Lönsammare att anställa – en av flera positiva satsningar ur ett handelsperspektiv

I går röstade riksdagen igenom budgeten. Satsningar på polisen och sänkta kostnader för anställda är två positiva saker ur ett handelsperspektiv, skriver Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Riksdagen har nu fattat beslut om budget för 2019 och vi konstaterar att den i flera delar är positiv för handelns och näringslivets fortsatta utveckling.

Vi tänker främst på ökningen av hushållens disponibla inkomster och dess påverkan på konsumtionsutrymmet och trygghetssatsningen i form av fler poliser och förstärkning av rättsväsendet.

Budgeten gör det även mer lönsamt att anställa och arbeta. Kostnaderna för att ha äldre personer anställda sänks, vilket är positivt. Anställningskostnader är de största rörliga kostnaderna för handelns företag och vi ser gärna att fler steg tas för att sänka arbetsgivaravgifterna.

Budgeten innebär också ett avskaffande av flygskatten. Från handelns sida hade vi gärna sett att kemikalieskatten hade adresserats på samma sätt, inte minst av miljöskäl. Kemikalieskatten är direkt kontraproduktiv då den driver konsumtion och därmed arbetstillfällen ut ur landet. Därmed blir kostnaderna för skatten högre än intäkterna och de långväga transporterna ökar.

Vi välkomnar också de höjda anslagen till polis och rättsväsende. Det är förstärkningar som handeln länge har efterfrågat. Handeln är brottsutsatt och vi ser att många handlare och butikschefer har tappat tilltron till polis och rättsväsende. Nu måste rättsväsendet moderniseras och digitaliseras för att hela kedjan ska fungera effektivt.

De aviserade extra 10 000 polisanställda är en del av budgeten och nu gäller det att gå från ord till handling. De så kallade vardagsbrotten skapar otrygghet i samhället och inte minst hos handlare, som ofta är den sista kvarvarande servicefunktionen i utsatta områden. Oavsett regering krävs omfattande insatser och lagstiftning för att stärka tilltron till polis och rättsväsende. I detta sammanhang välkomnar vi även att frågan kring tiggeri lyfts då det fortfarande har stor påverkan på trygghetsupplevelsen runt våra handelsplatser.

Slutligen tycker vi att det är bra att tullen får ökade resurser att granska införseln av varor som i många fall är omärkta och direkt skadliga vid användande. Transporter som är på väg att lämna landet bör också kontrolleras mer omfattande då det är en väg ut för stöldgods och därmed en viktig del av de stöld- och hälerikedjor som ofta finansierar grov organiserad brottslighet.

Mats Hedenström,
näringspolitisk chef på Svensk Handel

Publicerad: 2018.12.13 Senast uppdaterad: 2018.12.13

Skriv en kommentar