Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

Svensk Handel välkomnar förslaget till Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd. Det är särskilt välkommet att regeringen föreslår att anstånd ska kunna beviljas för ytterligare redovisningsperioder.

Er ref: Fi2020/04865

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Handeln sysselsätter i dagsläget ca 500 000 människor i Sverige. Det motsvarar en åttondel av alla förvärvsarbetande. Handeln betalar också in mer än 200 miljarder kronor varje år till statskassan genom moms, arbetsgivaravgifter och andra skatter. Framförallt är handeln viktig för ungas start i arbetslivet. En fjärdedel av alla svenskar hade sitt första jobb i handeln och drygt 20 procent av alla anställda ungdomar (16 – 24 år) arbetar i handeln. Handeln är också vägen in på arbetsmarknaden för många utrikes födda.

Coronautbrottets följdverkningar har slagit med full kraft mot handeln. Under våren befann sig delar av handeln närmast i fritt fall, med omsättningstapp i vissa delbranscher på drygt 40 procent jämfört med året innan. Under sommaren och hösten har situationen i de mest drabbades branscherna, såsom exempelvis sko- och klädhandeln, förbättrats något. Dock från mycket låga nivåer och stora delar av handelssektorn befinner sig fortsatt i ett prekärt läge.

Under oktober och november har Folkhälsomyndigheten i samråd med regionala smittskyddsläkare infört rekommendationer på regional nivå att bl.a. avstå från att vistas i inomhusmiljöer såsom butiker och köpcentrum. Statsministern riktade den 16/11 även tydligt och skarpt budskap till svenska medborgare att avstå sociala kontakter och en avrådan från att besöka flera typer av tjänsteinrättningar. Den 14/12 väntas de lokala allmänna råden, som numera råder i alla Sverige regioner, ersättas av en nationell reglering som enhetligt anpassas efter det rådande smittläget.

Svensk Handel välkomnar detta. Samtidigt är handelssektorns erfarenhet från de åtgärder som infördes i våras (bl.a. restriktioner för folksamlingar) att de kraftigt bidrog till minskad försäljning och hade negativ inverkan på möjligheten för många handelsföretag att behålla personal och betala fasta kostnader. Detta trots att vårens åtgärder inte specifikt var riktade mot handeln. Svensk Handel menar därför att de nu aktuella rekommendationerna i praktiken fungerar som näringsförbud för många verksamheter runt om i Sverige. Många handelsföretag har, sedan de regionala rekommendationerna infördes, rapporterat att deras försäljning nu är på samma låga nivå som i våras.

Statens grundprincip i detta läge måste vara att: Där det offentliga genom rekommendationer de facto inskränker möjligheten för företag att bedriva sin verksamhet, där bör också drabbade företag skyndsamt ersättas.

Svensk Handel välkomnar i detta sammanhang förslaget till Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd. Det är särskilt välkommet att regeringen föreslår att anstånd ska kunna beviljas för ytterligare redovisningsperioder.

Många av Svensk Handels medlemmar befinner sig i ett prekärt läge och är i behov av nya eller ytterligare anstånd för skatteinbetalningar för att på detta sätt stärka sin likviditet och ha möjlighet att betala fasta kostnader eller undvika uppsägningar. Det enskilt viktigaste för Svensk Handels medlemmar avseende förslaget i Fi2020/04865 är därför att detta förslag träder ikraft och börjar tillämpas så snart som möjligt.

Synpunkter på utredningens förslag

Det framgår i förslaget till lag om ändring i lagen (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall att lagstiftningen avses träda ikraft den 1 mars 2021 (sid 6).

I kontakten med Svensk Handels medlemsföretag har det framkommit att åtskilliga företag som beviljades anstånd tidigare i år är i stort behov av att söka ytterligare anstånd i enlighet med det nya regelverket. Samtidigt har företagen i sina kontakter med Skatteverket fått svaret att myndigheten inte kan börja hantera ansökningarna förrän lagstiftningen träder ikraft den 1 mars. Detta medför att den välkomna likviditetsförstärkning som förslaget innebär väsentligen kommer att fördröjas.

Svensk Handel anser regeringen bör ta inspiration från utformningen av den förlängda möjligheten till stöd vid korttidsarbete. Den förlängda möjligheten till korttidsarbete föreslås träda i kraft den 15 februari 2021 men tillämpas för ansökningar om stöd som lämnas redan från och med den 1 december 2020. Regeringen bör enligt Svensk Handels mening använda motsvarande modell för ikraftträdande och tillämpning även för reglerna om ytterligare anpassning av regelverket om tillfälliga anstånd.

Följaktligen anser Svensk Handel att regeringen bör låta regelverket om ytterligare anstånd tillämpas redan från och med (exempelvis) den 15 december. På så sätt skulle företag som nu har stora likviditetsutmaningar kunna ansöka om anstånd för ytterligare redovisningsperioder och inte behöva vänta ända till den 1 mars innan deras ansökningar börjar handläggas. Därigenom skulle ansökningarna kunna hanteras av Skatteverket inför den 1 mars och utbetalningen av beviljade anstånd efter ikraftträdande väsentligen snabbas på. 

Utöver kommentarerna om tidigarelagt datum för tillämpning ovan efterfrågar Svensk Handel även att ikraftträdandedatumet, den 1 mars, tidigareläggs så mycket som möjligt.

 

Svensk Handel

Mats Hedenström
Näringspolitisk chef

Stefan Kvarfordt
Näringspolitisk expert

Publicerad: 2020.12.09 Senast uppdaterad: 2020.12.14

Skriv en kommentar