Remissyttrande: Förslag till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd

Här följer Svensk Handels remissyttrande avseende Folkhälsomyndighetens förslag till föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:X) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

Er ref: 04707-2021

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Läget i handeln

Världen har levt och anpassat sig efter rådande pandemi sedan våren 2020. Det globala viruset har påverkat hela samhället och så även handeln. Inledningsvis drabbades handeln hårt av drastiskt minskade besöksflöden i stadskärnor, köpcentrum och i butiker. Detta ledde till minskad försäljning som efter flera tuffa veckor resulterade i ett ökat antal konkurser. Som en direkt effekt av beskedet den 11 mars 2020 kunde vi bland våra medlemsföretag notera omsättningsminskningar med upp till 50 procent inom sko- och klädhandeln. För gränshandeln innebar senare Norges gränsstängning en närmast total nedstängning med omsättningsminskning med nära 100 procent.

Vanligtvis anställer handeln 130 000 personer varje år och många unga och utlandsfödda får sitt första arbete inom handelssektorn.  2020 präglades i stället av uppsägningar och permitteringar, och så inleddes dessvärre även 2021. Nya regler och restriktioner, samt lättnader, har presenterats om vartannat och sammantaget har situationen resulterat i en osäkerhet för företagen och stora ekonomiska förluster.

Tidigt under pandemin stod det klart att effekterna av pandemin ledde till en tudelning av handeln på flera sätt. Partihandelns omsättning föll under 2020, medan detaljhandeln i genomsnitt ökade i omsättning. Inom detaljhandeln är dock tudelningen mellan branscher fortfarande stor. Försäljning som är kopplad till våra bostäder och trädgårdar har gått bra under pandemin, medan försäljning kopplad till hur vi själva ser ut har genomgått ett stålbad: sko- och klädförsäljningen är hårdast drabbad. Geografiskt finns ytterligare en tudelning där city- och gränshandeln drabbats mycket hårt medan bostadsnära handel gått något mindre dåligt. Sett till försäljningskanal har det också skett en tudelning, där e-handeln växt rekordartat (och fortfarande växer), medan fysisk butikshandel har det väldigt tufft.

Många kurvor pekar nu åt rätt håll, men det är fråga om tillväxt och förbättringar från låga nivåer. Detta tydliggörs när man jämför med 2019 som det senaste mer normala året. Skohandeln hade en omsättning under tredje kvartalet 2021 som låg 20 procent lägre än samma kvartal 2019. Den specialiserade livsmedelshandeln låg drygt 9 procent lägre än 2019 och klädhandelns omsättning låg 2,6 procent lägre än samma period 2019. Kvarvarande skatteskulder inom handeln är för närvarande ca 6 miljarder kronor, vilket är högst jämfört med andra branscher. Detta understryker att den ekonomiska krisen för handelns del på inget sätt är över. De statliga stödåtgärderna är fortsatt viktiga för många företag, liksom att eventuella förnyade restriktioner av olika slag inte går längre vad som kan anses proportionerligt i förhållande till syftet.

Allmänna synpunkter

När hårdare restriktioner infördes under senhösten 2020 och vid årsskiftet 2020/21 var det tydligt att dessa inte bara påverkade besöksflödena i fysiska butiker utan även påverkade handelns omsättning negativt, totalt sett. Vi kan se ett samband mellan lättnader i restriktioner och försäljningssiffror i handeln. Införandet av restriktioner gentemot handelsplatser har med andra ord en korrelation med hur ekonomin för branschen påverkas. Det är mot bakgrund av detta väsentligt att återinförda restriktioner är väl avvägda och proportionerliga samt att endast motiverade restriktioner riktas mot handeln.

Den svenska handeln är beroende av ett öppet samhälle. En välfungerande handel är avgörande för Sverige för att branschen även fortsättningsvis ska kunna bidra till sysselsättning, skatteintäkter och levande städer.

Svensk Handel avser även fortsättningsvis att arbeta tillsammans med regeringen och Folkhälsomyndigheten för att säkerställa ett säkert öppet samhälle. Vi kan inte nog poängtera vikten av att det parallellt med lagstiftningsarbetet också arbetas mycket aktivt med vaccineringen mot covid-19.

Läs hela remissyttrandet här >>

Publicerad: 2021.11.25 Senast uppdaterad: 2021.11.25