Stödåtgärder nödvändig räddningsplanka – men mer kommer att behövas

Regeringen har aviserat en förlägning av omställningsstödet, korttidspermitteringarna, anstånd med skatteinbetalningar samt förlängning av ersättningen för sjuklönekostnader. Det är bra ambitioner men Svensk Handel anser att stöden behöver vara än mer omfattande och att de behöver komma på plats snabbare.

Vi befinner oss för tionde månaden mitt i en pandemin och förhoppningen om att det skulle gå åt rätt håll efter sommaren har förbytts i en andra våg av smittspridning och mer omfattande restriktioner. För att lindra konsekvenserna för näringslivet krävs stöd för att motverka konkurser och arbetslöshet.

Omställningsstödet behöver bli mer tillgängligt och generöst

Omställningsstödet måste träffa betydligt fler företag. Den föreslagna gränsen på ett omsättningstapp på 40 procent för augusti, september och oktober för att få stöd är orimligt hög. För november,  december 2020 samt januari och februari 2021 ska omsättningstappet överstiga 30 procent, vilket är något bättre även om en mer rimlig nivå snarare skulle ligga runt 20 procent.

Med en lägre gräns kan livskraftiga företag få nödvändig hjälp att klara en svår period. Dessutom behöver såväl stödets maxgräns (i förslaget 30 miljoner) och ersättningsnivå gällande andel av fasta kostnader vara högre.

Fel tid att försämra korttidspermitteringarna

Förslaget gällande korttidspermitteringar måste också anpassas för att bli mer träffsäkert för handeln. Det gäller exempelvis jämförelsemånad, där tremånaderskravet för att en anställd ska kunna ingå i korttidsarbete inte visar förståelse för personalomsättningen i handeln.

Dessutom skulle den aviserade förändringen att räkna från jämförelsemånaden och två månader bakåt, istället för att som tidigare räkna två månader framåt, göra att november och december 2019 blir jämförelsemånader för beräkning av ersättning. Det skulle medföra stora kostnader för handeln då OB-ersättningarna i november och december 2019 var betydligt högre än i februari och mars 2020.

Gällande omfattningen skulle  handeln fortfarande behöva möjligheten att permittera till 80 procent, istället för de 60 som nu föreslås. Slutligen ställer sig Svensk Handel frågande till att regeringen i sitt förslag vill sänka sin egen del av medfinansieringen, vilket skulle göra korttidspermitteringarna mycket mindre attraktiva som åtgärd.

Längre tid för anstånd behövs för likviditeten

När det gäller möjligheten till anstånd med skatteinbetalningar ger det hjälp med likviditeten för många företag. Regeringen föreslog i december att anståndstiden efter ansökan ska kunna förlängas med som längst ett år till samt att möjlighet ges att söka anstånd för ytterligare redovisningsperioder.

Enligt det nu gällande tillfälliga regelverket får anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis beviljas för redovisningsperioder som infaller under januari–september 2020.

I det nya förslaget avses anstånd för sådana skatter och avgifter även kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober – december 2020. Förslaget innebär att företag kan välja att ansöka om anstånd för de redovisningsperioder under hela 2020 som ger dem de största lättnaderna. Svensk Handel anser att regeringen bör möjliggöra att ansökningar om nya anstånd kan göras så snart som möjligt.

Ett nytt och omarbetat hyresstöd

Den möjlighet till hyresstöd som fanns mellan april och juni i år bör återinföras under åtminstone tre månader, men i en förändrad modell. Svensk Handel förordar en ny modell för hyresstödet där fastighetsägaren inte längre är den som avgör om stödet kommer hyresgästen till del.

Nedsättning av arbetsgivaravgifter

Regeringen bör återigen medge en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter under åtminstone tre månader.

Förläng ersättningen för höga sjuklönekostnader

Den tillfälliga ersättningen för höga sjuklönekostnader löper ut vi årsskiftet. Rekommendationerna att stanna hemma vid minsta virussymptom leder till en sjukfrånvaro som är högre än normalt. Regeringen har aviserat att en förlängning av de tillfälliga åtgärderna i sjukförsäkringen till den 30 april 2021 kommer föreslås. Svensk Handel anser att regeringen snarast bör säkerställa att detta regelverk förlängs efter årsskiftet..

Stöden behöver komma på plats snabbare

Hur mycket stöden än anpassas efter näringslivet går det inte att bortse från att det är nu stöden behövs. Svensk Handel menar därför att det viktigaste är att samtliga åtgärder kommer på plats snabbt. Enligt förslaget på tidsplan som nu ligger så ska beslut om förlängning av stödåtgärderna fattas först i februari. Det är en orimligt lång tid. Att företagen tvingas vänta i månader för att åtgärderna ska träda i kraft sätter både företag och jobb på spel.

 

Stefan Kvarfordt
Publicerad: 2020.11.27 Senast uppdaterad: 2020.12.20 Kategori: Corona

Skriv en kommentar