Kommuner måste agera för en levande handel

Digitalisering, växande e-handel och en allt mer global konsument förändrar förutsättningarna för landets butiker och handelsplatser. Den pågående strukturomvandlingen går snabbt och har fått många att fråga sig hur framtiden kommer att se ut för den fysiska butiken. 

Svensk Handels rapport ”Den fysiska handelsplatsen i en digital värld” visar att den fysiska butiken står sig stark men att det är avgörande att butikerna får rätt förutsättningar för att lyckas.

Omställningen i handeln förändrar spelplanen för handelns företag. De digitala kanalernas tillväxt kommer att ge upphov till nya butiksformat, nya konsumentbeteenden och ny konkurrens men den fysiska butiken kommer alltjämt att vara den största försäljningskanalen. Den fysiska butiken kommer dock att behöva hävda sin relevans gentemot kunderna. Konsumenterna måste tycka att det är värt att sig dit handeln finns.

När Svensk Handel frågar konsumenterna svarar mer än hälften att det främsta skälet att besöka en stadskärna är butikerna. Vid valet av handelsplats lyfter två av tre att enkelheten att ta sig dit är avgörande. Näst viktigast är att det finns ett stort och varierat utbud av butiker.

Den intensiva konkurrens som råder i handeln gör att allt fler ser över sina butiksnät. Olönsamma affärer stänger och antalet kvadratmeter dras i vissa fall ned. Samtidigt expanderar många företag med nya butiker. Helt nya affärskoncept tar plats på svenska marknaden. Även e-handlare ser betydelsen av att ha fysiska butiker.

Att behålla en levande handel ställer krav på både fastighetsägare och kommuner. Handeln har alltid varit en dynamisk bransch som utvecklas i takt med det övriga samhället. När utvecklingen inom handeln går snabbare än någonsin är det avgörande att resten av samhället agerar i samklang med handeln. Handeln har möjlighet att välja att inte finnas i våra städer – men städerna vill inte vara utan handel. Butikerna skapar livet mellan husen och står för en stor del av städernas attraktionskraft.

För att skapa en levande handel behöver butikerna få rätt förutsättningar. Svensk Handel ger följande fem rekommendationer:

  • Ny specialistkunskap behöver tillföras i kommunerna. Tjänster som stadsbyggnadsdirektör, stadsarkitekt, samhälls- och trafikplanerare behöver kompletteras med en tjänst där kunskapen om de kommersiella verksamheternas förutsättningar står i fokus.
  • Varje kommun behöver en strategi för handeln kopplad till översiktsplanen. Tydliga riktlinjer och spelregler för handelns företag bidrar till rätt etableringar och lönsamma handelsföretag.
  • Dialog med handelns aktörer i ett tidigt skede i planprocesser är viktigt för en hållbar stadsutveckling.
  • Tillgänglighet, både för konsumenter och godstransporter, är centralt för en livskraftig handel.
  • Affärs- och hyresmodeller behöver ses över. Kostnadstrycket på butikerna är stort och konkurrensen tuff. Flexibilitet gällande läge, lokalstorlek och hyreskontrakt efterfrågas så att både små och stora aktörer får förutsättningar att kunna experimentera mer med nya idéer och affärskoncept.

Handeln påverkar och berör alla aktörer i ett samhälle. Därför är det nu dags att fokusera på handeln så att vi tillsammans kan bygga hållbara och attraktiva städer och stadsdelar.

Mats Hedenström,
näringspolitisk chef Svensk Handel


Elisabet Elmsäter Vegsö,
näringspolitisk expert Svensk Handel

Källa: Dagens Samhälle - 2018.05.21
Mats Hedenström
Elisabet Elmsäter Vegsö
Publicerad: 2018.05.21 Senast uppdaterad: 2018.05.21 Kategorier: E-handel och digitalisering, Stads- och platsutveckling Nyheter

Skriv en kommentar