Var femte handlare utsatt för hotfullt beteende senaste månaden

Svensk Handels Säkerhetsindex visar att drygt en tredjedel av handlarna (36%) utsatts för brott den senaste tiden. Det är en ökning med tre procentenheter från förra mätningen. Svensk Handels Trygghetsbarometer visar att allt fler handlare utsatts för hotfulla situationer den senaste månaden.

En femtedel av butikerna (19 %) uppger att de varit utsatta för hotfullt beteende från besökare eller kunder den senaste månaden. Det är en ökning med 4 procentenheter från den senaste mätningen.

– Hot och våldsamma situationer har tyvärr blivit vardagsmat för många butiker. I vissa fall har det gått så långt att brottsligheten får medarbetare att lämna sina jobb. Det är en oacceptabel utveckling som vi snabbt måste bryta, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

För att synliggöra brotten som drabbar handeln har Svensk Handel lanserat en återkommande Trygghetsbarometer med ett Säkerhetsindex. I Trygghetsbarometern mäts förekomsten av brott och hotfulla beteenden i butiker, samt i vilken utsträckning som olika händelser har polisanmälts eller inte.

Resultaten från andra kvartalet 2018 redovisas i tabellen nedan.

Resultat från Trygghetsbarometern, andra kvartalet 2018

Om ja: har du polis-
anmält händelsen?

Har din butik råkat ut för något av följande?

Ja

Ja

Nej

Vet ej

1. Stöld / ”snatteri” den senaste veckan

28%

43%

55%

2%

2. Hot eller våld den senaste månaden i
samband med stöld

6%

48%

52%

 

3. Inbrott den senaste månaden

2%

100%

   

4. Hotfullt beteende från besökare/kund den senaste månaden (vid andra tillfällen än vid ev ”snatteri” eller stöld).

19%

     

 

Var fjärde handlare utsatt för stöld senaste veckan

Trygghetsbarometern för andra kvartalet visar att drygt var fjärde butik (28%) utsatts för någon form av stöld den senaste veckan.

– Handeln är mycket brottsutsatt och det krävs en attitydförändring från rättsväsendets sida. Idag är det i princip riskfritt att stjäla från svenska butiker. Mängdbrotten som drabbar handeln måste tas på större allvar, säger Per Geijer.

Drygt varannan handlare (55%) anmäler inte den stöld som de varit utsatt för. Den vanligaste anledningen (47%) är att handlarna upplever att det inte leder någonstans eftersom polisen avskriver ärendet direkt eller lägger ned utredningen.

Svensk Handels säkerhetsindex – fler än var tredje handlare brottsutsatt senaste tiden

Svensk Handels Säkerhetsindex är ett sammanfattande mått på andelen unika butiker som blivit utsatta för minst ett av de fyra ovan nämnda brotten (se tabell) eller händelserna. Om en butik varit drabbad av mer än en händelse räknas denna butik bara en gång. Säkerhetsindex för andra kvartalet 2018 uppgår till 36 procent, det är en ökning med 3 procentenheter från första kvartalet 2018 (33%).

För ytterligare information eller intervju, vänligen kontakta:
Per Geijer,
säkerhetschef Svensk Handel, 010-47 18 647

Hans Tjernström,
presschef Svensk Handel, 010-471 86 89

Om undersökningen
Trygghetsbarometern baseras på en webbenkät till ett randomiserat urval bland Svensk Handels medlemsföretag. Enkätundersökningen som riktas till butikschefer eller butiksansvariga genomfördes i början av juni 2018 och besvarades av 365 butiker. De svarande butikerna i undersökningen speglar fördelningen av samtliga medlemsföretag inom detaljhandeln både på läns- och på branschnivå. I undersökningen ingår butiker upp-delat på följande delbranscher: Apotek, Bok- och pappershandel, Elektronikhandel och vitvaror, Heminredning och möbler, Järn-, bygg- och färghandel, Kiosk, gatukök och servicebutik, Kläder och skor, Leksaker, Livsmedel (dagligvaruhandel), Sport och fritid, Ur, optik och guld, Varuhus (utom dagligvaruhandel), Annan detaljhandel.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2018.06.28 Senast uppdaterad: 2018.06.28 Kategorier: Säkerhet, Säkerhet, Rapporter

Skriv en kommentar