Remissvar: Omställningsstöd till företag för perioden maj – juli 2020

Svensk Handel välkomnar den föreslagna förlängningen av omställningsstödet. Dock med följande synpunkter avseende omsättningstappets storlek, föreslagen stödperiod och stödperiodens indelning. Beaktande bör också tas till nystartades företags rätt till stödåtgärden.

Er ref: Fi2020/03582/S

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel välkomnar den föreslagna förlängningen av omställningsstödet.
Svensk Handels rapport ”Handelskonjunkturen för andra kvartalet 2020” visar att handeln har drabbats hårt av coronapandemin. Som helhet har handeln tappat 70 miljarder under andra kvartalet och
110 000 personer har korttidspermitterats.

Den pågående pandemin har slagit väldigt olika i handeln. Delar av handeln har återhämtat sig medan andra fortfarande har det tufft. Det är framförallt handlare i citykärnor och på besöksintensiva orter eller i gränsområden som fortsättningsvis har det svårt. Generellt gäller detta för leksaker, guld, bok och papper, optik, kläder, ur och skor.

Även om e-handeln har ökat kompenserar den långt ifrån för det omsättningstapp dessa branscher upplever i den fysiska handeln p g a coronaviruset. Även dagligvaruhandlare och servicebutiker i dessa områden har tappat många av sina kunder och därmed förlorat stor del av sin omsättning.

Synpunkter på utredningens förslag

Svensk Handel har följande synpunkter till den föreslagna förordningen:

1. Omsättningstappets storlek
Det föreslagna nivåerna på omsättningstapp är för höga. Handlare berättigade till omställningsstödet har redan förlorat mellan 50 och 90 procent av sin omsättning under pandemins första månader. Svensk Handel förordar ett omsättningstapp på 20 procent för att ge livskraftiga företag chansen att överleva.

2. Föreslagen stödperiod
Svensk Handel ser ett behov av att utöka den föreslagna perioden för omställningsstödet med augusti månad då många handlare fortsättningsvis vittnar om dålig kundtillströmning och därmed låga omsättningstal.

3. Stödperiodens indelning
Svensk Handel önskar att alla föreslagna månader redovisas separat och ej i sammanslagna enheter som föreslås gälla för juni och juli.

Övrigt

Svensk Handel vill även lyfta frågan gällande nystartade bolag som även de har drabbats hårt men inte har getts möjlighet att ta del av denna stödåtgärd. För dessa bolag bör det vara möjligt att använda alternativa jämförelseperioder då verksamheten har varit begränsad eller inte hade hunnit komma igång vid pandemins början.

Svensk Handel

Mats Hedenström
Näringspolitisk chef

Elisabet Elmsäter Vegsö
Näringspolitisk expert

 

Elisabet Elmsäter Vegsö
Mats Hedenström
Publicerad: 2020.09.18 Senast uppdaterad: 2020.10.20

Skriv en kommentar