Remissyttrande avseende förslag till förändrade ämnesplaner och programstrukturer

Det är positivt att Skolverket ser vikten av att fokusera utbildningens innehåll kring försäljning och service då det har varit en svaghet i det tidigare programmet att det varit otydligt och spretigt.

Er ref: 6.1.1-2018:1352

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel har, tillsammans med våra samarbetsparter i Handelsrådet, under en längre tid uppmärksammat bristerna i Handel- och administrationsprogrammet och verkat för en förändring. Med det som bakgrund välkomnar Svensk Handel den nu förestående förändringen som kommer att bidra med en ökad tydlighet för eleverna och med det bättre möjligheter skapa sig en framtida karriär inom handeln.

Vi hänvisar också till remissvaret från Handelsrådet vars synpunkter vi delar.

Synpunkter på utredningens förslag

Det är positivt att Skolverket ser vikten av att fokusera utbildningens innehåll kring försäljning och service då det har varit en svaghet i det tidigare programmet att det varit otydligt och spretigt. En stark branschkunskap lägger en god grund för en karriär i handeln. Det skapar också en mer attraktiv utbildning sett ur branschens synvinkel.

Det är också positivt och nästintill nödvändigt sett till branschens snabba transformation att kunskaper kring branschens digitalisering och förändring blir en naturlig del av utbildningens sammansättning.

Vidare är det positivt att andra program såsom bygg- och anläggningsprogrammet och el- och energiprogrammet får förstärkta inslag av handel. Att ha god produktkunskap är, precis som framgår i utredningen, en framgångsfaktor inom handeln idag. Det skulle därför kunna vara aktuellt för fler yrkesutbildningar än de fem som omnämns i förslaget.

En nyckel, som också det nu föreliggande dokumentet tar upp, är behovet av ökad och uppdaterad kompetens hos de lärare som ska undervisa inom utbildningarna. Det behöver förtydligas hur denna kompetensutveckling ska komma till stånd.

Mot bakgrund av ovanstående ställer sig Svensk Handel positiva till Skolverkets förslag.

 

Svensk Handel

Mats Hedenström
Näringspolitisk chef

Henrik Ekelund
Näringspolitisk expert

Mats Hedenström
Henrik Ekelund
Publicerad: 2020.11.02 Senast uppdaterad: 2020.11.09

Skriv en kommentar