Ny information om stödåtgärderna - datumen att ha koll på

Uppdatering den 29 juni 2021. Regeringen aviserar kontinuerligt förändringar gällande stödåtgärderna. Det gäller bland annat återinfört hyresstöd och förlängningar av omställningsstödet och omställningsstöd för särskilt drabbade företag, omsättningsstödet för enskilda näringsidkare och handelsbolag, anstånd med skatteinbetalningar för ytterligare en månad samt förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för unga under sommaren 2021. Den senaste uppdateringen gäller korttidsarbete som numera omfattar perioden fram till och med september 2021 samt datum för ansökningar gällande hyresstöd för andra och tredje kvartalet 2021.

Nedan listas de stödåtgärder som nu är presenterade av regeringen. Listan uppdateras löpande. För sakupplysningar kring respektive stöd hänvisas till handläggande myndighet.

Svensk Handel fortsätter att verka för att stödåtgärderna ska komma på plats så snart som möjligt och att handläggning och utbetalning ska ske skyndsamt.

Stöd

Presenterat

Möjligt att ansöka

Korttidsarbete december 2020 – juni 2021

9 november 2020

Ja, sedan 29 mars

Korttidsarbete juli – september 2021

10 maj

I anslutning till avstämning av tidigare månader

Omställningsstöd augusti-oktober 2020

9 november 2020

Ja, sedan 25 februari (augusti-december)

Omställningsstöd november 2020 – februari 2021

19 december 2020

Ja, sedan 1 mars (januari-februari)

Omställningsstöd mars och april 2021

19 februari 2021

Efter 6 april respektive 3 maj

Omställningsstöd maj och juni 2021

25 mars 2021

Efter godkännande från EU-kommissionen och efter respektive periods slut

Omställningsstöd juli – september 2021

11 maj 2021

Efter godkännande från EU-kommissionen

Omställningsstöd till särskilt drabbade företag juni - juli 2020

 

Ja

Omställningsstöd till särskilt drabbade företag augusti 2020 – april 2021

1 april 2021

Efter att EU-kommissionen godkänt stödet och förordning trätt i kraft.

Omställningsstöd till särskilt drabbade företag maj – september 2021

 

Efter att EU-kommissionen godkänt stödet och förordning trätt i kraft.

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag mars 2020 – februari 2021

Infördes i november 2020

Stödet kan sökas från den 2 mars till den 30 april 2021

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag mars – april samt maj – juni 2021

25 mars 2021

1 juli

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag juli – september 2021

 

Efter att ny förordning träder i kraft. Notera att varje månad utgör egen stödperiod

Anstånd skatteinbetalningar till och med december 2020

9 november 2020

Ja, sedan 5 februari

Anstånd skatteinbetalningar för januari 2021

19 februari 2021

Ja

Nedsättning arbetsgivaravgifter för unga januari 2021 – mars 2023

15 januari 2021

Ja, sedan 6 februari

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga juni – augusti 2021

31 mars 2021

Träder i kraft 1 juli och gäller juni, juli och augusti 2021

Hyresstöd januari – mars 2021

15 januari 2021

Träder i kraft och kommer att gå att söka från och med den 3 maj. Sista ansökningsdag är 30 juni.

Hyresstöd april – juni 2021

5 april 2021

Hyresstöd för andra kvartalet 2021 kan sökas senast den 30 september. Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst ska ha tecknats senast den 31 augusti. Dessa datum gäller även för det tredje kvartalet.

Hyresstöd juli – september 2021

19 maj 2021

Hyresstöd för tredje kvartalet 2021 kan sökas senast den 30 september. Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst ska ha tecknats senast den 31 augusti. Dessa datum gäller även för det andra kvartalet

Nedstängningsstöd

18 januari 2021

På plats tidigast början av april

Korttidsarbete

Korttidsarbete, som var möjligt att använda under större delen av 2020 kan nu också tillämpas under perioden 1 december 2020 till 30 september 2021.

Under december 2020 kunde arbetstiden minskas med högst 60 procent. Under januari-juni 2021 finns det möjlighet för företag att minska arbetstiden för de anställda med upp till 80 procent. Dessutom kommer staten under hela perioden december 2020 – september 2021 att täcka 75 procent av kostnaderna. Regeringen motiverar detta med att pandemilagen trädde ikraft den 10 januari och att det därav kan uppkomma situationer där arbetstiden behöver förkortas med mer än 60 procent.

Ansökningar handläggs av Tillväxtverket. Företag som sökt stöd för perioden december 2020-juni 2021 kommer att få sex månaders stöd (december-maj) utbetalt efter att ansökan godkänts. Vid avstämning i juli kan stöd sökas även för juni månad. Ansökan och avstämning om stöd för månaderna juli, augusti och september sker i efterskott under november 2021. Då kan även den som inte ansökt om stöd 2021 söka stöd för perioden juli-september

Läs mer här: Korttidspermittering - Regeringen.se och här Korttidsarbete - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Omställningsstöd

Omställningsstöd ska kunna användas under perioden augusti 2020 – september 2021.

Åtgärden att införa omställningsstöd för perioden augusti – oktober 2020 presenterades vid en presskonferens den 9 november. Förlängningen av stödet till och med februari 2021 presenterades den 19 december. Den 19 februari presenterade regeringen en förlängning av omställningsstödet för mars och april 2021. Den 24 mars presenterade regeringen en förlängning av omställningsstödet för perioderna maj och juni 2021. Den 11 maj presenterade regeringen att omställningsstödet förlängs till september 2021. Notera att beräkningsmodellen förändrats från och med augusti 2020 (se mer nedan).

Augusti-oktober 2020: företaget ska ha tappat mer än 40 procent av omsättningen jämfört med samma period 2019.

November-december 2020: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.

Januari-februari 2021: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent jämfört med samma period 2019

Mars-april 2021: omsättningstappet ska vara mer än 30 procent. Notera att mars och april utgör två stödperioder.

Maj-juni 2021: Maj och juni 2021 kommer att utgöra två olika stödperioder och stödet ska kunna sökas av företag som har förlorat mer än 30 procent av sin omsättning jämfört med motsvarande månad 2019. Precis som tidigare ges stöd för en andel av företagets icke-täckta fasta kostnader.

Företag kan som mest få 97 miljoner kronor i ordinarie omställningsstöd för perioder mellan augusti 2020 och juni 2021.

Stöd ges med maximalt 70 procent av de fasta kostnaderna. Små företag får maximalt 75 procent av sina fasta kostnader ersatta i augusti, september och oktober samt upp till 90 procent november 2020 – april 2021. Med små företag avses företag som har färre än 50 anställda och som inte har en balansomslutning eller omsättning som överstiger cirka 100 miljoner kronor per år (10 miljoner euro).

Notera att omställningsstödet från och med augusti 2020 beräknas på ett annat sätt än tidigare. Den nuvarande modellen kräver att man först räknar ur täckningsbidraget, alltså företagets möjligheter att själv täcka de fasta kostnaderna.

 Vi vill också uppmärksamma att när det gäller statsstöd får man inte begära ersättning för samma kostnad från fler stöd. Då både omställningsstödet och det nya hyresstödet innefattar hyreskostnader innebär det att vid ett eventuellt mottaget hyresstöd ska detta räknas av mot sökt omställningsstöd för motsvarande period om man även här har sökt stöd för hyreskostnaderna. För vissa hyresgäster kommer hyresstödet att vara mer gynnsamt om man får till en överenskommelse med hyresvärden än vad omställningsstödet är.

Stödet hanteras av Skatteverket. Ansökan för perioden augusti – december 2020 öppnar den 25 februari. Ansökan för januari och februari 2021 kan göras efter den 1 mars. Stödet för perioden mars och april 2021 kan ansökas om från och med den 6 april respektive den 3 maj.

Stödet för maj och juni ska godkännas av EU-kommissionen och ska utbetalas efter respektive periods utgång.

Regeringen har aviserat en förlängning av det ordinarie omställningsstödet med månaderna juli, augusti och september. Kravet på omsättningstapp föreslås vara 30 procent precis som föregående stödperioder. Stöd ges som en andel av företagets icke-täckta fasta kostnader beroende på hur stort omsättningstappet har varit. Ett företag kan få som mest 97 miljoner kronor i ordinarie omställningsstöd för perioder mellan augusti 2020 och september 2021.

Läs mer här: Omställningsstöd mars 2020 till juni 2021 - Regeringen.se och här Omställningsstöd till följd av corona | Skatteverket

Förstärkt omställningsstöd till särskilt drabbade företag

Omställningsstödet riktat till särskilt drabbade företag har förlängts. Tidigare omfattades perioden juni-juli 2020 men detta har nu förlängts till och med april 2021. Regeringen har också presenterat förslag om att förlänga det förstärkta omställningsstödet till och med september 2021

Kravet på omsättningstapp följer det som gäller för respektive stödperiod enligt det ordinarie omställningsstödet. Därutöver ska ett omsättningstapp på minst 25 procent vara en följd av särskilt utpekade restriktioner, till exempel förbudet mot allmänna sammankomster eller inreseförbudet till Sverige.

Stödet ersätter en andel av företagets fasta kostnader. Andelen är beroende av hur stort procentuellt omsättningstapp som orsakats av de utpekade restriktionerna. Företag som inte har kunnat bedriva någon verksamhet alls på grund av förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar kan få upp till 100 procent av de fasta kostnaderna ersatta. I annat fall kan företaget få stöd för upp till 75 procent av de fasta kostnaderna. Stödet kan uppgå till maximalt motsvarande 75 miljoner kronor per månad.

Stödet för perioden augusti 2020 – april 2021 samt maj – september 2021 behöver godkännas av EU-kommissionen innan det kan träda ikraft.

Läs mer här: Förlängt omställningsstöd till särskilt drabbade företag - Regeringen.se

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare och handelsbolag

För att stötta enskilda näringsidkare och handelsbolag som inte kunnat dra nytta av de övriga stödåtgärderna har regeringen infört två särskilda omsättningsstöd.

Det ena stödet kan användas av enskilda näringsidkare som haft ett omsättningstapp på minst 30, 40 eller 50 procent beroende på vilken stödperiod man ansöker om. Storleken på stödet är 75 eller 90 procent av den enskilda näringsidkarens omsättningstapp beroende på stödperiod. Referensperiod är motsvarande period 2019.

För stödperioden augusti-oktober 2020 kan man få maximalt 72 000 kr.

För stödperioden november-december 2020 kan man få maximalt 48 000 kr.

För stödperioden januari-februari 2021 kan man få maximalt 48 000 kr.

För stödperioderna mars-juni 2021 kan man få maximalt 24 000 kronor per månad. Observera att varje månad utgör en egen stödperiod

Det andra stödet kan användas av handelsbolag med minst en fysisk person som delägare och är utformat med utgångspunkt i reglerna och perioderna för omsättningsstödet till enskilda näringsidkare.

Regeringen har meddelat att man vill att stöden förlängs till att även omfatta juli-september 2021. Där väntas på besked från EU-kommissionen.

Handläggande myndigheter är Länsstyrelserna.

Läs mer här:

Omsättningsstöd till handelsbolag med minst en fysisk person som delägare - Regeringen.se

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare - Regeringen.se

Anstånd med skatteinbetalningar

Med den extra ändringsbudget som antogs en 3 februari beslutades om möjlighet att skjuta upp sex månaders skatteinbetalningar istället för tre månader som har varit maxtaket tidigare. den 19 februari 2021 presenterade dessutom regeringen ett förslag om en möjlighet att välja till januari 2021 i perioden.

Företag kommer att kunna ansöka om förlängning av anståndstiden med ytterligare ett år.

Möjligheten att ansöka om anstånd retroaktivt ligger kvar. Det innebär att skatteinbetalningar som har gjorts under 2020 samt under januari 2021 kommer att kunna betalas tillbaka. 

Det blir därmed möjligt för företag att ansöka om anstånd även för redovisningsperioder som infaller i oktober, november och december 2020 samt januari 2021.

Enligt förslaget som presenterades den 19 februari ska även den så kallade anståndsavgiften sänks. Enligt gällande regler tas en avgift ut med 0,2 procent på beviljat anståndsbelopp per kalendermånad från och med månaden efter att anstånd beviljats. Nu föreslås i huvudsak att nivån på anstånds­avgiften ska sänkas till 0,1 procent för anstånd som har beviljats efter den 5 februari 2021. 

Det är redan nu möjligt att ansöka om anstånd med anledning av den nya lagen via Mina Sidor på Skatteverkets hemsida.

Notera att förslagen kring möjligheten att inkludera januari 2021 samt sänkningen av anståndsavgiften kommer att överlämnas till riksdagen i en kommande ändringsbudget och föreslås träda i kraft den 26 april 2021.

Läs mer här: Tillfälligt anstånd med skattebetalning | Skatteverket

Nedsättningar av arbetsgivaravgifterna för unga

Åtgärden presenterades den 15 januari då det presenterades att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs till januari 2021 istället för april 2021.

Arbetsgivaravgifterna kommer vara sänkta till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 till och med mars 2023. Förslaget omfattar personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Reglerna träder ikraft den 6 februari, men gäller retroaktivt för ersättningar som har betalats ut efter den 31 december 2020. Lagen gäller till och med 31 mars 2023.

Regeringen presenterade den 31 mars förslag om att tillfälligt sänka arbetsgivaravgiften för unga under juni, juli och augusti 2021. Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 procent under denna period för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Nedsättningen föreslås gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad

Handläggande myndighet är Skatteverket.

Hyresstöd

Det återinförda hyresstödet för perioden januari – mars 2021 presenterades den 15 januari 2021. Stödet träder i kraft och kommer att gå att söka från och med den 3 maj. Sista ansökningsdag är 30 juni. Handläggande myndigheter är Länsstyrelserna.

Regeringen har även beslutat om stöd för perioderna april-juni 2021 samt juli-september 2021. Hyresstöd för andra och tredje kvartalet 2021 kan sökas senast den 30 september. Rabattavtal mellan hyresvärd och hyresgäst ska ha tecknats senast den 31 augusti. Notera att samma datum gäller för såväl det andra som det tredje kvartalet.

Stödet riktas till företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden.

Enligt förslaget bygger stödet, likt i våras, på en överenskommelse mellan handlare och fastighetsägare. Fastighetsägaren föreslås ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. I övrigt följer hyresstödet tidigare konstruktion.

Vi vill också uppmärksamma att när det gäller statsstöd får man inte begära ersättning för samma kostnad från fler stöd. Då både omställningsstödet och hyresstödet innefattar hyreskostnader innebär det att vid ett eventuellt mottaget hyresstöd ska detta räknas av mot sökt omställningsstöd för motsvarande period om man även här har sökt stöd för hyreskostnaderna. För vissa hyresgäster kommer hyresstödet att vara mer gynnsamt om man får till en överenskommelse med hyresvärden än vad omställningsstödet är.

Maxtaket för total ersättning av hyran uppgår till 800 000 euro. Taket avser det sammanlagda erhållna hyresstödet för samtliga perioder med hyresstöd under 2020 och 2021 samt omställningsstödet för juni-juli 2020. 

Lista över branscher som kan få hyresstöd.

Läs mer om hyresstödet här: Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher - Regeringen.se

Nedstängningsstöd

Åtgärden presenterades den 18 januari 2021. Det ingår i den extra ändringsbudget som antogs den 3 februari. Förslaget har remissbehandlats.

Genom stödet ska företag som har tappat all sin omsättning under en period på grund av nedstängningen kunna få 100 procent av sina fasta kostnader ersatta, upp till ett tak på 75 miljoner kronor per företag och månad. 

Stödet riktar sig till företag som har varit förhindrade från att bedriva sin verksamhet till följd av beslut om nedstängning som meddelats med stöd av pandemilagen och tappat minst 25 procent av omsättningen.

Nedstängningsstödet kräver ett statsstödgodkännande av EU-kommissionen vilket kan medföra justeringar i utformningen. Ikraftträdandet är därmed möjligt tidigast i början av april, men tillämpas retroaktivt om regeringen beslutat om nedstängningar. Stödet kan betalas ut kort därefter.

Henrik Ekelund
Publicerad: 2021.04.27 Senast uppdaterad: 2021.06.30 Kategori: Corona