Remissyttrande: förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållande

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållande.

Er ref: FI dnr 20-20058

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och företräder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 medarbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel välkomnar Finansinspektionens arbete med att se över allmänna råd om krediter i konsumentförhållande för att motverka utvecklingen av ökad överskuldsättning.

Vi ser mycket positivt på Finansinspektionens ambition att skapa en tydligare vägledning som även baserar sig på domstolspraxis till företagen på kreditmarknaden. Viktigt är att riktlinjerna är anpassade efter nya tekniker och i en digital kontext samt är enkla att tolka och använda. För en långsiktig och välmående handel måste utgångspunkten vara en sund konsumtion och kontrollerad användning av krediter. Denna avvägning gynnar såväl handeln som den enskilde konsumenten och skapar ömsesidigt förtroende för bägge parter över tid. Svensk Handel är av den inställningen att det måste vara konsumenten som gör ett val av betalsätt och därmed också ett aktivt val av att ta en viss kredit.

Svensk Handel anser inte att rådet som utgår ifrån att kreditgivaren ska ta hänsyn till individens förmåga att ta till sig information och utvärdera finansiella beslut är lämpligt, med hänsyn till känsliga personuppgifter och de etiska problem sådana bedömningar skulle innebära. De långtgående skyldigheterna enligt lag att lämna information om villkoren för de krediter som erbjuds, omsorgsplikten samt förklaringsskyldigheten ger konsumenten goda förutsättningar att själv avgöra om en viss kredit passar konsumentens egna behov.

Här kan du läsa hela remissyttrandet >>


Svensk Handel

Mats Hedenström, näringspolitisk chef

Bengt Nilervall, näringspolitisk expert

Publicerad: 2021.05.05 Senast uppdaterad: 2021.05.05

Skriv en kommentar