Efter Länsstyrelsens tillsyn - områden för handeln att uppmärksamma

Uppdaterad 5 maj: Sedan den 10 januari har handeln omfattats av pandemilagen. Länsstyrelsernas tillsyn visar att handelns efterlevnad är hög, men att det finns områden där handeln har anledning att vara extra uppmärksam.

Tillsynsarbetet fortsätter och i den samlade nationella lägesbilden för vecka 17 (26 april–2 maj) rapporteras det om att Länsstyrelsen i Jönköping har förelagt en livsmedelsbutik vid vite att vidta åtgärder, då flera tillsynsbesök genomförts utan att brister inte åtgärdats trots flertalet påminnelser.

Den absolut vanligaste bristen som det rapporteras om är att maxantal ej beräknats för avgränsade utrymmen, eller att det begränsat fel, att det saknas information om att handla ensam samt att det saknas dokumentation om vidtagna smittskyddsåtgärder.

Det noteras att verksamhetsutövare generellt tar ett stort ansvar för att förebygga trängsel och hindra smittspridning, men att man känner sig maktlös inför att allmänheten inte följer rekommendationerna.

Det rapporteras om att många, uppmaningar från butiker till trots, går in i butiker som en del av ett större sällskap. Tidigare har länsstyrelserna tagit upp den oro många butiksägare känner, då det rapporterats om hotfulla situationer när anställda påpekar om rådande regler för allmänheten.

Svensk Handel uppmanar fortsatt butiker att, i den mån det går, se till besökare att i största möjliga mån handlar ensamma. Använd skyltar vid entréer för att informera om detta.

Språkbarriärer har tidigare nämnts som ett hinder. Länsstyrelserna konstaterar att information på andra språk än svenska fyller en viktig funktion och att dessa bidrar till att flera brister kan åtgärdas av verksamhetsutövare. Svensk Handel har tagit fram skylt- och informationsmaterial på flertalet språk som kan laddas ned gratis.

Fortsatt gäller det att ta rådande situation på största allvar och kontinuerligt se till att regler och allmänna råd efterlevs inom handeln. Här följer några konkreta tips.

Områden att uppmärksamma - konkreta tips

  • Säkerställ maxantalet i butiken. I den nationella lägesbilden nämns att det är vissa otydligheter kring hur maxantal i butik ska beräknas. I Svensk Handels riktlinjer står:
    ”Den tillgängliga ytan inomhus är den yta där kunder och besökare kan röra sig. Personalutrymmen och lagerutrymmen ingår med andra ord inte i den tillgängliga ytan. Du som handlare måste dra bort kvadratmeter för eventuella fasta möbler och inventarier” 
    Exempel: Om du har en tillgänglig butiksyta på 100 kvadratmeter så ska denna siffra divideras med 10. 100 kvadratmeter / 10 = 10 kunder
  • Om möjligt, anvisa besökare och kunder till en särskild angiven in-och utgång. Tillsynshandläggare rapporterar om att skyltning idag ofta är otydlig, exempelvis att det bara är skyltat från ett håll, vilket leder till att kunder går fel.
  • Var tydlig med hur kunder eller besökare bör röra sig i lokalen, exempelvis genom pilar eller annan information. Det rapporteras om att riktningspilar ofta saknas och att det där det väl finns, enbart är tejpat pilar på golvet. Om möjligt är det rekommenderat att riktningspilar synliggörs i högre utsträckning.
  • Systemen för att räkna kunder genom exempelvis klädnypor, tennis- eller innebandybollar är bra, men det krävs tydlig information för att kunder och besökare ska uppfatta systemet. Du som handlare har alltid ansvar för att maxantalet inte överskrids.
  • Placera ut handsprit eller motsvarande hygienåtgärd (som våtservetter) på strategiska platser i butiken. I den nationella lägesbilden omnämns att hygienåtgärder likt dessa saknas i viss utsträckning.

- Handelns främsta uppgift just nu är att se till att reglerna för att minska smittspridningen följs, så att såväl anställda som kunder, kan vistas i butiken under trygga förhållanden. Svensk Handel för en nära dialog med Folkhälsomyndigheten för att säkerhetsställa en smidig implementering av åtgärder i butiker och handelsplatser runt om i landet, säger Sofia Stigmar, jurist på Svensk Handel.

I Svensk Handels riktlinjer finner du all information som du kan tänkas behöva för att förbereda butiken och övriga delar av din verksamhet Riktlinjerna uppdateras löpande i takt med att ny information tillkommer.

Sofia Stigmar
Publicerad: 2021.05.05 Senast uppdaterad: 2021.04.15 Kategori: Corona

Skriv en kommentar