Remissyttrande: Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare (N2020/0235302353)

Svensk Handel välkomnar den föreslagna förlängningen av omställningsstödet men anser att föreslagna nivåer på omsättningstapp är för höga. Vi ser även ett behov av att utöka den föreslagna perioden för omställningsstöd med augusti månad, samt ser gärna att alla föreslagna månader redovisas separat. Läs remissyttrandet i sin helhet nedan.

Er ref: N2020/0235302353

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel välkomnar förslaget om ett separat stöd för enskilda näringsidkare. Inom handeln verkar cirka 40 000 enskilda näringsidkare idag, varav 22 000 inom detaljhandeln, den del där många delbranscher har drabbats extra hårt under Corona.

Svensk Handels rapport Handelskonjunkturen för andra kvartalet 2020 visar att handeln har drabbats hårt av coronapandemin. Som helhet har handeln tappat 70 miljarder under andra kvartalet och
110 000 personer har korttidspermitterats.

Den pågående pandemin har slagit väldigt olika i handeln. Delar av handeln har återhämtat sig medan andra fortfarande har det tufft. Det är framförallt handlare i citykärnor och på besöksintensiva orter eller i gränsområden som fortsättningsvis har det svårt. Generellt gäller detta för leksaker, guld, bok och papper, optik, kläder, ur och skor. Även om e-handeln har ökat kompenserar den långt ifrån för det omsättningstapp dessa branscher upplever i den fysiska handeln p g a Coronaviruset. Även dagligvaruhandlare och servicebutiker i dessa områden har tappat många av sina kunder och därmed förlorat stor del av sin omsättning.

Synpunkter på utredningens förslag

Svensk Handel har följande synpunkter till den föreslagna förordningen:

1. Omsättningstappets storlek
De föreslagna nivåerna på omsättningstapp är högt satta utifrån ett handelsperspektiv. Intervallstegen på omsättningstapp bör ej öka utan bli lägre. Har man under den första perioden redan haft så dramatiska omsättningstapp som handeln hade med mellan 40 och 90 procent är det svårt att vara livskraftig om tappen fortsätter med tal inom det spannet.

Svensk Handel föreslår att mars och april motsvarar ett tapp på 30 procent som föreslagits men att samma procentsats även gäller för maj månad och att juni och juli ska beräknas på omsättningstapp motsvarande 20 procent. Med en sådan indelning ger vi livskraftiga företag en chans att överleva.
Även för säsongsföretag är tapp om 50 % på en mycket hög nivå.

2. Föreslagen stödperiod
Svensk Handel ser ett behov av att utöka den föreslagna perioden för omsättningsstöd med augusti månad då många handlare fortsättningsvis vittnar om dålig kundtillströmning och därmed låga omsättningstal.

3. Stödperiodens indelning
Svensk Handel önskar att alla föreslagna månader redovisas separat och ej i sammanslagna enheter.

4. Handläggning av ärenden
Vi understryker vikten av en snabb handläggning och utbetalning av dessa stödåtgärder.

Övrigt

Svensk Handel vill även lyfta frågan gällande nystartade bolag som även de har drabbats hårt men inte har getts möjlighet att ta del av några stödåtgärder. Dessa bolag bör kunna omfattas av antingen omställningsstödet eller omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Alternativa jämförelseperioder bör kunna användas än motsvarande period föregående år då verksamheten har varit begränsad eller inte hade hunnit komma igång vid pandemins början.

I övrigt ställer sig Svensk Handel bakom Svenskt Näringslivs remissvar gällande förordningen om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

 

Svensk Handel

Mats Hedenström
Näringspolitisk chef

Elisabet Elmsäter Vegsö
Näringspolitisk expert

Mats Hedenström
Elisabet Elmsäter Vegsö
Publicerad: 2020.10.08 Senast uppdaterad: 2020.10.16

Skriv en kommentar