Remissvar: Marknadskontroll

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49).

Er ref: UD2020/11744/HI

IT&Telekomföretagen och Svensk Handel har tagit del av SOU 2020:49 och vill framföra följande
synpunkter och förslag.

Bakgrund till svaret 

Hösten 2009 stod handeln inför införandet av den nya kassaregisterlagen. Denna innebar bland annat att samtliga leverantörer av kassaregister och kontrollboxar skulle certifiera enheter för att få sälja dem på marknaden. Certifieringen skulle garantera att krav i lag och föreskrifter var uppfyllda. Certifieringskravet för kassaregister ansågs dock alltför betungande för handeln och Skatteverket ersatte detta med egendeklaration, kallad tillverkardeklaration. Kontrollboxen skulle dock fortfarande vara certifierad.

I och med att hela handeln förväntades behöva köpa nya kassaregister var det en mycket stor potentiell marknad. Leveransen till handeln skulle dessutom ske över en tämligen begränsad tid. Parallellt med detta uttryckte ett flertal tillverkare och leverantörer att det fanns vissa oklarheter i Skatteverkets föreskrifter som utgjorde underlag för vad som skulle produceras och programmeras.

De nämnda faktorerna ledde tillsammans till en diskussion om att leverantörer tolkade kraven olika, ibland till egen fördel, för att kunna sälja flera kassaregister, kanske med tanken att minimera egna anpassningskostnader. Detta ansågs ledde till illojal konkurrens mellan leverantörer.

Möjligheten att diskutera tolkningar av regelverk inom branschen och föra en dialog med Skatteverket var begränsade eftersom det vid den tiden inte fanns något branschforum för leverantörer av kassaregister. Av den anledningen bildade IT&Telekomföretagen Kassaregisterrådet hösten 2009, senare benämnt Rådet för kassa- betal- och e-handelssystem.

Kassaregisterrådet är en branscharbetsgrupp under IT&Telekomföretagen som i sin tur är ett förbund inom Almega. Skälet till att det ligger under IT&Telekomföretagen och inte under Svensk Handel är att kassaregister och även kontrollboxar huvudsakligen kan betraktas som IT-utrustning avseende de funktioner det handlar om.

Kontroll av kassaregister 

Leverantören av kassaregister intygar själv genom att sända en tillverkardeklaration till Skatteverket att det uppfyller kraven i lag och föreskrifter. Initialt genomfördes ett fåtal fördjupade kontroller av Skatteverket för att verifiera att tillverkardeklarationen faktiskt överensstämde med kraven. 

Detta ledde till att det kom att finnas kassaregister på marknaden som egentligen inte uppfyllde kraven. Om det vid en kontroll av ett kassaregister hos en handlare upptäcks att kassaregistret inte uppfyller kraven kan Skatteverket utfärda en så kallad kontrollavgift till handlaren och inte till leverantören av kassaregistret. Då det ofta i praktiken var omöjligt för en enskild handlare att verifiera kassaregistrets funktioner mot Skatteverkets föreskrifter när registret dessutom hade en tillverkardeklaration försattes Skatteverket och handlaren i en omöjlig situation. Fel part drabbades således utan reell möjlighet till att få upprättelse eller slippa betala kontrollavgifterna.

Detta problem uppmärksammades och både branschen och Skatteverket argumenterade för införande av någon sorts marknadskontroll där ansvaret lades på leverantören/tillverkaren.Viss förhoppning lades vid marknadskontrollutredningen men nu har det visat sig att kassaregisterbranschen inte omfattas i förslaget.

IT&Telekomföretagens och Svensk Handels förslag 

Organisationerna anser alltså att det behöver införas en möjlighet till marknadskontroll inom kassaregisterområdet. Detta skulle kunna ske genom att inkludera marknadskontroll av kassaregister i förslaget i SOU 2020:49. Även separat reglering skulle kunna lösa problemet men det förefaller mera omständligt. 

Beaktanden 

Kassaregisterbranschen befinner sig i en snabb utveckling från system anpassade för kontanthantering till system inriktade på webbhandel och digitala betalningar. Dessutom pågår projekt som vill skapa internationella standarder. Leverantörer av de nya, modernare systemen är ofta stora företag. Möjligheten för enskilda handlare att sätta sig in i systemens uppbyggnad får anses begränsad. Om man ovanpå detta lägger ansvaret på handlaren blir situationen ohållbar. Det finns en strävan till att digitalisera hela kedjan från betalning till redovisning och bokföring. Det är då extra viktigt att varje aktör i kedjan tar sitt ansvar. 

Sammanfattning

IT&Telekomföretagen och Svensk Handel önskar sammanfattningsvis följande:

  • Identifiera att ansvaret för felaktig implementation inte ska läggas på handlaren utan på tillverkaren/leverantören. 
  • Inför en marknadskontroll för kassaregisterområdet:
    - Genom inkluderande i SOU 2020:49, eller
    - Genom nytt separat regelverk
  • Låt Skatteverket bli marknadskontrollmyndighet för området.

Här kan du läsa hela remissyttrandet >>


Svensk Handel

Mats Hedenström, näringspolitisk chef

Bengt Nilervall, näringspolitisk expert – betalfrågor

 

IT&Telekomföretagen inom Almega

Christina Ramm-Ericson, näringspolitisk chef

Nils Weidstam, näringspolitisk expert

Pär Nygårdsnäringspolitisk expert

Publicerad: 2021.06.28 Senast uppdaterad: 2021.06.17

Skriv en kommentar