Lika villkor skapar välstånd

Tullar, fri rörlighet och hur dataflöden ska hanteras är några av de frågor som måste diskuteras inför Brexit. Samtidigt ser handeln, liksom många andra branscher, utmaningar relaterade till Kinas växande roll i världshandeln.

Under fredagen anordnade Europahuset ett seminarium på temat ”Protektionismen beskyddar ingen”. Deltog gjorde bland annat EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström och Svensk Handels Vd Karin Johansson.

– Svenska handelsföretag hade en omsättning som översteg 30 miljarder svenska kronor i Storbritannien år 2016, säger Karin Johansson, Vd på Svensk Handel.

Storbritannien är en av de viktigaste nationella exportmarknaderna för svenska handelsföretag. Vid ett närstående Brexit uppstår en rad omedelbara problem för handelssektorn. De tre huvudproblemen är:

  1. Tullar, kvoter och importprocedurer – Enligt uppskattningar behöver britterna fördubbla sin personalstyrka inom tullen för att överhuvudtaget ha en chans att undvika att godstrafiken stoppas upp och att det blir gigantiska köer vid Eurotunneln i Dover. Handeln kommer även att påverkas av återinförande av tullar och tullkvoter mellan EU och Storbritannien.
  2. Fri rörlighet för personer/arbetstagare  Det finns en oro gällande vilka förutsättningarna blir för de icke-britter som arbetar i varuhus och övriga verksamheter. Våra medlemsföretag har redan märkt att det blivit svårare att rekrytera personal från andra EU-länder. Frågeställningarna rör bland annat vilka rättigheter personal från andra EU-länder kommer ha efter Brexit, vilka professionella kvalifikationer som kommer erkännas av UK och hur kortare projektanställningar på brittisk mark ska hanteras framöver.
  3. Dataflöden – Frågan som väcks hos Svensk Handels medlemsföretag är hur dataflöden kommer hanteras efter Brexit. Kommer exempelvis Dataskyddsförordningen att gälla som regelverk i UK eller behöver det förhandlas fram ett separat ”Privacy Shield-avtal” med Storbritannien, i likhet med det avtal som upprättats mellan EU och USA.

Reglerna måste moderniseras

 Kina har gått från att vara ett leverantörsland till våra medlemsföretag, till att i allt högre utsträckning vara både ett leverantörsland och ett konkurrentland, säger Karin Johansson.

När Kina nu är både leverantör och konkurrent, genom e-handelsplattformar som säljer direkt till svenska konsumenter, måste reglerna moderniseras och anpassas till den nya verkligheten. Kina måste i högre grad följa internationella standarder och EU måste arbeta med att modernisera konkurrenssnedvridande regler som bland annat möjliggör momsfri privatimport och subventioner av paketleveranser, samt att undanröja handelshinder för svenska och europeiska företag som vill ge sig in på den kinesiska marknaden. Det är genom frihandel, marknadstillträde och moderna internationella spelregler som EU och handelspolitiken kan hjälpa till att skapa global konkurrenskraft för svenska företag.

Cecilia Malmström, EU:s handelskommissionär, betonade svårigheterna med att göra affärer med Kina. Många kinesiska företag subventioneras av den kinesiska staten, och pumpar sen ut produkter på den europeiska marknaden.

Cecilia Malmström framhävde vikten av frihandel för att skapa nya möjligheter via en öppen och regelbaserad handel. EU kommer i framtiden att jobba för framtida frihandelsavtal som ska gynna småföretagen. Hon framhöll bland annat frihandelsavtalet mellan EU och Kanada som ett viktigt steg för europeiska företag, vilket bland annat innebär att europeiska företag kommer att spara 600 miljoner euro per år i tullavgifter.

Se inslaget i SVT Forum 

Publicerad: 2017.10.02 Senast uppdaterad: 2017.10.02 Kategorier: Konkurrensfrågor, Regelförbättringar, Brexit-Nyheter

Skriv en kommentar