Remissvar: Nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter om lotsning (TSFS 2017:88)

Svensk Handel anser att det är välkommet med en översyn av lotsreglerna – inte minst med tanke på teknikutveckling och digitalisering. Det är viktigt att följa med i denna utveckling för att dra nytta av de nya möjligheter som uppstår, förbehållet att det sker på lika villkor.

Er ref: TSF 2017-149

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handels medlemsföretag agerar på en internationellt konkurrensutsatt marknad och varje förändring av skatter eller regler som innebär en nackdel för våra medlemsföretag gentemot internationella konkurrenter blir försvårande omständigheter för att bedriva verksamheten. Svensk Handel är positivt inställda till internationell konkurrens och frihandel men med förbehållet att det sker på lika villkor.

Sjöfarten är en viktig del av såväl import som export för svenska handelsföretag. Det innebär att eventuella nationella särkrav som innebär kostnader för svenska företag relativt internationella konkurrenter också innebär direkta konkurrensnackdelar med konsekvenser i form av förflyttning av jobb och konsumtion utomlands.

Vi anser att det är välkommet med en översyn av lotsreglerna – inte minst med tanke på den teknikutveckling och digitalisering som skett och kommer att ske i ett accelererande tempo. Det är viktigt att alla delar i samhället följer med i denna utveckling för att dra nytta av de nya möjligheter som uppstår.

Synpunkter på utredningens förslag

Sammanfattningsvis anser Svensk Handel att:

  • Förslaget till nya lotsregler tillstyrks.
  • Förslaget bör kompletteras med regler kopplade till landbaserad lotsning, så kallad fjärrlotsning.
  • En arbetsgrupp bör kopplas till regelutveckling av lotsning för att fortsätta modernisering av lotsningen.
  • Landbaserad lotsning bör införas senast 2023 för att stärka sjöfartens konkurrenskraft och flytta över mer gods till sjövägen.

Vi ansluter oss till Näringslivets Transportråds (NTR) synpunkter och delar synpunkten att den största bristen i det remitterade materialet föreligger i att frågan om navigationsstöd från land, så kallad fjärrlotsning, inte behandlas. Den nationella godstransportstrategin och Lighthouse-rapporten stödjer också det resonemanget. Möjligheterna till att reducera fysisk lots ombord finns idag och kommer att utvecklas vidare. Det skulle ytterligare öka kostnadseffektiviteten för alla parter att gå mot digitaliserad lotsning genom fjärrlotsning.

Vidare skulle arbetsmiljön för lotsar förbättras genom att minimera den säkerhetsutmanande delen när lotsen ska ta sig ombord på fartyget, eftersom många olyckor sker då. Landbaserad fjärrlotsning skulle på ett tydligt sätt stärka sjöfartens konkurrenskraft och kraftigt bidra till det politiska målet att flytta över mer gods från väg till sjöfart. Transportstyrelsen spelar en nyckelroll i sammanhanget som regelutvecklare och för att se till att fjärrlotsning implementeras så att sjöfarten fortfarande har hög säkerhetsstandard.

Svensk Handel delar också Föreningen Svensk Sjöfarts åsikt i fråga om att tillsätta en arbetsgrupp som kontinuerligt följer utvecklingen inom lotsning och kan initiera översyn för att anpassa reglerna och modernisera dem.

 

Svensk Handel

Mats Hedenström
Näringspolitisk chef

Henrik Ekelund
Näringspolitisk expert

 

Mats Hedenström
Henrik Ekelund
Publicerad: 2020.09.23 Senast uppdaterad: 2020.10.19

Skriv en kommentar