Nya tobaksregler – det här behöver du som handlare veta

Den 1 juli 2019 träder en ny lag om tobak och liknande produkter i kraft. Den tidigare tobakslagen ersätts och den nya lagen innehåller bland annat regler om rökförbud och försäljning av tobaksvaror. Detta kommer att få konsekvenser för handlare. Svensk Handel har samlat den viktigaste informationen för att underlätta omställningen.

Den största förändringen är att det nuvarande rökförbudet utvidgas i och med de nya reglerna och kommer från och med 1 juli också omfatta vissa allmänna platser utomhus.

Syftet med den nya lagen är att samla alla nuvarande regler i en lag och i slutänden minska tobaksanvändandet. Flera av de nuvarande bestämmelserna förs över från den gamla lagen men vissa nya regler är viktiga att känna till. Bland annat kommer bara den handlare som har tillstånd få bedriva detalj- och partihandel med tobak. Rökförbudet utvidgas, i och med den nya lagen, till att omfatta platser så som uteserveringar, entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus och inhängande platser för lek och idrott. Från den 1 juli kommer även elektroniska cigaretter och örtprodukter som röks förbjudas på dessa platser. Vid kommersiell marknadsföring i butiken av dessa produkter måste handlaren tänka på att marknadsföreningen inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk. 

Tillstånd för tobaksförsäljning

Från den 1 juli 2019 krävs det tillstånd från kommunen för att få sälja tobaksprodukter så som snus och cigaretter. Observera att tillståndskravet även gäller butiker som idag säljer tobaksvaror. Ett företag som redan idag tillhandahåller tobaksvaror kan anmäla till kommunen att de säljer varorna och fortsätta att bedriva försäljningen förutsatt att de ansöker om tillstånd senast den 1 november 2019. Detta förutsätter dock att anmälan av nya butiker till kommunen inkommer före ikraftträdandet av lagen den 1 juli 2019.

Ansökan ska lämnas in till den kommun i vilken försäljningsstället finns. Kommunen ska bedöma vem som får tillstånd baserat på personlig och ekonomisk lämplighet. Det krävs även att den som vill sälja tobak i detaljhandeln bedöms kunna driva verksamheten enligt lagen. Vid prövningen har kommunen rätt att hämta ut yttranden från polisen. En ansökningsavgift får tas ut av kommunen från den som söker tillstånd. Kommunen kan även ta ut en årlig tillsynsavgift av den som bedriver försäljningen av tobak.

Försäljning av tobaksvaror, uppsåtligen eller oaktsamt, utan tillstånd riskerar att dömas för olaglig tobaksförsäljning vilket kan resultera i böter eller fängelse i högst två år.

Rökförbudet utvidgas till att gälla på vissa allmänna platser

Sverige har sedan flera år tillbaka rökförbud inomhus i lokaler så som restauranger, andra serveringsställen samt i andra lokaler dit allmänheten har tillträde. Den nya lagen utvidgar rökförbudet vilket innebär att även vissa platser utomhus, kommer omfattas. I propositionen räknas följande platser upp:

  • uteserveringar,
  • entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till,
  • områden utomhus som är avsedda att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik,
  • inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och
  • lekplatser som allmänheten har tillträde till.

För handlaren blir det framför allt den andra punkten som verksamheten berörs av; att rökförbudet gäller vid entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till. I dagsläget finns det inga precisa riktlinjer från Folkhälsomyndigheten men troligt innebär detta att butiksentréer omfattas av den nya lagstiftningen. Det framgår inte av lagen exakt hur stort området runt entrén som omfattas, men av förarbetet framgår det att det handlar om närområdet och att åtminstone ett par meter runt entrén täcks av förbudet.

Av förarbetet framgår det också att det varit svårt att fastställa enhetliga och ändamålsenliga regler för rökförbudet. Istället ber regeringen kommunerna att vid tillsynen bedöma hur långt det rökfria området sträcker sig i det enskilda fallet. Kommunerna som utövar tillsyn ska också ha en kommunikation med den näringsidkare som ansvarar för att rökförbudet upprätthålls. Utgångspunkten vid bedömningen ska vara att tillförsäkra det grundläggande syftet med förordningen, det vill säga att skapa ett extra skydd för särskilt känsliga grupper. Exempelvis ska barn och allergiker kunna gå in och ut från en butiksentré utan att det förekommer utsläpp och rök från tobaksprodukter.

Handlaren ansvarar för att tobaksförbudet utanför butiken upprätthålls

En stor förändring i det nya regelverket är att det är ägaren eller den som på annan grund disponerar över ett område utomhus, som omfattas av rökförbudet, som ansvarar för att rökförbudet efterlevs. Detta kan i praktiken få konsekvensen att det är handlaren som ansvarar för att entréer och området i anslutning till dessa hålls rökfria.

Mot bakgrund av det utvidgade ansvaret är följande lämpliga åtgärder att vidta som handlare:

  • Ta bort befintliga askkoppar inom det rökfria området
  • Sätta upp skyltning som klargör rökförbudet
  • Vid behov ingrip med information om rökförbudet och tillsägelser
  • Om någon röker, trots information och tillsägelser, inom området som omfattas av rökförbudet, se till att denne avvisas.

Entréer som endast används av en begränsad skara, så som personalingång eller en entré för medlemmar i en förening, undantas från det nya regelverket.

E-cigaretter och örtprodukter omfattas av rökförbudet

Från och med 1 juli omfattas även e-cigaretter och örtprodukter som kan rökas av rökförbudet, både utomhus och inomhus. Av förarbetena framgår att även produkter så som påfyllningsbehållare och njutningsmedel där användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak (exempelvis vattenpipor) omfattas av den nya lagen. Vid osäkerhet om vad som omfattas så bör handlaren utgå ifrån att all typ av rökning i anslutning till butikens entréer, med närliggande område, är förbjudet.

Nya regler om marknadsföring av tobaksprodukter

Den nya lagen innebär att kommersiella annonser för tobaksvaror inte längre tillåts. Detta riktar sig framför allt mot tidningsannonser.

Marknadsföring som endast består i att tillhandahålla tobaksprodukterna är tillåtet. Det är också fortsatt tillåtet är att butikerna har tobaksförpackningarna framme och använder sig av prislistor. Det är dock inte tillåtet att placera varorna och prisinformationen på ett sådant sätt att det är påträngande, uppsökanden eller uppmanar till bruk av tobak.

Folkhälsomyndigheten kommer med förtydliganden i maj 2019

Folkhälsomyndigheten har presenterat vanliga frågor och svar på sin hemsida och kommer under maj 2019 komma ut med ytterligare information till de aktörer som ska se till att reglerna kring rökfria miljöer upprätthålls. Myndigheten har också deklarerat att de kommer att publicera en vägledning om rökförbudet under juni 2019.

Sofia Stigmar
Publicerad: 2019.03.22 Senast uppdaterad: 2019.03.22 2

Skriv en kommentar

Kommentarer (2)

Kommentar skapad 2019-12-06 23:39
06 dec 2019 kl 23:39

Hej!
På första plats bli bro att bli förbjuden ALKOHOL att bli stäng System Bolaget .
Varje fredag folk springa att köpa massa öl och sprit föreldrar drycker barn tittar det är hemskt.
Bäst som ni kan göra är att förbjuda alkohol!

Kommentar skapad 2019-06-30 10:03
30 jun 2019 kl 10:03

För ett stort antal år sedan så fick vi söka tillstånd för försäljning av tobak och öl, i samband med att egenkontrollprogrammet i kommunen infördes. Kan man använda detta tillstånd, eller är vi tvungna att söka nytt tillstånd, trots att vi har ett sedan tidigare?