Remissyttrande: Befordringskravet i postförordningen

Här följer Svensk Handels och Svensk Digital Handels remissyttrande Befordringskravet i postförordningen.

Er ref: I2020/03091

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 11 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare,

Svensk Digital Handel är intresseorganisationen för den digitala handeln i Sverige och verkar för att framtidssäkra medlemmarnas digitala verksamhet,

får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Under de senaste åren har digitaliseringen av vårt samhälle skett i allt snabbare takt. Detta har påverkat inte minst handeln, där e-handeln under pandemiåret 2020 vuxit med över 30 procent. Under 2020 har också andelen äldre (65–79 år) som handlar på nätet ökat markant, främst vad gäller hälso-relaterade varor inklusive apoteksvaror, enligt E-barometern december 2020. Samma rapport visar att kunderna helst vill ha sina paket hem utan kvittens (52%). Förutsägbarhet är en annan viktig parameter vid e-handel. För att såväl e-handlare som kunder ska kunna beräkna transportledtid och veta när ett paket kan förväntas komma, finns därför anledning att utveckla och öppet tillhandahålla API (application programming interface).

Att antalet utdelade brev har minskat framgår av nu föreliggande utredning. Att andelen paket har ökat, och fortsatt kommer att öka tycks otvivelaktigt, sett i ljuset av e-handelns utveckling under de senaste åren. Konsumenters förändrade vanor erfordrar att posttjänsterna förändras så att de möter samhällets behov och att det finns en samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela landet.

Svenska e-handelsföretag är beroende av möjligheten att kunna skicka paket till andra länder. Logistik- och fraktkostnader står för en väsentlig del av kostnadsmassan för e-handlare, och med den prissättning som idag gäller för paketleveranser till utlandet, hämmas våra svenska företags konkurrenskraft gentemot andra länder. Därför önskas en mer konkurrenskraftig prissättning för paketleveranser till utlandet.

Det bör utredas om det finns möjlighet att offentligt finansiera olönsamma sträckor i den samhällsomfattande posttjänsten, så att inte höga kostnader för mindre lönsamma inhemska transporter stjälps över på internationella transporter och därmed skapar missgynnsam konkurrens för svenska handlare.

Synpunkter på utredningens förslag

Svensk Handel och Svensk Digital Handel tillstyrker utredarens förslag med följande tillägg;

Varannandagsutdelning skall endast omfatta administrativ post och första-klass-brev upp till högst 2 kg, och inte inkludera e-handelsförsändelser såsom varubrev upp till 2 kg eller andra postförsändelser som väger över 2 kg.

Svensk Handel

Mats Hedenström

Marie Enhörning

Svensk Digital Handel

Per Ljungberg

Mats Hedenström
Marie Enhörning
Publicerad: 2021.03.01 Senast uppdaterad: 2021.03.01

Skriv en kommentar