Svensk Handel deltar i forskningsprojekt om hyresförhandlingar

Hyresförhandlingars utfall är av stor betydelse för både lokalhyresgäster och fastighetsägare. Det är därför angeläget att förstå mer om hur hyror förhandlas och vilka faktorer som påverkar utfallet.

Med anledning av detta deltar Svensk Handel i ett forskningsprojekt som institutionen för fastigheter och byggande vid Kungliga Tekniska Högskolan driver och som finansieras av Handelsrådet. I referensgruppen sitter representanter från såväl handel som fastighetsägare. 

Inom kort kommer en enkät att skickas ut till handelsföretag och fastighetsägare kring vad som påverkar hyran för olika lokaltyper. Informationen som samlas in är anonym och kommer i förlängningen att ge en bättre förståelse som i sin tur kan stärka både handelns och fastighetsägarnas ekonomiska ställning.

För att få veta mer om projektet intervjuade vi Berndt Lundgren, universitetslektor och projektledare för forskningsprojektet ”Näthandel och ökad nedläggning av fysiska butiker – vad driver hyresbildningsprocessen?”.

Vad är syftet med forskningsprojektet?

Målet med projektet är att skapa kunskapsutveckling kring hyresbildningsprocessen och förstå vad som influerar hyresförhandlingar mellan handel och fastighetsbolag. Genom att förstå sig på de olika faktorerna, särskilt de olika parternas hyresförväntningar, kan fastighetsbolag och handeln förhoppningsvis lättare nå nya hyresavtal och ha en direkt påverkan på lönsamheten inom handeln.

Det finns en klyfta mellan fastighetsbolag och handelns transformation från den fysiska butiken till e-handeln som inte är så lyckad och där vill vi kartlägga de här skillnaderna

Tror ni att projektet kommer att förändra hur framtida hyresbildningsprocesser ser ut?

Idag vet vi inte speciellt mycket om hur hyresbildningsprocessen ser ut mellan olika fastighetsägare och butiker av olika storlekar i landet, vilka regionala skillnader finns, påverkar korta eller långa kontrakt olika faktorer? Vilka faktorer har störst påverkan är det faktorer som är bakåtblickande eller framåtblickande? Vad kommer att hända efter pandemin?

Som en del av forskningsprojektet kommer ni nationellt att skicka ut en enkät till bl a handelsföretag. Varför är det viktigt att så många som möjligt svarar?

Om vi ska komma framåt och bidra med ny kunskap så behöver vi stöd från branschen. Vi behöver stöd genom att företagen besvarar den enkät som skickas ut under maj månad. Till hösten kommer vi att ha tolkningsbara resultat som sprids via medier och seminarier. Projektet finansieras genom Handelsrådet, deltagande företag och KTH.

Önskar du mer information kring forskningsprojektet? Läs gärna mer på Handelsrådets hemsida

Svensk Handels pressjour
Elisabet Elmsäter Vegsö
Publicerad: 2021.05.05 Senast uppdaterad: 2021.05.05 Kategori: Hyresfrågor Nyheter

Skriv en kommentar