Remissyttrande: Tillgänglighetsdirektivet

Här följer Svensk Handels remissyttrande angående tillgänglighetsdirektivet.

Er ref: S2021/04731

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före­träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med­arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel tackar för möjligheten att få lämna kommentarer om genomförandet av tillgänglighetsdirektivet.

Svensk Handel delar utredningens bedömning att det med hänsyn till förutsebarhet och enhetlig tillämpning är mest lämpligt att genomföra direktivet i en samlad reglering och att antalet tillsynsmyndigheter inte bör vara fler än nödvändigt. Det måste vara tydligt för omvärlden vem som ansvarar för vad och att en myndighet har det samordnande ansvaret.

Kompetens och kunskap om tillgänglighetsfrågor måste byggas upp och en sammanhållen och rättssäker tillsyn måste säkras. Svensk Handel instämmer med utredningens bedömning att Post- och telestyrelsen är bäst lämpad att ha ett övergripande och samordnande ansvar för tillsynen. Det krävs stor kompetens och kunskap om tillgänglighet hos den eller de myndigheter som kan komma att beröras. PTS har som utredningen framhåller stor kunskap om tillgänglighet avseende elektroniska kommunikationstjänster dock omfattar PTS ansvar gällande tillgänglighet inte tjänster som ligger utanför vad som i dag regleras i lagen om elektronisk kommunikation, exempelvis e-handelstjänster och banktjänster. Marknadskontroll och tillsyn bör läggas på myndigheter som har expertkunskapen inom det aktuella området.

Svensk Handel anser att utredningen har överimplementerat och förvanskat vissa texter och begrepp med hänvisning till skrivningarna i direktivet. Vissa viktiga artiklar i direktivet saknas helt i förslaget till svensk författning. Skrivningarna vad gäller undantagen i artikel 14 är missvisande med hänvisning till innebörden av och syftet med direktivets artikel 14.

Svensk Handel kommenterar de av utredningens ställningstaganden som är de mest relevanta ur vårt perspektiv. Vi vill betona vikten av att denna lagstiftning leder till en harmonisering på den inre marknaden och inte skapar nya handelshinder, utan underlättar för svenska företag och framför allt för de som bedriver gränsöverskridande handel.

Svensk Handel vill även lyfta betydelsen av att näringslivets representanter får medverka i arbetet kring direktivets genomförande och tillämpning. Företag som tillverkar/tillhandahåller produkter och tjänster är de som bäst förstår förutsättningarna för att anpassa dem efter de krav som nu kommer att ställas. Påpekas bör att konsekvensanalysen visar att kostnaderna för svenska företag att efterleva direktivets krav är mycket omfattande, över 10 miljarder. Underlag till kostnadsberäkningarna och nyttoanalysen har inhämtats genom intervjuer med branschaktörer inom de sex identifierade produkt- och tjänsteområdena.

Tyvärr kontaktades aldrig e-handelns branschförbund Svensk Digital Handel, som är ett helägt dotterbolag till Svensk Handel, trots att de nämns i underlaget.

Svensk Handel anser att konsekvensanalysen är bristfällig, då den sannolikt inte inkluderar alla kostnader samt saknar transparens vad gäller underlag för kostnadsberäkningarna. Utredningen har även underskattat problematiken vad gäller tillgången till personal som har rätt IT-kompetens inom tillgänglighetsområdet som kommer att behövas anlitas av näringslivet.

Konsekvensutredningen borde ha utformats i enlighet med förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, vilket inte har skett.

Det är viktigt att stöd och information till företag görs tillgängligt för att de ska kunna förstå och efterleva de nya krav som ställs på dem. Regelkrav som praktiskt går att uppfylla är en förutsättning för att de grupper i samhället som riskerar digitalt utanförskap verkligen ska kunna dra nytta av direktivets bestämmelser.

Här kan du läsa hela remissyttrandet >>


SVENSK HANDEL

Mats Hedenström

Jolanda Girzl

Publicerad: 2021.11.02 Senast uppdaterad: 2021.11.02