Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Givet utvecklingen med ökad smittspridning samt avrådan från besök i butiker, bör det övervägas möjlighet till korttidsarbete med permittering upp till 80 procent även under den första perioden av 2021.

Er ref: Fi2020/04742

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Vi befinner oss i den nionde månaden av pandemin och förhoppningen om att det skulle gå åt rätt håll efter sommaren har förbytts i en andra våg av smittspridning och mer omfattande restriktioner. För handelns del har de utökade restriktionerna, innefattande bland annat en direkt avrådan från att besöka butiker och köpcentrum, naturligtvis varit ytterligare en sten på en redan tung börda. Vår bransch som ett normalt år anställer cirka 130 000 personer har istället fått ägna sig åt korttidspermitteringar och uppsägningar.

För att lindra konsekvenserna för näringslivet av införda restriktioner krävs att det möts med stöd för att motverka konkurser och arbetslöshet. Alternativet är med stor sannolikhet omfattande arbetslöshet – inte minst bland unga människor eftersom cirka var femte person som arbetar i Sverige inledde sin yrkeskarriär inom handeln.

Korttidsarbete är en åtgärd som använts omfattande inom handeln. Nära 110 000 personer är eller har varit permitterade under 2020. Det innebär var femte person som är anställd inom handeln. Det är därför välkommet att systemet ses över och att en förlängning med stärkta möjligheter annonseras.

För våra medlemsföretag är det viktigaste att besked kring förlängning och förutsättningar för detta skyndsamt kan ges så att företagen får en rimlig chans att planera sin verksamhet. För allt för många företag är det redan oklart då de använt korttidsarbete under mars 2020 och därmed har sett sina avtal löpa ut med november månads utgång. För dessa företag är snabba besked helt avgörande.

I avvaktan på beslutet kommer företag därmed att vara nödgade att agera utifrån vad som är känt – det vill säga det som framkommer i nu presenterade förslag. Varje förändring kommer således att kunna få följdverkningar för dessa företag vilket man bör vara medveten om.

Vidare efterlyser vi en generös hållning från Tillväxtverket bland annat beträffande företag som av någon anledning försummat att göra avstämning inom rätt tid, men gjort avstämningen senare. Det gäller även om företaget skulle ha fått en påminnelse från Tillväxtverket. Det är i de flesta fall inte fråga om någon som försökt fuska. Orsaken kan många gånger vara den stress och starka tidspress som många små arbetsgivare nu lever under.

Synpunkter på utredningens förslag

Utöver de allmänna synpunkterna har Svensk Handel följande att anföra kring remissens förslag:

Angående statens andel av kostnaderna

Svensk Handel är positiva till att staten även under perioden 1 januari till 31 mars 2021 har samma nivå på andel av kostnaderna som under 2020.

Om en lägre andel av kostnaderna täcks av staten medför det att korttidsarbete som åtgärd bli mindre attraktiv. Då alternativet korttidsarbete i många fall är uppsägning riskerar det att antalet varsel istället skulle öka vilket inte är bra för vare sig individ eller företag. Målet måste ju vara att pandemin ska kunna klaras av utan allt för stora följdverkningar för individ, företag eller samhälle. Detta konstateras också i remissen där det skrivs under Skäl för förslaget: ”Stödet har varit en viktig åtgärd för att förhindra att personal blir uppsagd och för att möjliggöra att företag snabbt kan komma igång igen när läget vänder.”

Givet utvecklingen vi sett den senaste tiden där smittspridningen ökar och där det nu avråds från besök i butiker, bör det dock övervägas möjlighet till korttidsarbete med permittering upp till 80 procent även under den första perioden av 2021.

Angående kravet på att de ekonomiska svårigheterna inte ska kunna ha kunnat förutses eller undvikas

Svensk Handel anser att det är positivt att detta krav tas bort i förslaget till fortsatt stöd vid korttidsarbete

Angående jämförelsemånad

Svensk Handel är i grunden positiva till att det fastställs att september blir jämförelsemånad för företag som tidigare inte använt korttidsarbete. Dock ser vi problem med att använda samma jämförelsemånad som tidigare för företag som tidigare använt sig av korttidsarbete.

Med tanke på den personalrörelse som finns inom handeln där många, inte minst unga, arbetar under en period för att sedan gå vidare till annan anställning eller studier föreligger det risk att den personal som varit föremål för korttidsarbete inte längre arbetar kvar. Det påverkar tillämpningen av bestämmelserna kring jämförelsemånad. Svensk Handel skulle istället för individer förorda att det ska vara samma antal personer som ska kunna omfattas av den förlängda perioden med korttidsarbete som det var vid jämförelsemånaden.

Det förtjänar i sammanhanget att påpekas att ett antal av handels hårdast drabbade företag verkar i delar av landet där variationerna mellan säsongen gör sig i högsta grad påminda. Med andra ord så är det av stor vikt att man noga väljer rätt jämförelsemånader för att fånga hur de facto drabbar företagen i fråga.

Det bör också noteras att september 2020 bli märklig som jämförelsemånad för arbetsgivare som ansöker om ersättning för korttidsarbete först i februari 2021. Sett till att åtgärden ansöks om från och med december kan den te sig rimlig men det bör vägas in att ansökningsmöjligheten inte inträffar förrän riksdagsbeslut är, fattat vilket planeras till februari 2021.

Angående möjlighet till stöd för korttidsarbete under uppsägningstid

Vi är positiva till att stöd för korttidsarbete kan ges under uppsägningstid under hela den aktuella perioden. Det kan vara i många fall nödvändigt för att rädda resterande anställningar i berörda företag.

Ytterligare skärpningar av kraven för att förhindra missbruk och överutnyttjande av stödet

Svensk Handel är positiva till att stöd endast ges till de företag som har behov och är berättigade.

Avseende revisorsintyg framstår det som en extra börda, såväl ekonomiskt som administrativt, för företagen där nödvändigheten bör övervägas. Redan idag finns ett kontrollverktyg i form av kravet på lokal överenskommelse med facklig motpart. Det måste också säkerställas att kravet på revisorsintyg vid ansökan om godkännande, om det blir fallet, inte skapar onödigt långa ansökningsförfaranden – även om det förhoppningsvis påskyndar handläggningen hos Tillväxtverket.

Angående ansökan om preliminärt stöd

Svensk Handel ställer sig positiva till föreliggande förslag – inte minst då många företag kommer att ansöka om stöd från och med 1 december och riksdagsbeslut är aviserat till den 15 februari. Det skulle i så fall ge företagen knappt två veckor på sig att sända in ansökan även med de tre månader som föreslås.

 

SVENSK HANDEL

Mats Hedenström
Näringspolitisk chef

Ola Axelsson
Förhandlingschef

Henrik Ekelund
Näringspolitisk expert

Mats Hedenström
Ola Axelsson
Henrik Ekelund
Publicerad: 2020.12.11 Senast uppdaterad: 2020.12.11

Skriv en kommentar