Remissvar: Ny punktskatt på övrig tobak (Fi2020/00000/S2)

Svensk Handel är positiv till de föreslagna förändringarna som innebär att punktskatt införs på övrig tobak. Detta för att få en sundare konkurrens och för att försvåra för kriminell verksamhet inom tobaksbranschen.

Er ref: Fi2020/02469/S2 

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Sammanfattning

Svensk Handel är positiv till de föreslagna förändringarna som innebär att punktskatt införs på övrig tobak. Detta för att få en sundare konkurrens och för att försvåra för kriminell verksamhet inom tobaksbranschen.

Synpunkter på utredningens förslag

Svensk Handel välkomnar förslaget om införande av en ny punktskatt som bedöms skapa förutsättningar för en sundare konkurrens inom tobaksbranschen.

Det utraderar emellertid inte de gränsdragnings- och klassificeringsproblem som finns inom tobaksområdet. Det är exempelvis även fortsättningsvis nödvändigt för bolag som exempelvis använder råtobak som insatsvara att säkerställa att tobaken klassificeras korrekt för punktskatteändamål för att kunna hantera varorna enligt rätt suspensionsordning. Oklarheterna kring gränsdragningen har i vissa fall inneburit att det krävts långdragna processer för att avgöra om tobaken ska beskattas eller inte.

Svensk Handel ser positivt på att utöka möjligheterna för avdrag för skatt som belöper på produkter som destruerats eller använts som insatsvara i annan produktion.

Förslaget i denna del minskar inlåsningseffekter avseende kasserade produkter samt risken för dubbelbeskattning.
I detta sammanhang vill Svensk Handel även framhålla att det är välkommet med tydliggörandet att undantaget för skatt på tobaksvaror som används i tillverkning även kan tillämpas vid tillverkning av oharmoniserade tobaksprodukter.

Svensk Handel välkomnar förslaget om skattskyldighet på grund av innehav, vilket sannolikt kan vara ett effektivt verktyg för att stävja kriminell verksamhet och illojal konkurrens. Dock ser Svensk Handel också en risk för att uttagandet av skatt enligt bestämmelsen kan vara förenat med vissa svårigheter i bevishänseende.
Enligt vår uppfattning måste det tydliggöras att bestämmelsen endast avser produkter som kommit att innehas efter lagens ikraftträdande, eftersom den annars riskerar att ges en otillåtlig retroaktiv effekt.

Svensk Handel anser däremot att de föreslagna bestämmelserna bör kompletteras med att grossister som köper skattepliktiga varor från en godkänd lagerhållare ska kunna godkännas som lagerhållare, i likhet med andra nationella punktskatter.

I föreslagen utformning av 38 § i lagen om tobaksskatt saknas denna möjlighet, vilket begränsar hur företag inom exempelvis en koncern kan organisera sig för att inte tappa möjligheten till skatteuppskov med punktskatten vid försäljningar mellan företag inom Sverige.

En ändamålsenlig lösning är, i likhet med andra nationella punktskatter, att lägga till att som lagerhållare får godkännas den som ”från godkänd lagerhållare köper skattepliktiga varor för återförsäljning till näringsidkare”.

Svensk Handel välkomnar vidare förslagen gällande distanshandeln och möjligheten att säkerställa effektiv kontroll och uppbörd, då de bedöms underlätta myndigheternas arbete med att säkra en effektiv uppbörd av skatt och stävja oegentligheter. Detta får enligt vår bedömning anses minska möjligheterna till illojal konkurrens, vilket ökar förutsättningarna att bedriva seriös verksamhet på tobaksmarknaden.

Sammantaget bedömer Svensk Handel att de föreslagna förändringarna är ändamålsenliga för att skapa neutralitet, stävja illojal konkurrens och försvåra för kriminell verksamhet. Därvid bedöms de förbättra möjligheterna till sund konkurrens på en mer välfungerande marknad, vilket gynnar såväl stat som konsumenter.

Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen för Näringspolitik Mats Hedenström. Föredragande har varit näringspolitiska experten Jolanda Girzl.

Svensk Handel

Mats Hedenström
Näringspolitisk chef

Jolanda Girzl
Näringspolitisk expert

Mats Hedenström
Jolanda Girzl
Publicerad: 2020.08.20 Senast uppdaterad: 2020.10.20

Skriv en kommentar