Ny pandemilag, nya förordningar och nya föreskrifter och allmänna råd – det här bör du känna till som handlare

I fredags röstade den nya pandemilagen igenom i riksdagen. Detta innebär nya regler och rekommendationer till handeln och allmänheten. I samband med den nya pandemilagen träder också nya förordningar och föreskrifter i kraft. Förordningarna och föreskrifterna presenterar de krav verksamheter förväntas efterleva. Det är också dessa krav och åtgärder som länsstyrelserna kommer utöva tillsyn över. Svensk Handel har sammanfattat vad du som handlare bör vidta för åtgärder utifrån de nya regelverken.

Åtgärder du som handlare ska vidta enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter

Handeln omfattas av de nya föreskrifter som Folkhälsomyndigheten presenterat. Dessa föreskrifter gäller från och med den 10 januari. Som handlare ska du:

 1. Beräkna maxantalet
 2. Dokumentera maxantalet och redogöra för hur beräkningen har gjorts
 3. Anslå maxantalet (Skylt för nedladdning hittar du här)
 4. Säkerställa att maxantalet inte överskrids
 5. Informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas
 6. Erbjuda handdesinfektion och/eller handtvätt
 7. Dokumentera skriftligen de övriga smittskyddsåtgärder ni vidtar i verksamheten
 8. Följa upp vidtagna smittskyddsåtgärder
 9. Håll er informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren

Åtgärderna enligt 1-4 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig. En butik räknas som ett avgränsat utrymme, det vill säga den ska inte delas upp i olika delar så som kassalinje, fruktdisk, provrum m.m.

Hur beräknar jag maxantalet?

Folkhälsomyndigheten har presenterat en beräkningsmodell för hur du som handlare ska beräkna maxantalet. Varje kund och besökare ska ha tillgång till 10 kvadratmeter av den tillgängliga butiksytan inomhus.

Den tillgängliga butiksytan inomhus är den ytan där kunder och besökare vistas. Den tillgängliga ytan inomhus är den yta där kunder och besökare kan röra sig. Personalutrymmen och lagerutrymmen ingår med andra ord inte i den tillgängliga ytan. Du som handlare måste dra bort kvadratmeter för eventuella fasta möbler och inventarier.

Du behöver inte ta hänsyn till personalen i beräkningen.

Exempel: Om du har en tillgänglig butiksyta på 100 kvadratmeter så ska denna siffra divideras med 10. 100 kvadratmeter / 10 = 10 kunder

Om din butik har en tillgänglig yta på mindre än 10 kvadratmeter gäller som huvudregel att endast en person kan vistas i butiken samtidigt. Om det är en person med ett barn som inte kan vänta på gatan eller en person som på annat sätt behöver stöd undantas detta och fler personer kan vistas i lokalen vid det tillfället.

Åtgärder du som handlare ska vidta för att leva upp till kravet i förordningen om särskilda begränsningar för att förhindra smittspridningen av sjukdomen covid-19

Den 10 januari träder också nya förordningar ikraft som berör handeln. Den som bedriver handel ska enligt regelverket:

 1. Begränsa antalet kunder och andra besökare
 2. Utforma lokaler och tillhörande områden utomhus på ett sådant sätt
  • att trängsel undviks och,
  • att kunder och andra besökare kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra och,
 3. Utforma in- och utpassage till lokalen och tillhörande områden utomhus på ett sådant sätt att trängsel undviks.

För att följa dessa krav och se till så att trängsel undviks ska du som handlare göra på följande sätt:

 • Anvisa besökare till en särskild angiven in och utgång
 • Ta fram alternativa lösningar till fysiska köer
 • Anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla sig till varandra, exempelvis genom avståndsmarkeringar.
 • Anvisa hur kunder eller besökare bör röra sig i och förflytta sig i lokalen exempelvis genom riktningspilar.
 • Informera kunder eller besökare om att handla ensamma och på tider med mindre beläggning.

Observera att råden är till för att hjälpa dig som handlare att följa de mer generellt formulerade kraven som finns i förordningen. Råden är tillämpbart i de tillfällen det är praktiskt möjligt och inte riskerar att leda till en försämrad situation utifrån smittskyddsåtgärdssynpunkt.

Det är viktigt att du som handlare känner till att samtliga ovanstående krav, från och med den 10 januari, är de krav länsstyrelserna runt om i Sverige i första hand kommer utöva sin tillsyn på. Länsstyrelserna har möjlighet att begära ut dokumentationen om vilka åtgärder som vidtas och hur maxantalet beräknas i verksamheten. Det är baserat på detta underlag de senare kommer besluta huruvida de anser att kraven efterlevs eller inte av verksamheten.

Sofia Stigmar
Publicerad: 2021.01.10 Senast uppdaterad: 2021.01.10 Kategori: Corona