Remissvar 2021

Innan regeringen tar ställning till ett förslag från ett departement skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. 

Här kan du ta del av Svensk Handels remissyttranden / remissvar.

Remissyttrande: Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur
2021.01.19

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Angående Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur för elfordon. Svensk Handel anser att en omställning behöver ske på marknadsekonomiska premisser i så stor utsträckning som möjligt.

Remissyttrande av promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
2021.01.05

Remissyttrande av promemorian: Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Den svenska handeln är beroende av ett återöppnande av våra samhällen för att överleva. Här följer Svensk Handels remissyttrande av promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Remissyttrande HSLF-FS 2021:XX,  följdändringarna i HSLF-FS 2020:12 och  konsekvensutredningen
2021.01.05

Följdändringarna i HSLF-FS 2020:12 och konsekvensutredningen

Promemorian föreslår bland annat ett ny förordning om tillfällig stängning av vissa handelsplatser för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Här följer Svensk Handels remissvar på följdändringarna i HSLF-FS 2020:12 och konsekvensutredningen.