Handelns gemensamma rutiner med anledning av covid-19

Handeln utgör ett nav i vårt samhälle och det är av betydelse att vi som bransch tar det samhällsansvar vi kan genom att agera på ett organiserat sätt för att minska riskerna för smittspridning av covid-19. Vi tar uppgiften att bromsa smittspridningen på stort allvar och presenterar därför följande vägledning.

Handelns roll är viktig i samhället. Inte minst då vi förser befolkningen med livsmedel och läkemedel, men också för att vi erbjuder alla andra varor som förbättrar livskvalitén för individer. Vi är en bransch som skapar många arbetstillfällen och som finns representerad i hela Sverige. Just nu befinner vi oss i en tid av ovisshet och det är därför viktigt att vi som bransch tar det samhällsansvar vi kan genom att agera på ett organiserat sätt för att minska riskerna för smittspridning av covid-19.

Redan idag har handeln tydliga rutiner i de olika verksamheterna och tar ett stort ansvar för att begränsa smittspridningen och presenterar härmed ett antal riktlinjer. Eftersom situationen ständigt förändras kommer de gemensamma riktlinjerna för handeln att uppdateras allteftersom nya direktiv kommer från regeringen och aktuella myndigheter. Handlare bör därför regelbundet läsa informationen på Svensk Handels webbplats för att se om något har ändrats.

Samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud är viktigt för att arbetsmiljöarbetet ska fungera väl, särskilt i tider som dessa. Arbetsgivare ska ge arbetstagare och skyddsombud möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer på Arbetsgivarguiden: Föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten från och med 1 april

Läs mer på arbetsmiljoverket.se: Coronavirus och arbetsmiljö

Gemensamma riktlinjer för att undvika trängsel och köbildning i butiker

Mot bakgrund av de allmänna råd som presenterats av Folkhälsomyndigheten rekommenderas såväl butiker som förbutiker vidta följande åtgärder för att minska smittspridningen:

 • Sätt upp informationsskyltar om att konsumenter har ett ansvar att hålla avstånd exempelvis vid kassor, förbutik och delikatessdisk.
 • Markera avstånd på golvet i butiken så att konsumenten enkelt håller rekommenderat avstånd. Det ska vara minst 1,5 meter mellan markeringarna. Markeringen ska sättas upp vid kassor men även där det behövs i andra delar av lokalen för att undvika trängsel och köbildning. Vanliga platser där det kan förekomma trängsel är vid självscanning, delikatessdisk, kundtjänst och vid utlämning av paket.
 • Agera när det utvecklas risk för köbildning i kassan genom att öppna ytterligare kassor eller hänvisa till självscanning om det finns i lokalen.
 • Möblera så att det inte uppkommer trängsel.
 • Fundera över om det går att slussa kunderna och besökarna i butiken på andra sätt som minskar trängsel. Detta kan exempelvis göras genom pilar och markeringar i golvet, ”genvägar” i butiken, tydligare skyltning om var varor finns.

Särskild vägledning för att efterleva avståndskrav mellan kunder i butik

Som en åtgärd i att minska smittspridningen rekommenderas butiker att upplysa konsumenter och kunder om att hålla avstånd på 1,5 meter till andra personer när de befinner sig i butiken.

Detta genomförs enklast genom:

 • Skyltar vid ingången och på andra strategiska platser som informerar kunderna om att hålla avstånd och,
 • Information i butikens ljudsystem där konsumenter uppmanas att hålla avstånd.

Vidare bör också butiken informera kunder att tillträde till lokalen kan begränsas i de fall det uppstår trängsel. Om det inte går att hålla 1,5 meters avstånd mellan personerna i lokalen är det för många personer i butiken samtidigt. Eftersom verksamheternas lokaler varierar i utformning och storlek måste denna bedömning göras i varje enskilt fall. Skyltning vid platser där trängsel riskeras är särskilt viktigt.

Fem aktiva åtgärder som bör ingå i verksamhetens rutin

 1. Personalen uppmärksammar kunder och konsumenter om ansvaret att hålla avstånd.
 2. När avståndet mellan konsumenterna är mindre än 1,5 m tar behörig person beslut om att begränsa tillträdet till butiken.
 3. Utse samt dokumentera vem i butiken som har behörighet att bedöma när det bli för trångt och när tillträdet till butiken måste begränsas.
 4. Vid behov finns det ett förberett kösystem utanför butiken för att kunna efterleva reglerna om avstånd på 1,5 m i butiken. Även i detta kösystem bör avståndet mellan personerna som står i kön vara 1,5 m.
 5. Flytta på inredningen och möblera om i butiken så att fler personer kan vistas i lokalen utan att behöva trängas.

Butik med restaurangverksamhet

Precis som i butikslokalen ska även restaurangverksamheten se till att det inte förekommer trängsel eller långa köer i lokalerna eller i anslutning till dessa lokaler. Efter att Folkhälsomyndigheten föreskrivit att besökare endast får äta och dricka sittandets vid ett bord eller ta med maten för avhämtning, behövs dessa möjligheter tillgodoses. Detta kan enkelt göras genom att ställa upp tillfälliga bord i lokalen. Tänk på avståndet till nästa bord så att gästerna inte sitter för nära varandra.

Särskilda regler för personalutrymmen

Som arbetsgivare har man även ett ansvar för personalen skydd och deras arbetsmiljö. Det är mot bakgrund av detta viktigt att vidta de åtgärder som även minskar sprittspridningen för personalen. Om det är möjligt rekommenderas personalen att arbeta hemifrån. I de fall detta inte är möjligt, så ska arbetsgivaren se till så att arbetet fungerar utan att personalen behöver trängas. Det är därför bra att se över gemensamma utrymmen så som personalrum och matsal och möblera på ett sätt så att avstånd respekteras.

Det är också klokt att se över schemaläggning så att personalen inte samlas fler än nödvändigt på frukostar, luncher och fikor. Försök sprida ut så att anställda kan ta del av personalutrymmena vid olika tider.

Om arbetsgivaren exempelvis erbjuder måltider på arbetstid kan det även vara klokt att se över hur maten serveras exempelvis om man kan undvika självplock och bufféer då detta i högre grad riskerar köbildning och trängsel.

Gällande städrutiner bör dessa även uppgraderas när det kommer till personalutrymmen.

Om möjligt bör även personalen duscha och använda omklädningsrum i mindre utsträckning än vanligt. I de fall det går bör ombyten och duschar ske i hemmiljön.

Vägledning om hur butiken kan hjälpa konsumenter att leva upp till folkhälsomyndighetens råd

 • Informera genom skyltning i butik om god handhygien enligt Folkhälsomyndighetens råd.
 • Informera genom skyltning att hålla avstånd till andra konsumenter, kunder och personal i butiksmiljön.
 • Placera ut, om lämpligt, handdesinfektion till konsumenterna i butiken. Detta kan förslagsvis finnas vid entrén och på platser i butiken där det förekommer lösviktsförsäljning, exempelvis frukt- och grönavdelningar, och bake-off.

Övriga åtgärder och rekommendationer som kan förbättra rutiner gällande rengöring och personlig hygien

För att ytterligare minska smittspridningen kan butiker förbättra sina rutiner gällande rengöring och personlig hygien hos de anställda. Förslag på åtgärder som kan genomföras:

 • Se över befintliga städrutiner, och se om dessa bör genomföras med ökad frekvens under öppettiderna.
 • Vid behov, kan desinfektionsmedel användas som en extra försiktighetsåtgärd.
 • Det kan behövas extra noggrann rengöring av ytor som många kunder kommer i kontakt med.
 • Regelbunden rengöring av kortterminaler.
 • Om det finns en kundtoalett i butikslokalen bör den rengöras med ökad frekvens. Detta gäller även för personaltoaletter.
 • Förslagsvis rengörs även andra personalutrymmen, som fikarum, omklädningsrum och matsalar med ökad frekvens.
 • Annan digital utrustning, så som handdator och telefoner, som används regelbundet ska också rengöras mer frekvent. Förslagsvis vid varje överlämningstillfälle.

Rutiner vid varumottagning

 • Vid överlämning av frakt och följesedlar ska alla inblandade tänka på att hålla avstånd.
 • För att minska smittspridning så kan handskar användas under arbetsmomentet, som byts ut när andra arbetsuppgifter påbörjas.
 • När truckar och andra arbetsredskap har använts av extern personal eller lastbilschaufförer så rengör dessa noggrant.

Särskilda rutiner för de anställda som hanterar livsmedel

Medarbetare som hanterar öppna livsmedel ska tvätta händer inför arbetet påbörjas och så ofta det behövs enligt befintliga rutiner. Så ofta det behövs ska under rådande situation tolkas som mycket ofta.

Befintliga regler säger att medarbetare ska byta handskar ofta om de arbetar med öppna livsmedel. För att ytterligare skärpa hanteringen rekommenderas medarbetare att:

 1. byta engångshandskar efter varje tillfälle då öppna livsmedel hanteras
 2. efter handtvätt
 3. vid hantering av en ny sorts råvara
 4. vid en ny arbetssyssla.
Publicerad: 2020.04.03 Senast uppdaterad: 2020.04.03 Kategori: Corona