Företagen behöver färre inte fler regler

Företagandet och ett bra företagsklimat är grunden för Sveriges välstånd och utveckling. Ineffektiva, krångliga och dyra regelverk hämmar företagens möjligheter och förmåga att anställa och expandera, skriver representanter från näringslivsorganisationer.

Såväl borgerliga som socialdemokratiskt ledda regeringar har alla genom åren uttalat att regelförbättring är viktigt och att kostnaderna till följd av regler ska minska. Även nuvarande regering har i sina budgetar haft mål för minskade regelkostnader, kortare handläggningstider och att regler ska främja tillväxt.

Tyvärr är dessa mål på väg att skjutas i sank. Utvecklingen går åt motsatt håll i en allt snabbare takt. Undersökning efter undersökning gjorda av såväl regeringens egna myndigheter som av näringslivet visar att bördan växer och att kostnaderna ökar.

Tillväxtverkets undersökningar visar att bara under de senaste två åren har företagens totala regelkostnader till följd av nya och förändrade regler ökat med tio miljarder kronor. De administrativa kostnaderna har ökat med i genomsnitt 1,2 miljarder årligen i löpande priser sedan 2013. Det innebär att nästan hela den sänkning av de administrativa kostnaderna som skedde 2006-2012 nu är utraderad.

Vi tror inte att någon – politiker, företagare eller medborgare – bejakar denna utveckling. Ett stort ansvar vilar på en kommande regering att vidta reformer för att vända utvecklingen om svensk företagsamhet och företagsklimat ska kunna konkurrera med omvärldens.

Snack men ingen verkstad

Näringslivet har genom Näringslivets Regelnämnd (NNR) utarbetat konkreta förslag till regelreformer för ökad konkurrenskraft och tillväxt inför kommande mandatperiod. Dessa berör bland annat arbetet med konsekvensutredningar, tillämpning och genomförande av EU-rätt, en process för förbättringar av regelverk inom enskilda områden samt en effektivare tillämpning av regelverken för regionala och lokala myndigheter. Vidare presenterade vi 72 förbättringsförslag inom 17 olika regelområden för att visa vilka förändringar som behövs i befintligt regelverk.

Enligt oss är politik både att vilja och att genomföra. Viljan har vi sett medan vi saknat genomförandet. Vi framhåller därför det som även regeringens egen myndighet, Tillväxtverket, påtalar i sin rapport – nämligen en tydligare målstyrning på regelförenklingsområdet och att det bör beaktas vad företagen tycker om reglerna.

Vi står redo att hjälpa den kommande regeringen i en av de viktigaste frågorna för Sveriges företag och för företagsamheten.

Mats Hedenström, näringspolitisk chef Svensk Handel
Andrea Femrell, vd Näringslivets Regelnämnd NNR
Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv
Günther Mårder, vd Företagarna
Peter Thörn, ordförande Småföretagarnas Riksförbund
Anders Holmestig, vice vd Lantbrukarnas Riksförbund
Hans Lindberg, vd Svenska Bankföreningen

Källa: GP - 2018.06.18
Mats Hedenström
Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2018.06.18 Senast uppdaterad: 2018.06.18 Kategorier: Konkurrensfrågor, Regelförbättringar

Skriv en kommentar