Penna och papper: För att illustrera remissvar

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Angående Boverkets rapport (2020:18) Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur för elfordon. Svensk Handel anser att en omställning behöver ske på marknadsekonomiska premisser i så stor utsträckning som möjligt.

Er ref: I2020/01324

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora och stora företag inom dagligvaru-, detalj- och partihandel, med nära 300 000 med¬arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Svensk Handel har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på Boverkets rapport fällandeändrade kravnivåer för laddinfrastruktur.

Allmänna synpunkter

Svensk Handel välkomnar regeringens engagemang för att påskynda nödvändiga omställningen av transportsektorn för såväl yrkestrafik som persontrafik, men Svensk Handel är övertygad om att den måste ske på marknadsekonomiska premisser i så stor utsträckning som möjligt. Genom förslagen på ändrade kravnivåer uppfylls inte detta och Svensk Handel avstyrker därför regeringens förslag.

Som Boverket föredömligt framhåller i rapporten finns det en mängd problem behäftade med förslaget att höja kravnivåerna så att laddningsinfrastruktur ska finnas till alla parkeringsplatser och färdiga laddstolpar till 20 procent av platserna om antalet platser överstiger fem stycken.

Det leder till slutsatsen att regeringen bör kvarstå vid de nivåer som EU-direktivet stipulerar, annars är det en uppenbar risk att Sverige skulle överimplementera EU-lagstiftningen på nationella nivå. Om höjda kravnivåer ändå skulle genomföras så tar inte regeringen hänsyn till att:

  • De företagsmässiga och samhällsekonomiska kostnaderna riskerar att bli höga då det är osäkert i vilken takt den infrastrukturella utvecklingen mot fler elfordon kommer att ske. Den tekniska utvecklingen är mycket snabb och det är uppenbart att inlåsningseffekter kan uppstå.
  • Den marknadsekonomiska dynamiken kommer att anpassa utbudet i takt med att efterfrågan ökar. Svensk Handel är övertygad om att möjligheterna att kunna ladda fordon kommer att utvecklas i takt med att bilparken förändras. Att kunna erbjuda kunder möjlighet att kunna ladda ett fordon kommer att vara en naturlig bekvämlighet som näringslivet kommer att förväntas erbjuda i takt med att efterfrågan ökar.
  • Om regelverket blir så generellt som det föreslås så har man inte tagit hänsyn till att parkeringsplatser används väldigt olika lång tid beroende på var platserna finns och kopplat till vilken aktivitet det rör sig om. Inom handelns område varierar besökstiden från några minuter upp till flera timmar, beroende på ärende och typ av butik. Som Boverket också framhåller så bör efterfrågan på laddstolpar vara lägre vid parkeringstillfällen som varar en kortare tid, vilket leder till stora kostnader för installation utan att efterfrågan finns.
  • Slutligen måste man rekapitulera vad huvuddrivkraften för att införa dess krav är. I detta fall är det en minskad klimatpåverkan från fordonssektorn. De analyser som är gjorda visar på att klimatvinsten av de ökade kraven kommer att vara mycket begränsad, samtidigt som kostnaderna riskerar att bli höga. Dessa kostnader kan i sin tur stjäla resurser från näringslivets fortlöpande arbete för att ställa om infrastrukturen för fordon och begränsa möjligheterna att bidra till en omställning som gör verklig klimatnytta, såsom klimatvänliga varutransporter.

Svensk Handel har i övrigt inget att anföra till remissen.

 

Svensk Handel

Mats Hedenström
Näringspolitisk chef

Magnus Nikkarinen
Hållbarhetsansvarig

Mats Hedenström
Magnus Nikkarinen
Publicerad: 2021.01.19 Senast uppdaterad: 2021.01.21 Kategorier: Rapporter, Hållbar handel Artiklar

Skriv en kommentar