Regeringsförslag att ha koll på med anledning av corona

Regeringen har den senaste tiden presenterat en rad förslag för att stötta företag med anledning av coronaspridningen i Sverige. Svensk Handel samlar här några av de viktigaste åtgärderna för dig som företagare. Läget förändras dock snabbt och via regeringens webbsida hittar du den senaste informationen.

Korttidspermittering

Regeringen presenterade den 16 mars förslag om korttidspermittering. Formellt träder bestämmelserna i kraft den 7 april men de kan tillämpas redan från och med 16 mars om ett lokalt avtal finns mellan parterna. Reglerna kommer att gälla under 2020.

Korttidspermittering skapar en möjlighet för företag att kunna anpassa sin bemanning för rådande situation utan att behöva säga upp personal. Detta genom att arbetstagare tillfälligt går ner i lön och arbetstid. Då personalen behålls kan verksamheten snabbt växla upp när situationen förbättras.

Under en korttidspermitteringen finansierar staten tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ner i arbetstid. Det innebär i sin tur att arbetsgivarens lönekostnader kan minska till hälften medan arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

För att korttidspermittering ska kunna användas krävs ett lokalt avtal mellan parterna. Detta i sin tur kräver ett centralt avtal mellan parterna.

Läs mer i Arbetsgivarguiden: Korttidspermittering med anledning av coronaviruset covid-19

Läs mer: I söndags uppvaktade Svensk Handel, tillsammans med Svenskt Näringsliv, regeringen med förslag på likviditetsstärkande åtgärder

Sjuklöneansvaret slopas

Staten tar under perioden 1 april till 31 maj över sjuklöneansvaret. Det innebär att staten tillfälligt tar hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner under denna period. Egenföretagare ersätts genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslaget innebär att företag ska kunna få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Företagens anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april men kan tillämpas retroaktivt från och med 1 januari. Det innebär att företag som betalat in skatt på sitt skattekonto i februari och mars kan få skatten återbetald från Skatteverket. Grunden är dock att anstånd inte kommer att beviljas till företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

I väntan på ovanstående förslag träder i kraft (7 april) meddelar Skatteverket (16 mars) att det redan inom ramen för gällande regler finns vissa möjligheter att ansöka om anstånd med betalning av vissa skatter. Skatteverket bedömer Coronapandemin som en oförutsedd händelse och något som de drabbade företagen inte har kunnat råda över.

Läs mer och se ansökningsformulär på skatteverket.se: Möjlighet till anstånd med betalning på grund av coronaviruset

Riksbanken lånar ut 500 miljarder till företagen

Riksbanken har meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Dessutom sänker Finansinspektionen bankernas buffertkrav till 0 procent. Enligt FI görs den i förebyggande syfte, för att värna en väl fungerande kreditförsörjning som underlättar för företag och hushåll att upprätthålla produktion, konsumtion och investeringar.

Karensavdraget slopas

Karensdagen slopas under perioden 11 mars till 11 maj genom att staten betalar ut sjukpenning från första dagen.

Läkarintyg

Regeringen har lagt förslag om att upphäva kravet på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen i sjuklöneperioden. Den som är sjuk kan således vara hemma i 14 dagar utan krav på läkarintyg.

Svensk Handels ambition är att uppdatera artikeln löpande men eftersom händelseutvecklingen sker snabbt hänvisar vi till regeringens webbsida med information om arbetet med anledning av nya coronaviruset.

Publicerad: 2020.03.17 Senast uppdaterad: 2020.03.17 Kategori: Corona