Remissyttrande: En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning

Svensk Handels remissyttrande avseende en uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning (SOU 2021:79).

Er ref: Ju2021/03621

Svensk Handel, som är handelsföretagens intresseorganisation och före¬träder 9 000 små, medelstora och stora företag med nära 300 000 med¬arbetare, får med anledning av remissen anföra följande:

Allmänna synpunkter

Svensk Handel tackar för möjligheten att få lämna kommentarer om skriftlighetskravet vid telefonförsäljning. Vi hade förmånen att delta i utredningen ”En uppföljning av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning”. 

Svensk Handel instämmer med utredningens bedömning att det inte finns anledning att vidta ytterligare lagstiftningsåtgärder för att stärka konsumentskyddet, då skriftlighetskravet har fått positiva effekter ur konsumentskyddssynpunkt. Detta framkommer av analysarbetet kring vilka effekter som skriftlighetskravet har fått, där utredningen inhämtat uppgifter från berörda intressenter som myndigheter, konsumentorganisationer och företrädare för näringslivet.

De kvarstående konsumentproblem hänför sig till stor del till företag som inte följer lagstiftningen och näringslivets etiska regler. Dessa problem bör man komma till rätta med genom tillsynsinsatser.

Svensk Handel tycker det är viktigt att betona att problematiken vid telefonförsäljning inte endast drabbar konsumenter utan även mikroföretag, som inte omfattas av skriftlighetskravet vid telefonförsäljning.
Svensk Handel beklagar att utredningen inte hade möjligheten att analysera och ta ställning till att inkludera mikroföretagen i regleringen. Detta då vi anser att det finns ett stort behov av att tillförsäkra även mikroföretagen ett lagreglerat skydd vid telefonförsäljning.  

Svensk Handel vill i detta sammanhang framhålla betydelsen av näringslivets egenåtgärder på området, till exempel spärregistret NIX-telefon och NIX-nämnden. En uppdatering av näringslivets etiska regler har även gjorts i syfte att säkerställa en tillämpning av lagregleringen i linje med lagstiftarens intentioner.

Läs hela remissyttrandet här.

Svensk Handel

Mats Hedenström
Jolanda Girzl

Jolanda Girzl
Publicerad: 2022.05.25 Senast uppdaterad: 2022.05.25