Den 21 november 2019 träder frihandelsavtalet mellan EU och Singapore ikraft

Frihandelsavtalsförhandlingarna som pågått sedan 2010 har resulterat i ett avtal med EU:s viktigaste handelspartner i sydost-Asien, Singapore. Avtalet omfattar mycket mer än de klassiska frågorna om avveckling av tullar. Frihandelsavtalet täcker dessutom frågor om icke-tariffära handelshinder, tjänster och investeringar, immaterialrätt, offentligupphandling och hållbarhetsutveckling.

I slutet av förra veckan tog rådet de sista besluten som krävdes för att frihandelsavtalet mellan EU och Singapore ska träda ikraft senare i november.

Innebär möjligheter för ökad handel i Asien

Att EU nu ratificerat avtalet är viktigt då det möjliggör ökad handel i de blomstrande ekonomierna i Asien. Avtalet fastslår nya möjligheter för europeiska företag att växa och skapa nya arbeten i Singapore, och vice versa. Över 10 000 europeiska företag är etablerade i Singapore och använder landet som en hubb för att nå ut till hela närområdet. I och med frihandelsavtalet förväntas dessa företag bli ännu fler.

Det är det första frihandelsavtalet som ratificeras mellan EU och en medlem i ASEAN, Member State of the Association of Southeast Asia Nation. EU:s förhoppning är att det nu ska innebära att fler av de bilaterära förhandlingarna som pågår med länder i regionen, bland annat med Vietnam, Malaysia, Thailand, Filippinerna och Indonesien, ska kunna slutföras.

Singapore avvecklar alla tullar på europeiska varor

Mer konkret innebär avtalet att Singapore avvecklar alla de tullar som finns på europeiska varor. Från den 21 november kommer 80 procent av de importerade varorna från Singapore vara tullfria. För resterande 20 procenten av varorna kommer tullarna succesivt tas bort inom en femårsperiod. Varor som direkt gagnas av tullfriheten är elektronikvaror, läkemedel och vissa bearbetade jordbruksprodukter. Specifika tullar på textilier kommer tas bort inom tre år och tullarna för cyklar, frukt, flingor och sportskor kommer avvecklas om fem år.

Gemensamma internationella standarder

Avtalet innebär också att flera viktiga handelshinder undanröjs i samband med varuhandeln. Utan att tumma på säkerhetskrav, hälsokrav och krav som går i linje med EU:s hållbarhetsmål har parterna bland annat lyckas skriva in delar i avtalet som fastslår att parterna ska utgå ifrån gemensamma internationella standarder. Detta innebär med andra ord att produkter som erkänns på den inre marknaden även ska anses säkra i Singapore. På så sätt undviks dupletter och betungande processer för att testa produkters efterlevnad.

EU och Singapore har också kommit överens om ett investeringsavtal. För att investeringsavtalet ska träda ikraft krävs att varje medlemsstat godkänner (ratificerar) avtalet i enlighet med nationella processer.

Har du fler frågor om frihandelsavtalet med Singapore eller undrar du mer allmänt hur EUs internationella arbete med frihandelsavtal går till svarar Stefan Kvarfordt på Svensk Handels Stockholmskontor eller Sofia Stigmar på Svensk Handels Bryssel kontor gärna på frågor om detta.

Stefan Kvarfordt
Sofia Stigmar
Publicerad: 2019.11.11 Senast uppdaterad: 2019.11.11

Skriv en kommentar