Remissvar: Svensk Handel säger nej till sjukskatten

Regeringen har skickat ett förslag om att öka företagens kostnadsansvar för sjukskrivningar på remiss till ett flertal instanser. Svensk Handel bedömer förslaget som skadligt, inte bara för företagen i handeln, utan för hela arbetsmarknaden, och avstyrker därför förslaget. 

Svensk Handels remissvar i sin helhet.

Svensk Handel ansluter sig till Svenskt Näringslivs remissvar men har valt att i det egna remissvaret särskilt lyfta fram följande;

Förslagets effekter för handelns företag

En anställd med en lön på 23 500 kronor per månad och som är sjuk ett år kostar idag cirka 8 000 kronor i sjuklönekostnad. Med regeringens förslag blir kostnaden istället 15 000 kronor, en kostnad som motsvarar 41% av medianföretagets resultat.

Två anställda med en lön på 23 500 kronor per månad som vardera är sjuka i ett år kostar idag ca 16 000 kronor i sjuklönekostnad. Med regeringens förslag kommer kostnaden att bli cirka 64 000 kronor, en kostnad som motsvarar 167 % av medianföretagets resultat.

Regeringens förslag om att införa en särskild sjukförsäkringsavgift bygger på att arbetsgivaren varje månad ska betala in avgiften till sitt skattekonto hos Skatteverket. Sjukförsäkringsavgiften kommer därmed att omfattas av det skatterättsliga företrädaransvaret. Avgiften är både oförutsägbar och omöjlig för företaget att påverka och kräver att företaget har en likviditetsreserv för att löpande klara av inbetalningen till skattekontot. Det är något som mindre företag ofta saknar. En utebliven fordran då sjukförsäkringsavgiften ska inbetalas kan leda till att företaget tvingas försättas i konkurs eller rekonstruktion.

Förslaget medför att företag kommer att bli än mer försiktiga i sin rekrytering. Kostnadsrisken kan leda till att företaget väljer att inte anställa någon alls, vilket är oerhört bekymmersamt för svensk ekonomi och arbetsmarknad då merparten anställningar skapas i just små och medelstora företag. Sverige står inför en stor utmaning med stora grupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Risken för företagen att anställa dem ökar med det här förslaget ytterligare.

Regeringen borde vidta andra åtgärder

Om avsikten är att uppnå en låg och stabil sjukfrånvaro menar Svensk Handel att regeringen borde vidta andra åtgärder än den föreslagna hälsoväxlingen:

  1. Försäkringskassans prognos från maj visar hur viktigt det är att Försäkringskassan ges förutsättningar för korrekt handläggning och bedömning av sjukfallen enligt rehabiliteringskedjan.
  2. Försäkringskassan måste också ges möjligheter att ta sin samordnande roll, att samverka med övriga aktörer såsom sjukvården och arbetsgivare, då det är en viktig ingrediens för att förkorta sjukskrivningens längd.
  3. Säkerställa kvaliteten av läkarintygen som ligger till grund för sjukskrivningen. Arbetsgivaren behöver tillräcklig information för att på ett korrekt sätt bedöma arbetstagares förmåga, vilket påverkar arbetsgivarens möjligheter att sätta in verkningsfullt stöd för återgång i arbete
  4. Utveckla stöd, råd och verktyg till arbetsgivare i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen

Publicerad: 2016.06.08 Senast uppdaterad: 2016.06.08 Kategori: Lagar och regler

Skriv en kommentar