Livskraftig handel behövs för ett levande Sundsvall

I tider där handeln förändras snabbare än någonsin tidigare behöver butiker, handelsorganisationer, fastighetsägare och kommunen arbeta tillsammans för att ge handeln i Sundsvall förutsättningar att fortsätta att växa.

Handeln är viktig för att skapa en attraktiv och livskraftig stad.

I Sundvall är handeln dessutom kommunens näst största arbetsgivare och sysselsätter cirka 6 000 personer. Dessutom står handeln för hela elva procent av skatteintäkterna till den svenska välfärden.

Sedan några år tillbaka står handeln mitt i en kraftfull omställning. Butiken i Sundsvall som för bara några år sedan konkurrerade med andra butiker i staden konkurrerar idag med hela världen. Det ställer givetvis krav på handelsföretagen att anpassa sig efter ett nytt köpbeteende men vi ser också hur den ökade internationella konkurrensen har medfört att många butiker kämpar med vikande lönsamhet och ökade kostnader för löner och hyror.

Även om handeln förändras kommer den även fortsättningsvis att spela en nyckelroll för Sundsvall. Svensk Handels undersökning visar att butiker är den viktigaste anledningen att besöka stadskärnan. De många byggkranarna runt om i staden, ett Birsta som växer och satsningen på att bli Årets stadskärna år 2021 visar också att framtidstron i Sundsvall är stark.

Den framtida handeln skapar nya möjligheter som kommun och fastighetsägare behöver möta. För att verka för en fortsatt konkurrenskraftig handel i Sundsvall anser vi att följande blir viktigt:

  • Handelns roll i besöksnäringen. Besöksnäringen lyfts fram som en viktig näring i det Näringslivspolitiska programmet. Att även tänka handel när staden satsar på besöksnäringen är viktigt. Nästan en tredjedel av turismens totala omsättning går till just handeln.
  • Rätt etableringar. En aktuell handelsstrategi kopplad till översiktsplanen ger tydliga riktlinjer för handelns företag och bidrar till rätt etableringar.
  • Ökad tillgänglighet. God tillgänglighet för både konsumenter och godstransporter krävs för en levande handel.
  • Ny specialistkunskap. Tjänster som stadsbyggnadsinspektör, stadsarkitekt, samhälls- och trafikplanerare behöver kompletteras med kunskap om de kommersiella verksamheternas förutsättningar.

Med en växande befolkning och rätt satsningar har handeln i Sundsvall goda förutsättningar att fortsätta att växa. Det går däremot inte längre att ta handeln för givet.

Mats Hedenströmnäringspolitisk chef Svensk Handel

Therése Brink, arbetsrätt och näringspolitik, Svensk Handel, Sundsvall

Källa: Sundsvalls Tidning - 2019.11.24
Publicerad: 2019.11.25 Senast uppdaterad: 2019.11.25

Skriv en kommentar