Ny information om stödåtgärderna - datumen att ha koll på

Regeringens stödåtgärder till företag som drabbats av coronakrisen uppdateras löpande. Här har Svensk Handel samlat information om respektive stödåtgärd och vilka datum som gäller. Svensk Handel fortsätter att verka för att åtgärderna ska komma på plats så snart som möjligt och att handläggningen ska ske skyndsamt.

Stöd

Presenterat

Möjligt att ansöka

Korttidsarbete december 2020 – juni 2021

9 november 2020

29 mars

Omställningsstöd augusti-oktober 2020

9 november 2020

25 februari (augusti-december)

Omställningsstöd november 2020 – februari 2021

19 december 2020

1 mars (januari-februari)

Omställningsstöd mars och april 2021

19 februari 2021

Efter aktuell periods slut

Anstånd skatteinbetalningar till och med december 2020

9 november 2020

5 februari

Anstånd skatteinbetalningar för januari 2021

19 februari 2021

 

Nedsättning arbetsgivaravgifter för unga januari 2021 – mars 2023

15 januari 2021

6 februari

Hyresstöd januari – mars 2021

15 januari 2021

Efter EU-kommissionens godkännande

Nedstängningsstöd

18 januari 2021

På plats tidigast början av april

 

Tillväxtverket har den 19 februari presenterat tidsplanen för korttidsarbete (korttidspermittering) för perioden december 2020 – juni 2021. Dessutom föreslås det att det även under april ska bli möjligt att minska arbetstiden med upp till 80 procent med 75 procent av kostnaden täckt av staten.

Ansökan öppnar den 29 mars och stöden kommer att kunna börja betalas ut från och med vecka 14. Företag som söker stöd för hela perioden, december 2020-juni 2021 kommer att få sex månaders stöd (december-maj) utbetalt efter att ansökan godkänts. Vid avstämning i juli kan stöd sökas även för juni månad.

Regeringen har den 19 februari via ett pressmeddelande aviserat att omställningsstödet förlängs med mars och april. Stödet kommer att kunna användas av företag som tappar mer än 30 procent av sin omsättning. Subventionsgraden kommer att vara 90 procent för små företag och 70 procent för större företag. Månaderna kommer att utgöra två stödperioder. Ambitionen är att stödet ska kunna ansökas efter respektive periods slut.

Dessutom föreslås också den 19 februari i en promemoria som Finansdepartementet skickar ut på remiss att anstånd ska kunna beviljas för ytterligare en månad samt att en möjlighet att välja månaden januari 2021 läggs till. Dessutom sänks nivån på anståndsavgiften till 0,1 procent för anstånd som har beviljats efter den 5 februari 2021.

Korttidsarbete

Korttidsarbete ska kunna tillämpas under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021.

Åtgärden att förlänga möjligheten att använda korttidsarbete fram till och med juni 2021 presenterades vid en presskonferens den 9 november. Åtgärden ingick i den extra ändringsbudgeten som antogs 3/2. den 19 februari 2021 presenterades möjligheten till korttidsarbete med 80 procent i april 2021.

Under perioden 1 januari till och med 30 april ska arbetstiden för anställda i företag med tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter kunna minskas med upp till 80 procent. Dessutom kommer staten under denna period att täcka 75 procent av kostnaderna. Regeringen motiverar detta med att pandemilagen trädde ikraft den 10 januari och att det därav kan uppkomma situationer där arbetstiden behöver förkortas med mer än 60 procent.

Övriga perioder (alltså under december 2020 samt 1 maj 2021 till 30 juni 2021) kan arbetstiden minskas med högst 60 procent. Staten täcker 75 procent av kostnaderna för december månad och 50 procent av kostnaderna under perioden 1 maj till 30 juni.

Ansökningar handläggs av Tillväxtverket. Ansökan öppnar den 29 mars och stöden kommer att kunna börja betalas ut från och med vecka 14. Företag som söker stöd för hela perioden, december 2020-juni 2021 kommer att få sex månaders stöd (december-maj) utbetalt efter att ansökan godkänts. Vid avstämning i juli kan stöd sökas även för juni månad.

Omställningsstöd

Omställningsstöd ska kunna användas under perioden augusti 2020 – april 2021.

Åtgärden att införa omställningsstöd för perioden augusti – oktober 2020 presenterades vid en presskonferens den 9 november. Förlängningen av stödet till och med februari 2021 presenterades den 19 december. Den 19 februari presenterade regeringen en förlängning av omställningsstödet för mars och april 2021.

Budgetutrymmet för perioden augusti 2020 till och med februari 2021 var med i den extra ändringsbudgeten som antogs den 3 februari.

Augusti-oktober 2020: företaget ska ha tappat mer än 40 procent av omsättningen jämfört med samma period 2019.

November-december 2020: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.

Januari-februari 2021: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019

Mars-april 2021: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent. Notera att mars och april utgör två stödperioder.

Stöd ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna.

Undantag görs dock för små företag som får maximalt 75 procent av sina fasta kostnader ersatta i augusti, september och oktober samt upp till 90 procent november 2020 – april 2021. Med små företag avses företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år (10 miljoner euro).

Stödet hanteras av Skatteverket. Ansökan för perioden augusti – december 2020 öppnar den 25 februari. Ansökan för januari och februari 2021 kan göras efter den 1 mars. Stödet för perioden mars och april 2021 ska vara möjligt att ansöka så snart som möjligt efter varje periods utgång.

Anstånd med skatteinbetalningar

Med den extra ändringsbudget som antogs en 3 februari beslutades om möjlighet att skjuta upp sex månaders skatteinbetalningar istället för tre månader som har varit maxtaket tidigare. den 19 februari 2021 presenterade dessutom regeringen ett förslag om en möjlighet att välja till januari 2021 i perioden.

Företag kommer att kunna ansöka om förlängning av anståndstiden med ytterligare ett år.

Möjligheten att ansöka om anstånd retroaktivt ligger kvar. Det innebär att skatteinbetalningar som har gjorts under 2020 samt under januari 2021 kommer att kunna betalas tillbaka. 

Det blir därmed möjligt för företag att ansöka om anstånd även för redovisningsperioder som infaller i oktober, november och december 2020 samt januari 2021.

Enligt förslaget som presenterades den 19 februari ska även den så kallade anståndsavgiften sänks. Enligt gällande regler tas en avgift ut med 0,2 procent på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats. Nu föreslås i huvudsak att nivån på anstånds­avgiften ska sänkas till 0,1 procent för anstånd som har beviljats efter den 5 februari 2021. 

Det är redan nu möjligt att ansöka om anstånd med anledning av den nya lagen via Mina Sidor på Skatteverkets hemsida. Från och med 5 februari kommer Skatteverket att börja hantera ansökningarna och besluta om anstånd enligt den nya lagen.

Notera att förslagen kring möjligheten att inkludera januari 2021 samt sänkningen av anståndsavgiften kommer att överlämnas till riksdagen i en kommande ändringsbudget och föreslås träda i kraft den 26 april 2021.

Nedsättningar av arbetsgivaravgifterna för unga

Åtgärden presenterades den 15 januari då det presenterades att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs till januari 2021 istället för april 2021.

Arbetsgivaravgifterna kommer vara sänkta till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023. Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Reglerna träder ikraft den 6 februari, men gäller retroaktivt för ersättningar som har betalats ut efter den 31 december 2020. Lagen gäller till och med 31 mars 2023.

Handläggande myndighet är Skatteverket. Om deklaration för januari redan lämnats in så kan det begäras omprövning när reglerna har trätt ikraft för att få del av nedsättningen av arbetsgivaravgifterna.

Hyresstöd

Det återinförda hyresstödet för perioden januari – mars 2021 presenterades den 15 januari 2021 och budgetutrymmet för detta ingår i den extra ändringsbudget som planeras för beslut den 25 februari.

Stödet föreslås riktas till företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Enligt förslaget bygger stödet, likt i våras, på en överenskommelse mellan handlare och fastighetsägare. Fastighetsägaren föreslås ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. I övrigt följer hyresstödet tidigare konstruktion.

Stödet kräver ett statsstödgodkännande av EU-kommissionen och regeringens ambition är att stödet ska kunna vara på plats så snart som möjligt efter godkännandet.

Nedstängningsstöd

Åtgärden presenterades den 18 januari 2021. Det ingår i den extra ändringsbudget som antogs den 3 februari.

Genom stödet ska företag som har tappat all sin omsättning under en period på grund av nedstängningen kunna få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad. 

Stödet riktar sig till företag som har varit förhindrade från att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning som meddelats med stöd av pandemilagen och tappat minst 30 procent av omsättningen.

Nedstängningsstödet kräver ett statsstödgodkännande av EU-kommissionen vilket kan medföra justeringar i utformningen. Ikraftträdandet är därmed möjligt tidigast i början av april, men tillämpas retroaktivt om regeringen beslutat om nedstängningar. Stödet kan betalas ut kort därefter.

Henrik Ekelund
Publicerad: 2021.02.22 Senast uppdaterad: 2021.02.20 Kategori: Corona 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2021-03-05 12:58
05 mar 2021 kl 12:58

Hej mitt problem är att jag har en zoobutik och alltså har levande djur och kan inte dra ner på personalen. Förra året klarade jag eftersom vi fick sänkt arbetsgivaravgift och hjälp med hyressänkning några månader.
Men som det ser ut nu så kommer jag inte kunna klara året. Jag försökte dra ner 20% på all personal men dels så får vi alla hoppa in för varandra när en är sjuk eller hemma med barn osv.
Hur kan jag göra för att mina 6 anställda ska kunna vara kvar (ingen jobbar heltid) Mvh SokiZoo Ab (medlem) Kim