Svensk Handels rekommendation gällande Folkhälsomyndighetens lokala råd

För att förhindra ökad smittspridningen av covid-19 har Folkhälsomyndigheten utfärdat lokala allmänna råd för följande län: Jämtland, Härjedalen, Gävleborg, Västernorrland, Dalarna, Gotland, Värmland, Västmanland, Kalmar, Norrbotten, Västerbotten, Kronoberg, Sörmland, Jönköping, Halland, Örebro, Stockholm, Västra Götaland, Östergötland, Skåne och Uppsala. Följande åtgärder bör du som medlemsföretag vidta.

De lokala råden gäller för bosatta i länen samt specifikt för verksamheter och arbetsgivare. De lokala allmänna råden innebär bland annat att var och en bör undvika att ha fysisk kontakt med andra än de bor med, om möjligt, och att verksamheter och arbetsgivare ska vidta åtgärder så att detta kan efterlevas. Som exempel nämner Folkhälsomyndigheten att arbetsgivare bör uppmana anställda att arbeta hemifrån, erbjuda ökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Vidare anger Folkhälsomyndigheten att övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Även om många handelsföretag redan har gjort stora omställningar i sina verksamheter får detta naturligtvis ytterligare konsekvenser för handeln i det avgränsade geografiska området. Om du som handlare berörs av de allmänna råden rekommenderar vi dig därför att:

1. Vidta åtgärder som möjliggör för kunder och anställda att hålla avstånd

Eftersom var och en uppmanas att undvika fysisk kontakt med andra än de som de bor med är det särskilt viktigt att du vidtar åtgärder som gör att kunder och anställda kan hålla avstånd. Du bör därför vidta åtgärder för delar i butiken där det finns risk för att trängsel uppstår, t ex i kassan, i provrum och i trånga utrymmen. I identifierade riskområden bör du anvisa kunder hur långt de bör stå emellan varandra genom att använda avståndsmarkeringar. Du kan beställa avståndsmarkeringar till självkostnadspris via Svensk Handels hemsida.

2. Påminn kunderna om att hålla avstånd

Sätt upp information i butiksmiljön, och särskilt i utrymmen där det finns ökad risk för att trängsel uppstår, som påminner kunderna om att hålla avstånd. Om butiken har ett PA-system är det också en god idé att använda dig av utrop i butiken med jämna mellanrum som påminner kunderna om sitt ansvar att hålla avstånd. Ladda gärna ner och använd Svensk Handels skylt- och informationsmaterial. 

3. Skapa större ytor i butiken

Om möjligt, bör du möblera om i lokalen så att det blir enklare för kunder och anställda att hålla avstånd. Om butiken är möblerad på ett sätt som ökar risken för trängsel riskerar detta att leda till att färre personer har möjlighet att besöka butiker.

4. Informera kunder om besöksflöden i butiken

En åtgärd som Folkhälsomyndigeten föreslår är att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt. Om du har möjlighet bör du löpande informera dina kunder om antal besökare i butiken så att kunden kan planera sitt besök till tidpunkter då det är mindre antal besökare. Informationen kan t ex lämnas vid ingången eller i sociala medier. 

5. Bedöm lämpligt antal kunder i butiken

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter bör du begränsa antalet kunder som vistas i butiken samtidigt. Du bör därför göra en bedömning av hur många kunder som lämpligen bör vistas i butiken samtidigt utifrån butikslokalens förutsättningar, t ex med hänsyn till butikslokalens storlekmöblemang, gångar och andra faktorer som kan innebära risk för trängsel. Detta innebär dock inte att du behöver begränsa antalet kunder till en viss siffra, utan att du som handlare behöver se till att trängsel inte uppkommer exempelvis genom att tillämpa slussning.

6. Hänvisa till digitala alternativ

Om du har en e-handel eller erbjuder Click & Collect eller hemleveranser kan det vara lämpligt att särskilt informera dina kunder om dessa alternativa möjligheter att handla. På detta sätt kan du ge kunder fortsatt möjlighet att handla på ett tryggt sätt.

7. Vidta åtgärder i förhållande till dina anställda

Även om butiksanställda inte har möjlighet att arbeta hemifrån är det viktigt att du vidtar andra åtgärder som gör det möjligt för dem att hålla avstånd och kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett tryggt sätt. Bedöm vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas för anställda och förse dem med underlag i hur de ska bemöta kunder kopplat till de lokala allmänna råden.

Om möjligt, anpassa schemaläggning efter rådande situation

8. För en dialog med din hyresvärd angående anpassade öppettider

Folkhälsomyndigheten anger anpassade öppettider som ett sätt för verksamheter att efterleva de lokala allmänna råden. Det är viktigt att du är medveten att ändring av öppettiderna utan godkännande av hyresvärden kan få hyresrättsliga konsekvenser, t ex i form av viten. Läs mer på Svensk Handel Juridiks hemsida om vad du bör tänka på utifrån ett hyresrättsligt perspektiv.

I avsnitt 5-7 i Svensk Handels riktlinje finns flera minimikrav, rekommendationer samt tips och råd på åtgärder som du kan vidta för att skapa en trygg butiksmiljö för både kunder och anställda att vistas i.

Folkhälsomyndigheten har mandat att vid lokala utbrott utfärda allmänna råd som gäller endast under en begränsad tid inom ett geografiskt avgränsat område. Detta innebär att det utpekade området har fler åtgärder att förhålla sig till än de allmänna råd som gäller för övriga delar av Sverige. Utfärdandet av dessa allmänna råd sker i samråd med den regionala smittskyddsläkaren. Exempel på allmänna råd som kan införas är begränsningar i kollektivtrafik, avrådan från sociala umgängen så som fester och andra sammankomster, att enskilda ska avstå resor och att gym, restauranger och andra inomhusmiljöer där människor samlas bör undvikas.
 

Information från Folkhälsomyndigheten gällande beslut om skärpta allmänna råd

Publicerad: 2020.11.16 Senast uppdaterad: 2020.11.24 Kategori: Corona

Skriv en kommentar