Kommentarer till förslag till föreskrifter om kassaregister

Här följer Svensk Handels kommentarer till förslag till föreskrifter om kassaregister.

Er ref:
8-634220 / 8-634526 / 8-634540

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Svensk Handel har mottagit förslag till ändringar i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:9) om krav på och användning av kassagister. Vi har följande kommentarer:

Definition av avstämningskod upphävs – 2 kap. 1 §

Svensk Handel tillstyrker ändringen

Definitionen av betalningsmedel – 2 kap. 2§

Svensk Handel tillstyrker ändringen

Definitionen av registrering upphävs – 2 kap. 17§

Svensk Handel har följande kommentar.
Även om det fram till idag skett en stor uppgradering på kassaregistermarknaden till moderna elektroniska kassaregister finns det fortfarande ansenlig del äldre kassaregister, och då främst hos mindre handlare.
Denna uppgradering av kassaregister pågår och sker kontinuerligt oavsett när man sätter ett slutdatum. Vi konstaterar att många mindre handlare för närvarande har en mycket ansträngd ekonomisk situation. Av den anledningen tycker vi det är bra med en tidsram som möjliggör för handlarna att själva råda över sin investeringstakt.

Svensk Handel anser att nu gällande bestämmelse får gälla fram till den 30 juni 2022.

Bestämmelse om anmälan av kassaregister flyttas 4 kap. 7§

Svenska Handel tillstyrker ändringen

Kontrollkod från en kontrollenhet – 4 kap. 9§ andra stycket

Svensk Handel anser även här att gällande bestämmelser får gälla fram till den 30 juni 2022.

Export av journalminne enligt standardformat – 4 kap. 10§ andra stycket

Svensk Handel anser att övergångstiden för uppgradering av kassaregister får gälla fram till den 30 juni 2022.

Med hänsyn till små företag behövs en rimlig omställningstid och därför anser Svensk Handel att användning av nu gällande bestämmelser ska vara tillåten fram till den 31 december 2026.

I övrigt har vi inte några övriga synpunkter på förslagen.

Svensk Handel vill dock passa på och lyfta fram några generella synpunkter.

Svensk Handel hade förväntat sig att Skatteverket, tio år efter lagen trädde i kraft, gjort en bredare översyn av lagen. Inledningsvis hade det varit önskvärt att genomföra en ordentlig oberoende genomlysning av kassaregisterlagens resultat och effekter för skydda seriösa företagare mot illojal konkurrens.

Förutsättningarna för att gå vidare med en kassaregisterlag överhuvudtaget är att verkliga resultat, utifrån syftet, har uppnåtts. Om inte, har vi fått en ren kapitalförstöring och en fortsatt snedvriden konkurrens.

Därefter vore det lämpligt med en utvärdering om nuvarande kontrollsystems olika beståndsdelar är optimal för att säkerställa lagens syfte. Det har onekligen skett en hel del förändringar genom åren, nya lagar, nya beteenden hos kunder och företag samt en omfattande teknisk utveckling.

Svensk Handel anser att ett grundläggande problem är bristen på leverantörsansvaret. Vi har sedan starten sett brister hos leverantörer av såväl kassasystem som kontrollenheter, därtill har vi certifieringsorgan som inte tar fullt ansvar. Ansvaret ligger idag helt och hållet på företag som inhandlar ett kassasystem. Många företag saknar den tekniska kunskapen och förlitar sig på sin leverantör. Att köpa ett kassasystem som inte garanterat är enligt föreskrifterna och dessutom behöva ta eventuella böter är inte ett optimalt marknadsupplägg.

Svensk Handel ser idag med viss oro en marknad med få leverantörer av kontrollenheter och certifieringsorgan som driver ökade kostnader för kassasystemsleverantörer, vilka kostnader sedan faller ut på handelsföretagen, och slutligen konsumenterna. Skulle någon av dessa få leverantörer av kontrollenheter eller certifieringsorgan komma på obestånd har vi en monopolsituation som ingen vill ha. Att föreslagna föreskrifter skulle ändra denna marknadssituation är vi tveksamma till och risken för ökade kostnader ser vi som stor.

Att införa ett tydligt leverantörsansvar för kassasystemsleverantörer och säkerställa att deras system följer gällande föreskrifter, med sanktioner i form av kraftfulla företagsböter, skulle med stor sannolikhet medföra en sund marknadsutveckling med ökad innovation och kostnadseffektivitet.

SVENSK HANDEL

Mats Hedenström, Näringspolitisk chef

Bengt Nilervall, Näringspolitisk expert Betalfrågor

Publicerad: 2021.03.31 Senast uppdaterad: 2021.03.31

Skriv en kommentar