Remissvar: Huddinge kommuns godstrafikplan (KS-2018/416)

Svensk Handel stödjer remissen om Godstrafikplan för Huddinge kommun. Strategiska områden och insatser stämmer väl överens med vår bild med de inspel som vi gör i vårt remissyttrande.

Er ref: KS-2018/416

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 10 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Handeln i Sverige står i dag mitt i en stor strukturomvandling. Vi konstaterar att det kommer att hända mer de kommande 10 åren än vad det hänt de senaste 50. I en digitaliserad värld som öppnar upp för global konkurrens är det av högsta vikt att infrastrukturen och med den godstransporterna får högsta prioritet.

Att transporterna kommer att öka till våra butiker är givet utifrån de förändringar som sker med dyra lokalhyror, minskade lagerutrymmen, ökad e-handel och efterfrågan från konsumenterna på snabba leveranser. Då Huddinge ser en befolkningstillväxt från dagens 110 000 invånare till ca 160 000 år 2030 kommer det i sig, vilket förslaget också pekar på, att leda till fler transporter då konsumtionen med det kommer att öka.

I och med detta behövs en väl utvecklad infrastruktur vilket tydligt kommer fram i förslaget. Att få samarbetet att löpa över alla gränser, regionalt, kommunalt, lokalt samt även citylogistik är för Svensk Handel en viktig prioritering.

Svensk Handel uppskattar att problematiken som vi står inför gällande gods- och varutransporter med en växande e-handel och därmed både långväga transporter och last mile-frågan är tagna i beaktning i förslaget.

Resonemanget runt framkomlighet, tillgänglighet och goda leveransförhållanden för godstransporter är viktigt och inte minst att det säkerställs att det finns bra lastplatser och hubbar för e-handelsgods.
Det är också mycket bra att förslaget lyfter vikten av att säkerställa att gods får en tydlig roll i samhällsplaneringen och kommer in tidigt i planeringen.

Att öka kunskapen om godstransporternas funktion, behov och effekter hos de aktörer som planerar infrastruktur och byggnader och de aktörer som hanterar regler och styrmedel är något som Svensk Handel ställer sig bakom. Med tanke på den hastighet som förändringarna inträder med idag på grund av globaliseringen måste näringslivet få ett större inflytande i processerna så att regionen härigenom snabbare kan anpassa sina åtaganden och vi därmed kan spara på miljö och klimat.

Synpunkter på utredningens förslag

Svensk Handel stödjer remissen om Godstrafikplan för Huddinge kommun. Strategiska områden och insatser stämmer väl överens med vår bild med de inspel som vi gjort ovan.

Svensk Handel ställer sig bakom att det är viktigt att stärka de samverkan mellan näringsliv och kommun i det här fallet men även med region, stat och universitet. Svensk Handel är gärna en samtalspart i detta.

SVENSK HANDEL

Mats Hedenström
Näringspolitisk chef

Elisabet Elmsäter Vegsö
Näringspolitisk expert-

Mats Hedenström
Elisabet Elmsäter Vegsö
Publicerad: 2020.06.26 Senast uppdaterad: 2020.10.19 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2021-05-20 13:25
20 maj 2021 kl 13:25

Best dating site: https://tinyurl.com/z5s523s2


vcRNkEZ0Kll0jlkePdO7OSx8ov3gvSxR