Regeringsförslag att ha koll på med anledning av corona

Regeringen har den senaste tiden presenterat en rad förslag för att stötta företag med anledning av coronaspridningen i Sverige. Svensk Handel samlar här några av de viktigaste åtgärderna för dig som företagare. Läget förändras dock snabbt och du hittar den senaste informationen på regeringens webbplats.

Denna artikel uppdaterades 20200430: Svensk Handels ambition är att uppdatera denna artikel löpande, men eftersom händelseutvecklingen sker snabbt hänvisar vi till regeringens webbsida med information om arbetet med anledning av nya coronaviruset.

Stöd till företag baserat på omsättningstapp

Regeringen har presenterat ett förslag om ersättning till företag baserat på omsättningstapp. Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

För att ta del av stödet krävs att företaget har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent. Omsättningstappet beräknas på mars och april 2020 jämfört med samma månader förra året.

Stödet ska betalas ut genom Skatteverket. Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag. Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka.

Regeringen kommer att överlämna förslaget i en extra ändringsbudget och arbetar för att det ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020. Den offentligfinansiella effekten beräknas till 39 miljarder kronor under 2020.

Läs mer på regeringen.se: Företag får stöd baserat på omsättningstapp

Korttidspermittering

Regeringens förslag om korttidsarbete trädde formellt i kraft den 7 april men förslaget kan tillämpas från och med 16 mars om ett lokalt avtal finns mellan parterna. Reglerna kommer att gälla under 2020.

Korttidsarbete omfattar nivåerna 20, 40 samt 60 procent. Den 14 april meddelade regeringen att man kommer att förstärka systemet ytterligare så att arbetstiden kan minskas med upp till 80 procent. Den utökade möjligheten att minska arbetstiden med 80 procent föreslås träda i kraft den 1 juni och kunna användas under maj, juni och juli 2020.

Korttidsarbete skapar en möjlighet för företag att kunna anpassa sin bemanning för rådande situation utan att behöva säga upp personal. Detta genom att arbetstagare tillfälligt går ner i lön och arbetstid. Då personalen behålls kan verksamheten snabbt växla upp när situationen förbättras.

Under korttidsarbete finansierar staten tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ner i arbetstid. Det innebär i sin tur att arbetsgivarens lönekostnader kan minska till hälften medan arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen.

För att korttidsarbete ska kunna användas krävs ett lokalt avtal mellan parterna. Detta i sin tur kräver ett centralt avtal mellan parterna.

Förutsättningar och villkor för stöd

Som förutsättningar och villkor för stöd ska gälla är att ditt företags ekonomiska problem är tillfälliga och allvarliga och att de inte kunnat förutses eller undvikas. Stöd kan inte utgå till företag som redan tidigare befunnit sig i ekonomiska svårigheter som till exempel haft problem med orderingång eller försäljning, är skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning, är föremål för rekonstruktion eller är på obestånd. Tänk på att det inte finns någon garanti för att du kommer att få stöd.

Du ska också ha uttömt alla andra åtgärder i företaget för att minska kostnaden för arbetskraft, exempelvis genom att avsluta anställningar för anställda som inte bedöms vara verksamhetskritiska. Det kan röra sig om att avsluta tidsbegränsade anställningar och provanställningar, säga upp avtal avseende inhyrd personal och konsulter samt ändra arbetstidsscheman.

Vilka åtgärder som du behöver vidta får bedömas utifrån förhållandena i din verksamhet. I bedömningen ska du ta hänsyn till den anställdes roll och funktion i verksamheten. Även konsulter och inhyrd personal kan vara verksamhetskritiska och det finns inget generellt krav på att säga upp konsulter och inhyrd personal.

Läs mer i Arbetsgivarguiden: Korttidspermittering med anledning av coronaviruset covid-19

Läs mer (PDF): Corona, läge för företag, förslag på ytterligare åtgärder

Läs mer på tillvaxtverket.se: Frågor och svar om korttids­arbete­­

Tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher

I regeringens extra ändringsbudget avsatte regeringen 5 miljarder kronor i stöd för sänkta fasta hyror för utsatta branscher inom sektorer som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter.

Stödet innebär att den hyresvärd som sänker den fasta hyran för hyresgäster i dessa utsatta branscher under perioden 1 april till 30 juni kan söka stöd för att kompensera en del av nedsättningen. Kompensationen ges med maximalt 50 procent av den nedsatta fasta hyran, dock maximalt 25 procent av den totala hyran.

Kompensationen söks av hyresvärden i efterhand.

Läs mer i Nyhetscenter: Regeringens stödpaket med tillfälliga hyresreduceringar välkomnas av parterna

Läs mer på regeringen.se: Regeringen har beslutat om tillfällig rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta bransher

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter med anledning av coronaviruset

Insatsen innebär en nedsättning av arbetsgivaravgifterna mellan 1 mars och 30 juni 2020. För att ge en motsvarande lättnad till enskilda näringsidkare ges även en nedsättning av egenavgifterna.

I och med detta kommer företagen endast betala ålderspensionsavgift på ersättning som ges ut under perioden den 1 mars 2020 till och med den 30 juni 2020. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. Det innebär att arbetsgivaren får en lättnad om maximalt 5 300 kr per anställd och månad.

För enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag innebär insatsen att ingen annan avgift än ålderspensionsavgiften ska betalas på den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor under 2020.

Läs mer på regeringen.se: Tillfälligt sänkta socialavgifter med anledning av coronaviruset

Läs mer på skatteverket.se: Om tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna

Utökad avsättning till periodiseringsfond

De tillfälliga reglerna gör det möjligt för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag att sätta av hela sin vinst för år 2019, upp till högst 1 miljon kronor, till periodiseringsfond istället för nu gällande 30 procent. För många näringsidkare kan den skattepliktiga vinsten därmed sättas ned till noll kronor.

Skatten för inkomstår 2019 är i regel redan inbetald till skattekontot i form av preliminär skatt. Det snabbaste sättet att få tillbaka preliminärskatten är att begära omprövning av sin preliminära inkomstdeklaration för 2019. Detta är möjligt fram till och med 30 juni. Om näringsidkaren bara gör avdraget i den ordinarie inkomstdeklarationen sker utbetalningen som skatteåterbäring efter att slutskattebeskedet har kommit. En näringsidkare som redan har lämnat sin inkomstdeklaration och nu vill använda möjligheten till utökad avsättning till periodiseringsfond behöver lämna in en ny deklaration.

Förslaget tillämpas retroaktivt avseende år 2019.

Läs mer på regeringen.se: Om förslaget skattelättnader till småföretagare genom utökad avsättning till periodiseringsfond

Läs mer på skatteverket.se: Om periodiseringsfond

Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret

Staten tar tillfälligt hela kostnaden för alla sjuklöner under april och maj. Förslaget trädde i kraft 1 april och gäller till och med 31 maj.

Alla arbetsgivare och samtliga egenföretagare som bedriver företag i aktiebolagsform omfattas av de nya regler som innebär att staten tar hela kostnaden för sjuklöner under april och maj. För egenföretagare som har F-skattsedel gäller därutöver särskilda regler vid egen sjukskrivning. Denna grupp får ersättning för karensdagarna dag 1–14. Ersättningen utbetalas i form av en schabloniserad sjukpenning.

Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot.

Försäkringskassan kommer att besluta om ersättningen månadsvis, snarast efter att arbetsgivaren har lämnat sin arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Den första krediteringen kommer därmed att göras efter den 12 maj 2020.

Läs mer på regeringen.se: Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Läs mer på forsakringskassan.se: Coronaviruset – det här gäller

Karensavdraget slopat

Karensavdraget för den första sjukdagen är slopat från och med 11 mars till och med 31 maj 2020. Detta innebär att arbetsgivaren gör ett karensavdrag som vanligt den första sjukdagen. Den enskilde får sedan ansöka om ersättning från Försäkringskassan.

Kravet på läkarintyg den åttonde sjukdagen är slopat

Från och med 1 april till och med 31 maj behöver inte något läkarintyg lämnas till Försäkringskassan för den åttonde sjukdagen. Det innebär att anställda kan vara sjuka i 21 dagar utan att något läkarintyg behöver lämnas. Är den anställde sjuk längre än 21 dagar måste läkarintyg lämnas till Försäkringskassan. Det slopade kravet på läkarintyg gäller alla sjukdomar, alltså inte enbart Covid-19.

Likviditetsförstärkning via skattekontot

Förslagen innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms. Företagens möjlighet till anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader.

När det gäller anstånd för moms som redovisas helårsvis så kan anstånd lämnas för högst ett beskattningsår och som längst under 12 månader.

Anstånd kommer inte beviljas företag som missköter sin ekonomi eller på annat sätt är oseriösa. Anstånd får inte heller beviljas företag som har större skatteskulder.

Läs mer på regeringen.se: Förslag om likviditetförstärkning via skattekontot

Läs mer och se ansökningsformulär på skatteverket.se: Möjlighet till anstånd med betalning på grund av coronaviruset

Riksbanken lånar ut 500 miljarder till företagen

Riksbanken har meddelat att de lånar ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna för att säkerställa kreditförsörjningen. Dessutom sänker Finansinspektionen bankernas buffertkrav till 0 procent.

Enligt FI görs insatsen i förebyggande syfte, för att värna en väl fungerande kreditförsörjning som underlättar för företag och hushåll att upprätthålla produktion, konsumtion och investeringar.

Statlig lånegaranti till små och medelstora företag

Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av det nya coronaviruset. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen.

Låntagaren får som vanligt betala ränta till banken. Denna bestäms av banken och baseras på deras kreditriskbedömning av det enskilda företaget, med hänsyn tagen till att staten garanterar en stor del av lånet. Låntagaren får uppskov på räntan under de första 12 månaderna.

Läs mer på riksgalden.se: Företagsakuten – garantiprogram för företag

Läs mer på regeringen.se: Om förslaget statlig lånegaranti till små och medelstora företag

Almi får 3 miljarder i kapitaltillskott för att öka utlåningen till små och medelstora företag

För att säkerställa en fungerande kreditförsörjning och mildra virusutbrottets effekter på svenska jobb och företag kommer Almi få ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor och därmed kunna öka sin utlåning till små och medelstora företag.

Läs mer på regeringen.se: Almi får 3 miljarder i kapitaltillskott för att öka utlåningen till små och medelstora företag

Tillfälliga regler för att underlätta bolags- och föreningsstämmor

Under den närmaste tiden ska de allra flesta av landets aktiebolag och ekonomiska föreningar hålla sina årsstämmor. Det finns ingen laglig möjlighet att avstå från att hålla årsstämma eller att skjuta upp den till efter sista tillåtna dag. Samtidigt gör det rådande läget med det pågående utbrottet av det nya coronaviruset att många aktieägare eller medlemmar får svårt att delta. Det kan till exempel handla om att de tillhör en riskgrupp för covid-19 eller att de inte kan resa till den ort där stämman hålls.

Regeringen föreslår därför i en proposition att det ska införas en tillfällig lag som gör det lättare att delta vid en bolags- eller föreningsstämma utan att närvara personligen. Enligt propositionen ska styrelsen kunna besluta att samla in fullmakter för utpekade ombud eller ordna poströstning, utan att sådana möjligheter finns i bolagsordningen eller stadgarna. I ekonomiska föreningar ska styrelsen, enligt propositionen också kunna besluta att göra möjligheten att anlita ombud större än vad som anges i stadgarna.

Förslagen omfattar bland annat aktiebolag, ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och företag på finansmarknaden.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 15 april 2020. Den ska upphöra att gälla vid utgången av 2020.

Läs mer på regeringen.se: Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor

Tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen

Regeringen har genom ett bemyndigande i smittskyddslagengivits möjlighet att meddela särskilda föreskrifter om förhållandet mellan enskilda och det allmänna som gäller skyldigheter för enskilda eller i övrigt avser ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden, men enbart om det av smittskyddsskäl behövs för att hantera spridning av det virus som orsakar covid-19.

Regeringen får också meddela särskilda föreskrifter om inbördes handel eller omfördelning av läkemedel och annan medicinsk utrustning när det gäller regioners sjukhus och andra vårdinrättningar, men enbart om det i syfte att upprätthålla ett effektivt smittskydd behövs för att hantera spridning av viruset.
En eller flera av exempelvis följande åtgärder skulle kunna komma att aktualiseras.

  • Tillfälliga begränsningar för folksamlingar.
  • Tillfällig nedstängning av köpcentrum och andra handelsplatser.
  • Tillfällig nedstängning av sociala och kulturella mötesplatser, t.ex. barer, nattklubbar, restauranger, kafeterior, gym- och sportanläggningar, bibliotek, museer och allmänna samlingslokaler.
  • Tillfällig nedstängning eller andra begränsningar i fråga om transporter eller att använda infrastruktur, t.ex. hamnar, flygplatser eller buss- eller järnvägsstationer.
  • Tillfälligt möjliggörande av inbördes handel eller omfördelning av läkemedel eller skyddsmaterial och annan medicinsk utrustning när det gäller privata vårdgivare och andra privata aktörer.

Svensk Handel sände in ett remissvar och kommenterat förslaget i intervju med Sveriges Radio

Läs mer på regeringen.se: Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19

Denna artikel uppdaterades 20200430: Svensk Handels ambition är att uppdatera denna artikel löpande, men eftersom händelseutvecklingen sker snabbt hänvisar vi till regeringens webbsida med information om arbetet med anledning av nya coronaviruset.

Publicerad: 2020.04.30 Senast uppdaterad: 2020.04.01 Kategori: Corona