Handlare luras att flytta företagets telefonnummer till ny leverantör

Just nu får Svensk Handel Säkerhetscenter återigen in massvis med klagomål från företag som blivit lurade att portera företagets telefonnummer via BankID-signering. De drabbade har blivit uppringda av säljare som i samtalet säger sig företräda ens befintliga operatör.

En BankID-signering stressas fram i tron att man ska få sänkta telefonikostnader men i själva verket har man signerat en portering av företagets telefonnummer till annan operatör. Bindningstiden är ofta väldigt lång och vid uppsägning tillkommer en slutfaktura på alltifrån 25 000 – 250 000 kronor beroende på abonnemang.

Säkerhetscenter rekommenderar:

 • Låt dig inte stressas igenom ett samtal med en telefonförsäljare. Ta dig tid och ställ frågor. Om det inte accepteras av säljaren, avsluta samtalet.
 • Be att få erbjudandet och villkoren hemskickade i pappersform så att du har möjlighet att läsa igenom allt i lugn och ro.
 • Signera ingenting utan att först kontrollera vad det är du signerar.
 • Vid digitala signeringar är det viktigt att läsa vad det står i det finstilta innan du väljer att gå vidare med din signering.
 • Kolla upp de uppgifter som säljaren presenterar innan du tackar ja till något. Du kan till exempel ringa din operatör och fråga om det stämmer att det finns ett samarbete.
 • Var särskilt vaksam om en säljare försöker pressa fram ett godkännande genom att uppge att erbjudandet endast är giltigt idag och endast via telefon.
 • Har du tecknat ett avtal du anser vara vilseledande eller bedrägligt, betala inte utan bestrid fakturan och skicka en kopia av bestridandet till varningslistan@svenskhandel.se
 • Om avtalet ingåtts muntligt – begär att få ljudfilen skickad till dig.
 • Om avtalet ingåtts genom digital signering – begär att få ta del av avtalet som det såg ut vid signeringen.
 • Var uppmärksam på uppsägnings- och bindningstider. Är bindningstiden misstänkt kort, kan uppsägningstiden istället vara väldigt lång.

Vad kan du göra om du har drabbats?

Hur du ska gå till väga om du drabbats av en bedräglig försäljare, beror på vad som skett i just ditt fall. Nedan listar vi några olika scenarion och hur du bör agera för att kunna undgå betalningsansvar, ha rätt till ersättning från den bedrägliga säljaren. Det är dock viktigt att tänka på att det inte finns några garantier för hur just ditt ärende ska sluta. Vi rekommenderar därför alltid att tänka till en gång extra innan avtalet signeras.

 1. Om din uppfattning är att något bindande avtal inte har träffats

Om säljaren hävdar att ni har träffat ett bindande avtal men din uppfattning är att något avtal inte alls har träffats, är det viktigt att du bestrider avtalsbundenhet. Det gör du genom att meddela säljaren att du motsätter dig avtalet och eventuella betalningskrav från säljaren.

Bevisbördan för att ett avtal har slutits mellan dig och säljaren, ligger nämligen på säljaren. Om du motsätter dig att ett avtals alls har träffats, är det därför upp till säljaren att visa att ett avtal kommit till stånd. För att kunna göra det behöver säljaren visa (1) att du har accepterat villkoren och (2) vilka villkor som du har accepterat.

Även om säljaren kan visa att du har godkänt ett avtal och dess avtalsvillkor, är det viktigt att känna till att det finns vissa undantag i lag som kan göra att avtalet ändå anses vara ogiltigt. Så är fallet om du exempelvis lurats in i avtalet. Om du vill göra gällande att avtalet inte är giltigt är det du som måste kunna visa detta.

Som anges ovan är det viktigt att alltid bestrida att ett giltigt avtal har ingåtts. Läs mer om hur du kan hantera en bluffaktura på Svensk Handels Säkerhetscenter.  

 1. Om din uppfattning är att ett avtal har träffats men till andra villkor än säljaren påstår 

Ibland kan det vara så att du visserligen är av uppfattningen att ett avtal har träffats med säljaren, men till andra villkor än säljaren påstår. Ett praktiskt exempel på detta kan vara att de villkor som du godkänt per telefon inte motsvarar de villkor som senare framgår av det avtalsdokument säljaren skickar ut. Även i dessa fall är det viktigt att du bestrider villkoren genom ett meddelande till säljaren. Precis som nämns ovan, är det då upp till säljaren att visa att du har accepterat de villkor säljaren påstår.

 1. Om du har drabbats av ekonomisk skada till följd av säljarens bedrägliga beteende

Om du har lurats in i ett avtal som inneburit att du drabbats av kostnader eller andra negativa konsekvenser, ska du anmäla detta till polisen. Ett vilseledande beteende som innebär vinning för säljaren och en skada för dig, kan nämligen utgöra ett bedrägeri. Då bedrägeri är ett brott enligt svensk rätt kan du ha rätt till skadestånd för den skada du har lidit på grund av brottet. Som exempel skulle skadan kunna utgöras av de avgifter du behövt betala genom det ingångna avtalet.

Det viktiga är alltså att du anmäler det du varit med om till polisen och att du talar om att det inneburit skada för dig. Det är sedan en åklagare som bestämmer om åtal ska väckas. Även om en åklagare inte skulle ta ärendet vidare till domstol, finns det en möjligt för dig som drabbats att själv väcka talan genom att lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Det är dock viktigt att tänka på att en sådan process kan vara både kostsam, utdragen och utan garantier för framgång. Vi rekommenderar därför alltid att rådgöra med en jurist innan en ansökan om stämning ges in till domstol.

 1. Om du har drabbats av ekonomisk skada p.g.a. vilseledande marknadsföring

Om du har drabbats av ekonomisk skada till följd av att du kan anses ha utsatts för så kallad vilseledande marknadsföring från säljaren, kan du ha rätt till skadestånd från säljaren. All marknadsföring måste nämligen stämma överens med god marknadsföringssed. Om marknadsföringen strider mot god marknadsföringssed är den förbjuden. Så kan exempelvis vara fallet om den marknadsföringen du utsatts för har varit aggressiv eller missvisande. När det kommer till vilseledande marknadsföring är det bra att känna till att det inte spelar någon roll om säljaren uttryckligen har vilselett kunden eller om det rör sig om utelämnande av uppgifter. Båda tillvägagångssätten kan innebära vilseledande marknadsföring. I dessa fall kan säljaren bli skadeståndsskyldig mot dig som har drabbats.

Om du har utsatts för sådan typ av marknadsföring som inte är tillåten, kan du stämma säljaren i domstol och/eller skicka ett kravbrev. I kravbrevet bör du redogöra för (1) på vilket sätt du anser att företaget har agerat i strid med marknadsföringslagen, dvs. en beskrivning av tillvägagångssättet, och (2) vilken skada som uppstått på grund av marknadsföringen, det vill säga vilket belopp ni kräver ersättning för.

Läs mer om: Svensk Handels Säkerhetscenter och om hur du hanterar bluffakturor

Nina Jelver
Publicerad: 2022.08.26 Senast uppdaterad: 2022.08.26