Nya konsumenträttsliga regler

Flera nya viktiga konsumentregler som gäller vid såväl försäljning av varor som tjänster kommer att börja gälla 2022. I denna artikel beskriver Svensk Handel de viktigaste förändringarna för er verksamhet ska vara förberedd.

Ny konsumentköplag – föreslås träda i kraft den 1 maj 2022

Nyligen kom regeringens förslag (proposition) på ny konsumentköplag till riksdagen. Förslaget innebär ett stärkt konsumentskydd som är mer anpassat till dagens digitaliserade konsumentmarknader och innehåller bland annat följande förändringar:

 • Gäller vid såväl köp av varor som digitalt innehåll och digitala tjänster.
 • ”Gratis” digitala tjänster som ges bort i utbyte mot personuppgifter räknas som konsumentköp, om inte näringsidkaren endast behandlar personuppgifterna för att uppfylla rättsliga krav för denne eller för att tillhandahålla det digitala innehållet.
 • Ställer krav på att den som tillhandahåller digitalt innehåll är skyldig att göra uppdateringar under en viss tid efter köpet. Gäller både fristående innehåll och sådant som är inbyggt i fysiska varor, som mobiltelefoners operativsystem.
 • Det införs informationskrav om kompabilitet och driftskompabilitet.
 • Den omvända bevisbördan som innebär att det är säljarens ansvar att bevisa att en trasig vara inte hade tillverkningsfel förlängts från sex månader till två år.
 • Vid digitalt innehåll eller digitala tjänster som levererats vid ett enskilt tillhandahållande har konsumenten ett års omvänd bevisbörda. Gäller det en kontinuerlig leverans, till exempel en prenumerationstjänst, gäller den omvända bevisbördan under hela avtalsperioden.
 • Presumtionen för näringsidkarens felansvar ska inte gälla om näringsidkaren visar att   konsumentens digitala miljö är oförenlig med de tekniska krav som ställs på det digitala innehållet och näringsidkaren har informerat konsumenten om dessa krav på ett klart och begripligt sätt före avtalets ingående.
 • Presumtionen ska inte heller gälla om konsumenten inte i skälig utsträckning samarbetar med näringsidkaren för att fastställa om det är konsumentens digitala miljö som orsakat felet, förutsatt att näringsidkaren har informerat om konsekvensen av bristande samarbete på ett klart och begripligt sätt före avtalets ingående.
 • Konsumenten har rätt att välja mellan avhjälpande och omleverans. Näringsidkaren är skyldig att avhjälpa felet eller göra en omleverans endast om åtgärden är möjlig och kan vidtas utan oskälig kostnad för näringsidkaren.
 • Konsumenten har rätt att häva köp när felet är allvarligt om inte säljaren kan visa att felet endast är ringa.
 • Förbehåll om ”befintligt skick” kommer inte att ha någon verkan. Näringsidkaren måste informera separat vid avvikelse gällande objektivt fel och konsumenten måste uttryckligen godkänna det. Det ställs särskilda krav på tydlighet på ett avtal om avvikelse från de objektiva kraven.
 • När någon har lämnat en garanti får konsumenten vända sig mot den garantigivaren i enlighet med vad som följer av garantin. Om tillverkaren är garantigivare så har konsumenten vid fel på varan rätt att kräva avhjälpande eller omleverans av tillverkaren.
 • Om villkoren för garantin enligt ett garantibevis är mindre fördelaktiga för konsumenten än det som utlovats i marknadsföring av varan och marknadsföringen inte före köpet har ändrats, så gäller det som nämns i marknadsföringen.

Ett moderniserat konsumentskydd - Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022

Den 28 januari publicerade regeringen lagrådsremissen som genomför ett EU-direktiv från 2019 om ett moderniserat konsumentskydd som innebär lagändringar i avtalsvillkorslagen, prisinformationslagen, distansavtalslagen och marknadsföringslagen. Propositionen väntas komma i slutet på februari/början på mars.

Förslaget innehåller bland annat följande förändringar:

 • Det måste framgå om den som erbjuder en produkt till försäljning på en marknadsplats online är näringsidkare eller inte samt vilka regler som därför ska gälla för köpet.
 • Företag som tillhandahåller e-marknadsplatser ska tydligt informera om vilka kriterier som används för att ranka produkter vid sökningar online och i sådana fall på vilket sätt. Det måste säkerställas att konsumentrecensioner kommer från konsumenter samt nämnas om betald reklam leder till att vissa produkter rankas högre för konsumenten.
 • Vid prissänkningar blir företag tvungna att informera om det lägsta priset som produkten haft under de senaste 30 dagarna. Vid gradvis prissänkning ska priset före första sänkningen anges. Undantag görs för varor som kan försämras eller med kort förbrukningsdatum.
 • Information måste lämnas om priserna har anpassats personligen för konsumenten genom automatiserat beslutsfattande.
 • Distansavtalslagens tillämpningsområde föreslås justeras till att omfatta avtal som innebär betalningsförpliktelser och vissa fall där personuppgifter tillhandahålls.
 • Näringsidkarens skyldighet att ge konsumenten information innan ett avtal ingås utvidgas.
 • Vissa bestämmelser om ångerrätten i distansavtalslagen föreslås också ändras, bland annat när det gäller digitalt innehåll och digitala tjänster samt reparationer som har fullgjorts.
 • För att en vara med digitala delar ska anses avlämnad kommer det att krävas att inte bara den lösa saken utan även de digitala delarna i en vara har tillhandahållits konsumenten.
 • Möjligheterna att påföra marknadsstörningsavgift ska utvidgas, ska införas en möjlighet att påföra en näringsidkare en sanktionsavgift vid överträdelser av avtalsvillkorslagen.

Det är viktigt att ni ser över er verksamhet och börjar att förbereda er med hänvisning till de nya föreslagna reglerna. Uppdatera er information på webbplatsen och era rutiner samt ser över era köpevillkor.

Håll utkik på Svensk Handel och Svensk Handel Juridiks hemsidor för information om den nya lagstiftningen. Vi följer processen fram tills lagförslagen är antagna av riksdagen och införda i Svensk författningssamling, SFS.

Svensk Handel och Svensk Handel Juridik arbetar förnärvarande med vägledningar och checklistor för att underlätta medlemmarnas arbete med de nya lagkraven. Även utbildningsinsatser kommer att erbjudas under våren.

Jolanda Girzl
Publicerad: 2022.02.02 Senast uppdaterad: 2022.02.02 Kategori: Konsumenträtt Nyheter