Remissvar 2021

Innan regeringen tar ställning till ett förslag från ett departement skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. 

Här kan du ta del av Svensk Handels remissyttranden / remissvar.

Remissyttrande angående promemorian Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete
2021.03.01

Remissyttrande angående promemorian Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete (Fi2021/00798)

Här följer Svensk Handels remissyttrande av promemorian Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete (Fi2021/00798).

Remissyttrande av promemoria: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
2021.03.01

Remissyttrande av promemoria: Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Här följer Svensk Handels remissyttrande av promemorian Tillfälliga nedstängningar och förbud för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Remissvar: Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2022—2033 och 2022—2037
2021.01.29

Inriktningsunderlag inför transportinfrastruktur-planering för perioden 2022—2033 och 2022—2037

Oavsett om transport av varor sker på land via väg eller järnväg eller till sjöss är tillförlitlighet, kostnadseffektivitet och miljöpåverkan vägledande. Det gör att samtliga dessa tre aspekter måste vägas in när incitamentsstrukturer skapas.

Remissyttrande: Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur
2021.01.19

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Angående Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur för elfordon. Svensk Handel anser att en omställning behöver ske på marknadsekonomiska premisser i så stor utsträckning som möjligt.

Remissyttrande av promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
2021.01.05

Remissyttrande av promemorian: Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Den svenska handeln är beroende av ett återöppnande av våra samhällen för att överleva. Här följer Svensk Handels remissyttrande av promemorian Särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Remissyttrande HSLF-FS 2021:XX,  följdändringarna i HSLF-FS 2020:12 och  konsekvensutredningen
2021.01.05

Följdändringarna i HSLF-FS 2020:12 och konsekvensutredningen

Promemorian föreslår bland annat ett ny förordning om tillfällig stängning av vissa handelsplatser för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Här följer Svensk Handels remissvar på följdändringarna i HSLF-FS 2020:12 och konsekvensutredningen.

1