Remissyttrande: Delbetänkande Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17)

Här följer Svensk Handels delbetänkande Ett moderniserat konsumentskydd (SOU 2021:17).

Er ref: Fi2021/01503

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel välkomnar översynen av reglerna och utredningens förslag som innebär en ökad harmonisering vad gäller ett moderniserade konsumentskydd som genomför ett EU-direktiv i svensk rätt. Direktivet reviderar fyra befintliga konsumentskyddsdirektiv som rör avtalsvillkor, prisinformation, otillbörliga affärsmetoder respektive konsumenträttigheter. Sveriges Handel har haft förmånen att medverka i expertgruppen.

Svensk Handel anser dock att implementeringen inte bör gå längre än vad som krävs enligt direktiven. Då det mest effektiva skyddet för konsumenten är att lagstiftningen är harmoniserad och att rättstillämpningen sker på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater, vilket även underlättar för den gränsöverskridande handel.
Svensk Handel avstyrker därför förslag som går mycket längre än vad som krävs enligt ändringsdirektivet 2019/2161 utan att tillräckliga skäl för detta har presenterats.

Svensk Handel vill påpeka vikten av att Sverige inte överimplementerar, dvs. ställer strängare krav vid genomförande, tillämpning och tolkning än vad EU-lagstiftningen kräver, vilket skulle hämma svenska företags konkurrenskraft gentemot övriga företag inom EU och globalt. Vidare bidrar det till en ökad fragmentering samt skapar en osäkerhet för konsumenterna. Det är också viktigt för balansen mellan olika medlemsstater. Att Sverige går längre i implementeringen av direktivet är något som riskerar att svenska företag avhåller sig från att expandera och växa på andra marknader eftersom det innebär för mycket administrativt arbete att se över och implementera differentierande regler i verksamheterna.

Svensk Handel framhåller betydelsen av att reglerna ska ge avsett skydd för konsumenterna och samtidigt ska näringsidkare från olika medlemsstater kunna konkurrera på lika villkor. Det är mycket viktigt att ge samma spelregler och förutsättningar för alla företag, även små, att verka och konkurrera på den gemensamma europeiska marknaden. Detta bör beaktas när det gäller reglernas utformning.

För att läsa hela remissyttrandet, se bifogad pdf nedan.

Publicerad: 2021.09.16 Senast uppdaterad: 2021.09.16