafiklösningar och skapa förutsättningar för än fler arbetstillfällen och därmed ökade skatteintäkter.

Mats Hedenström
Näringspolitisk chef, Svensk Handel

Källa: Svenska Dagbladet 21 december 2016

Publicerad: 2016.12.22 Senast uppdaterad: 2016.12.22

Skriv en kommentar