Remissyttrande angående promemorian Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete (Fi2021/00798)

Här följer Svensk Handels remissyttrande av promemorian Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete (Fi2021/00798).

Er ref:  Fi2021/00798

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder drygt 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande.

Allmänna synpunkter

Korttidsarbete har varit en viktig insats för såväl företag som anställda. Företag har under den ekonomiskt mycket ansträngda period som pandemin medfört kunnat minska arbetskraftskostnaderna utan att riskera företagets framtida kapacitet. Samtidigt har anställda sluppit bli uppsagda och dessutom behållit en mycket stor del av lönen.

Vanligtvis anställer handeln 130 000 personer varje år och många unga och utlandsfödda får sitt första arbete inom handelssektorn.  2020 präglades istället av uppsägningar och permitteringar, så har dessvärre även början av 2021 sett ut. I dagsläget har drygt 110 000 personer som är anställda inom handeln omfattats av beviljade ansökningar om korttidspermittering. Detta motsvarar en femtedel av alla anställda inom handeln.

Det är dock ett stort problem att berörda företag ännu inte har möjlighet att söka och erhålla stöd för det förlängda korttidsarbetet som gäller från och med december månad 2020. Att det inte är möjligt att ansöka om stöd tidigare än 29 mars beroende på myndighetsinterna processer och system hos Tillväxtverket efter 12 månader av pandemi är inte acceptabelt. För många företag är likviditetskrisen omfattande efter snart ett år av pandemi.

Det bör inte heller glömmas eller bortses från att korttidsarbete, trots en välkommen ökad andel statlig ersättning, medför en betydande förhöjd arbetskraftskostnad per timme för företagen då det fortfarande kvarstår en högre andel lönekostnader än vad den anställde faktiskt arbetar. Vid en korttidsarbetesnivå om 80 procent kvarstår lönekostnader omfattande 28 procent för 20 procent arbetstid om staten står för 75 procent av de kvarstående lönekostnaderna, innebärande en fyrtioprocentig ökning av timkostnaden.

Synpunkter på förslagen

Svensk Handel är positiva till att det föreslås att det även under april månad ska kunna gå att använda korttidsarbete med statligt stöd med en arbetstidsminskning på upp till 80 procent och att staten under denna period står för 75 procent av kostnaderna för arbetstidsminskningen. Det skapar förutsättningar för fler företag att kunna hantera en ekonomiskt mycket svår period utan att behöva säga upp så många som annars vore fallet. Åtgärden skapar också förutsättningar för att snabbare kunna växla upp när pandemins verkningar på samhället avtar då personalen redan finns anställd i företaget.

Givet det nuvarande tempot i smittspridning och vaccinering är dock tidsramen för möjligheten till korttidsarbete med en arbetstidsminskning på upp till 80 procent alltför snävt tilltagen. För att pandemins effekter på samhället och på våra medlemsföretags verksamheter ska avta krävs att en stor andel av befolkningen har vaccinerats och därmed kan återgå till ett mer normalt liv. Det är först då som våra medlemsföretag kommer att hitta ett nytt normalläge. Fram tills dess så kommer det att behövas fortsatta stödåtgärder på minst nuvarande nivå. Givet nuvarande smittspridning och vaccinationstakt framstår det dessvärre som uppenbart att det behovet kommer att kvarstå även efter april månad.

Vi anser därför att samma villkor som nu föreslås för april, det vill säga möjlighet till korttidsarbete med en arbetstidsminskning på upp till 80 procent där staten står för 75 procent av kostnaderna för arbetstidsminskningen, ska gälla även för månaderna maj och juni.  

Att nu, snarare än senare, besluta om att samma villkor ska gälla för en längre tidsperiod har också den fördelen att det skapar en minskad ryckighet i systemen och en förutsägbarhet och grundtrygghet hos företagen. Det i sig kan ha stor betydelse för företagens överväganden och beslut i fråga om uppsägningar ska vidtas eller ej.

I det fall att föreliggande förslag också blir beslut bör det i nödvändiga system planeras och förberedas för en eventuell förändring av nivåerna för att minimera väntetider framöver.  

Avslutningsvis vill vi påtala att det från regeringens sida också måste finnas en beredskap att förlänga möjligheten till stödet i god tid om behov visar sig finnas även efter juni 2021.

Svensk Handel

Mats Hedenström
Näringspolitisk chef

Ola Axelsson
Förhandlingschef

Henrik Ekelund
Näringspolitisk expert

Mats Hedenström
Ola Axelsson
Henrik Ekelund
Publicerad: 2021.03.01 Senast uppdaterad: 2021.03.01

Skriv en kommentar