Remissvar: Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

En förebyggande sjukpenning av detta slag borde varit på plats tidigt. Med det sagt så bör införandet nu skyndas på, alternativt kompletteras med en retroaktivitet. Läs Svensk Handels remissvar i sin helhet här.

Er ref: S2020/04874/SF

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder drygt 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Handeln bygger på relationer och kontakt mellan köpare och säljare. Även om e-handeln växer så sker fortfarande huvuddelen av handeln i fysiska butiker.

I rådande situation skapar det utmaningar för handeln att skapa trygga miljöer för såväl anställda som kunder. Skyltar, markeringar i golv, skärmar framför kassor samt förstärka hygienrutiner är några av de åtgärder som vidtagits för att göra butikerna till tryggare arbetsmiljöer och butiker.

Dock är dessa åtgärder inte tillräckliga för att skydda alla medarbetare. Det finns ett antal medarbetare som givet en sjukdomsbild eller annat inte kan vistas på arbetsplatsen då de skulle riskera allvarliga konsekvenser om de skulle bli smittade.

Bland våra medlemsföretag har det därför sedan coronapandemins början efterfrågats ett stöd för de medarbetare som av hälsoskäl inte kan vistas på arbetsplatsen och som inte kan erbjudas förändrade arbetsuppgifter eller arbetsställen. I väntan på åtgärder har medlemsföretagen hanterat situationen så gott de kunnat och på de sätt som ansetts möjliga. Det är dock inte långsiktigt hållbart varför det är välkommet att frågan nu adresserats av regeringen.

Dock är det olyckligt att det tagit lång tid innan ett förslag presenterats. Införandet den 1 juli, utan retroaktivitet, är en sen tidpunkt givet coronautvecklingen.

Synpunkter på utredningens förslag

Förslaget från regeringen omfattar ett stöd om maximalt 804 kronor per dag, sju dagar per vecka, under maximalt 90 dagar. Förutsättningarna är att individen innefattas i någon av de tio kategorier som listats.

Stödets storlek, införande och snäva begränsningar ger vid hand att omfattningen av stödet blir relativt litet.
Att stödet inte kan ges med retroaktivitet riskerar att få stora ekonomiska konsekvenser för individer som inte kunnat förvärvsarbeta under coronapandemin. Även om lösningar sökts och företag tagit ett stort ansvar för sina medarbetare har inte alla kunnat erbjudas möjlighet till en anpassning av arbetet som möter individens behov av skydd från smitta.

Mot bakgrund av detta borde en förebyggande sjukpenning av detta slag varit på plats tidigt. Med det sagt så bör införandet nu skyndas på, alternativt kompletteras med en retroaktivitet.

Det är också noterbart att det även finns en relativt snar bortre parentes i det föreliggande förslaget. Risken är överhängande att situationen varar betydligt längre än de tre nu föreslagna månaderna. I den föreslagna förordningen upphör rätten till förebyggande sjukpenning när Folkhälsomyndigheten beslutar att risken för spridning är risknivå tre eller lägre. Det finns således redan en inbyggd tidsmässig begränsning av rätten till förebyggande sjukpenning och därmed inget skäl till att förordningen endast ska gälla under tre månader. Givet hur snäv gruppen är som är aktuell för stödet finns anledning att tänka om kring tidsperioden.

I det nu föreliggande förslaget inkluderas inte heller anhöriga. Att anhöriga inte omfattas kommer att föranleda diskussioner samt skapa otrygghet hos de anställda vars anhöriga inkluderas i riskgrupperna.

Avslutningsvis är det positivt att arbetsgivaren inte belastas administrativt med intyg som ska styrka att försäkrade inte kan utföra arbete hos arbetsgivaren under den pågående pandemin utan att den försäkrade får lämna sina uppgifter på heder och samvete.

Det skapar också förutsättningar för en skyndsam handläggning hos Försäkringskassan. I det fall att systemet med förebyggande sjukpenning behöver förlängas under längre tid framöver kan det dock behöva bli aktuellt göra tillägg såsom att den anställde behöver styrka frånvaron med läkarintyg till arbetsgivaren samt att intyg eller annan bekräftelse från arbetsgivaren krävs för att klarlägga att arbete inte kan utföras.

Svensk Handel

Mats Hedenström
Näringspolitisk chef

Henrik Ekelund
Näringspolitisk expert

 

Mats Hedenström
Henrik Ekelund
Publicerad: 2020.06.04 Senast uppdaterad: 2020.10.19

Skriv en kommentar