Producentansvar för textiler kommer närmare

Lagen om producentansvar för textil föreslås träda i kraft 1 januari nästa år. Svensk Handel välkomnar att cirkulära ekonomin för textiler utvecklas men oroas över att utredningen underskattar kostnaderna för branschen. 

Producentansvar för textiler handlar om krav på ett nationellt system för insamling av textilavfall. Syftet är att minska mängden textilier i restavfallet och öka återanvändning och materialåtervinning.

Att organisatorisk bygga upp ett producentansvar finns det stor erfarenhet kring och bör då inte vara ett problem för handeln. Farhågan ligger däremot i kostnadsbilden, som Svensk Handel anser att utredningen underskattar. Den årliga kostnaden för branschen uppskattas av utredningen till 227 miljoner kronor.   

- Ett producentansvar för textil är mer komplicerat än för exempelvis kartong eller glas. Utredningen har underskattat kostnaderna för insamlingen som väntas bli flera gånger högre än beräknat, säger Magnus Nikkarinen, näringspolitisk expert på Svensk Handel. 

Efter att utredningen lämnades in till regeringen i slutet av förra året har Svensk Handel samlat in synpunkter från branschen till det remissvar som nu har skickats in. Svensk Handel konstaterar att det finns både övergripande och företagsspecifika utmaningar inför introducerandet av ett producentansvar.

Sortering av textil från år 2024

Svensk Handel vänder sig också mot att det inte finns något bindande krav på att direktimportörer ska betala för kostnaderna som uppstår med ett producentansvar

- Svensk Handel är positiva till att den cirkulära textilekonomin utvecklas, men det är samtidigt viktigt att lagstiftningen inte försämrar konkurrenskraften för svenska modeföretag, säger Magnus Nikkarinen.

Nästa steg i processen är att Regeringskansliet sammanställer remissvaren och arbetar fram ett förslag till lagstiftning under våren som sedan ska beslutas av riksdagen. Lagstiftningen föreslås träda i kraft 1 januari 2022, men att den separata insamlingen och sorteringen av textil ska ske från 1 januari 2024.

Svensk Handel kommer att vara aktiva i processen och löpande återkomma med mer information.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2021.03.24 Senast uppdaterad: 2021.03.24 Kategori: Hållbar handel Nyheter

Skriv en kommentar